Presentació

Per millorar la llengua dels futurs mestres el nostre grup ha desenvolupat dos projectes, i actualment està treballant en el projecte lingüístic de la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona.

Resum dels dos projectes

2014 ARMIF 00017

Ajuts de recerca en la millora i innovació en la formació inicial de mestres per a les titulacions impartides a les universitats participants en el Programa de Millora i Innovació en la Formació de Mestres (ARMIF 2014)

El projecte Millora de la competència comunicativa (lingüística i cultural) dels futurs mestres volia conèixer la realitat del punt de partida lingüístic i cultural de l’alumnat de la nova doble titulació de mestre d’Educació Infantil i Primària i perfilar amb elements objectius i precisos les competències comunicatives que la societat demana actualment als mestres en exercici. Va partir de l’experiència en projectes d’innovació docent de gran part dels seus membres i es va proposar el disseny de proves objectives per mesurar la competència lingüística i cultural dels futurs mestres (en la doble titulació) en català, castellà i anglès tant a l’inici com al final dels seus estudis. Paral·lelament es van analitzar els currículums d’Infantil i Primària i es van crear uns qüestionaris destinats als mestres en exercici a fi de determinar els tipus de textos, contextos, registres i habilitats específiques per a cadascuna de les llengües. Finalment es van dissenyar activitats didàctiques que poguessin millorar la competència comunicativa (lingüística, cultural i també digital) del futur mestre tant en les assignatures de llengua de la doble titulació com en d’altres de didàctica de la llengua o d’educació visual i plàstica que es desenvolupaven en el segon curs de la carrera. Aquestes activitats, així com les respectives rúbriques i les recomanacions i bones pràctiques que es derivaven del projecte, estan penjades en aquesta pàgina web, consultable per a les persones que puguin estar interessades.

2015 ARMIF 00015

Ajuts de recerca en la millora i innovació en la formació inicial de mestres per a les titulacions impartides a les universitats participants en el Programa de Millora i Innovació en la Formació de Mestres (ARMIF 2015)

Un projecte lingüístic de centre per a una millora lingüística i cultural dels futurs mestres va partir dels resultats aconseguits en el projecte 2014 ARMIF 00017 i, amb el suport del deganat de la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona, es va proposar elaborar un projecte lingüístic per als estudiants de mestre d’Infantil i Primària que permetés una millora gradual de la competència lingüística en català, castellà i anglès al llarg de la carrera. Per fer-ho, i tenint en compte les dades del nivell lingüístic i cultural de partida de l’alumnat del curs 2015-2016 (aconseguides en el projecte esmentat abans), es van identificar (d’acord amb la cap d’estudis de l’ensenyament) les matèries cabdals de la carrera en què caldria incidir lingüísticament, es van dissenyar diferents tipus de protocol d’intervenció (assessoraments, tallers, tutories, etc.) a fi d’ajudar a la millora de la competència lingüística de l’alumnat, es van implementar una part dels protocols dissenyats i es van valorar els resultats.

Un objectiu paral·lel va ser la indagació sobre la percepció que els mestres de les escoles de pràctiques tenien sobre el nivell lingüístic i cultural dels alumnes de la doble titulació de mestres, a fi de poder incidir en aquells aspectes en què es percebessin més mancances.

Finalment es volia completar el projecte amb el disseny i implementació de tasques interdisciplinàries que repercutissin en la millora de la competència lingüística i cultural dels futurs mestres i que fossin aplicables tant a les assignatures de llengua com a d’altres de didàctiques específiques que es desenvolupaven en el segon o tercer curs.

El propòsit fou un tractament global de la llengua que al llarg de l’itinerari curricular de la doble titulació de mestre pogués ajudar l’alumnat a millorar el nivell de competència inicial, de manera que, quan acabés el seu  recorregut, tingués la competència desitjable en català, castellà i anglès, d’acord amb les necessitats requerides pel seu futur professional (cada llengua segons l’ús que cal fer-ne a l’escola) i, en paral·lel, hagués millorat la competència cultural d’entrada. El model que ha sortit d’aquest projecte hauria de ser traslladat a la resta de facultats d’educació de Catalunya a fi de validar-ne l’eficàcia.