2020

- 2020-2025. Contratación Investigadores Programa Ramon y Cajal. Ministerio de Economía y Competitividad. RYC-2018-024693

- 2020-2021. Propuesta de estudio isotópico en un emplazamiento contaminado por BTEX. DSM Soluciones Medioambientales. FBG-310823

- 2020-2020. Aplicación de técnicas de analisis isotópico para la evaluación del grado de atenuación natural e identificación de los focos contaminantes en el acuífero de Gernika. Uraren Euskal Agentzia. FBG-310787

2019

- 2019-2021 - ISOTOPEST: ISOtope TOols for assessing PESticide faTe in the environment. HORIZON 2020. PILLAR 1-EXCELLENT SCIENCE. MSCA. Marie Sklodowska-Curie Actions. H2020-MSCA-IF-2018-837873 

- 2019-2021 - ISO-EVO: Eines isotòpiques per a la descontaminació sostenible amb oli vegetal emulsionat - EVO. Agència de Suport a l'Empresa Catalana (ACCIÓ), Generalitat de Catalunya. INNOTECRD19-1-0006

- 2019-2021. Estudi multi-isotòpic de caracterització del plomall i seguiment dels tractaments de remediacióa un emplaçament. Tubkal Ingeniería, S.L. FBG-310653

- 2019-2021. Estudi de laboratori per la caracterització isotòpica dels processos de biodegradació de benzens clorats. Universitat Autònoma de Barcelona. FBG-310672

- 2019-2021. Eines isotòpiques en la descontaminació d’emplaçaments contaminats amb etil tert-butil èter (ETBE): solucions basades en el principi d'economia circular. ESOLVE Consultoría e Ingeniería Medio Ambiental, S.L.

- 2019-2020. Realización del estudio isotópico del origen del nitrato disuelto en el valle bajo del rio Llobregat. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). FBG-310225

- 2019-2020. Estudi de l’eficàcia i l’eficiència de descontaminació d’emplaçaments contaminats amb Cr per reducció química, amb residus de la indústria de tractament de superfície. Tubkal Ingeniería, S.L.

- 2019-2020. Investigación sobre la aplicación de la geoquímica isotópica del agua y del sulfato disuelto, en la detección de los lixiviados de un tranque de relaves de depósitos de pórfidos cupríferos, Chile. Amphos 21 Consulting. FBG-310459

- 2019-2020. Investigación sobre la viabilidad de la aplicación de la isotopía de la molécula del agua y del sulfato disuelto en la caracterización medioambiental de tranques de relaves. Amphos 21 Consulting, S.L. FBG-310458

- 2019-2020. Estudio isotópico para evaluar el impacto en las aguas subterráneas de un vertedero de residuos urbanos situado en Vitoria-Gasteiz. Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea. FBG-310415

- 2019-2020. Investigació sobre l'aplicació dels isòtops estables de 13C i 37Cl per avaluar l'eficiència d'un tractament d'oxidació química induïda en un emplaçament contaminat per compostos clorats. ERM Iberia, S.A. FBG-310418

- 2019-2020. Investigació sobre el ciclo geoquímico de los nitratos en la cuenca de drenaje del Lago Villarrica. Universidad de Chile. FBG-310350

- 2019-2020. Estudi multi-isotòpic per avaluar la possible influència marina a la llacuna de l'Escala. Geoservei Projectes i Gestió Ambiental, S.L. FBG-310576

- 2019-2020. Investigació sobre la aplicabilitat de la geoquímica isotòpica de sòls i aigües per la millora de la caracterització hidrogeoquímica a la zona minera de la Vall de Ribes. FBG-310664

- 2019-2019. Estacionalidad hidroquímica e Isotópica en la comprensión del modelo conceptual del Tranque Carén (Chile). VAI Groundwater Solutions. FBG-10255

- 2019-2019. Aplicació de la geoquímica isotòpica del sulfat per determinar la relació potencial entre la mineralogia dels guixos i anhidrites i les fractures de superfície a Barberà de la Conca. GEOMAR Enginyeria del Terreny, S.L. FBG-600153

- 2019-2019. Estudi multi-isotòpic i d'indicadors i marcadors microbians de les aigües subterrànies per determinar l'origen de la contaminació per nitrats a Menorca. Consell Insular de Menorca. FBG-310306

2018

- 2018-2021 - PACE: Procesos de atenuación de contaminantes convencionales y emergentes procedentes de fuentes agrícolas e industriales en aguas. Ministerio de Economia y Competitividad. CGL2017-87216-C4-1-R

- 2018-2021 - ANNACOR: Procesos coetáneos de atenuación natural de contaminantes orgánicos e inorgánicos en sistemas hipersalinos. Implicaciones para la gestión de los recursos hídricos. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. SBPLY/17/180501/000296 

- 2018-2019 - MAiMA: Grup de Mineralogia Aplicada i Medi Ambiente. Agència de Suport a l'Empresa Catalana (ACCIÓ), Generalitat de Catalunya. TECDTP18-1-0009

- 2018-2021. Estudi de la potencialitat de l'ús del sèrum lacti com a donador d'electrons per a eliminar el nitrat de les aigües contaminades. Betara, S.L. FBG-310614

- 2018-2019. Investigació sobre el fraccionament d'isòtops estables de compostos halogenats en aigües contaminades. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). FBG-309987

- 2018-2018. Estudio Isotópico del origen del nitrato disuelto en el entorno del Parque Nacional de Doñana PR24C. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). FBG-309810

- 2018-2018. Estudio isotópico para evaluar el efecto del biochar sobre el ciclo del N en el suelo mediante experimentos en lisímetros. Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF). FBG-309901

- 2018-2018. Aplicació de tècniques multi-isotòpiques per identificar l'origen de la contaminació per nitrats a l'aqüífer de Sa Pobla (Mallorca). Socamex, S.A.U. FBG-310098

2017

- 2017-2018 - MAiMA: Grup de Mineralogia Aplicada i Medi Ambiente. Agència de Suport a l'Empresa Catalana (ACCIÓ), Generalitat de Catalunya. TECDTP16-1-0001

- 2017-2019 - MAG: Mineralogia aplicada, geoquímica i geomicrobiologia. Ajuts de Suport als Grups de Recerca de Catalunya. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), Generalitat de Catalunya. 2017SGR1733

- 2017-2018. Estudi isotòpic de les aigües subterrànies del sector del Garraf. Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). FBG-309564

- 2017-2018. Estudi multi-isotòpic de les aigües subterrànies per determinar l'origen de la contaminació per nitrats al terme municipal de Maó. Ajuntament de Maó. FBG-309653

- 2017-2018. Investigación sobre el uso de la geoquímica multi-isotópica en la determinación de entradas de agua en las salinas de Torrevieja (Alicante). Aquatec. FBG-309622

- 2017-2018. Investigación sobre la aplicación de la geoquímica isotópica a la discriminación entre aguas de contacto y aguas de no contacto con actividades mineras. Suez Medioambiente Chile, S.A. FBG-309639

- 2017-2018. Aplicació de les tècniques multi-isotòpiques en la caracterització de la contaminació difosa per nitrats, la seva distribució en el medi hídric i la discriminació de l'origen del nitrogen. Geoservei Projectes i Gestió Ambiental, S.L. FBG-309348

- 2017-2017. Investigación sobre la aplicación de la geoquímica isotópica en la definición de líneas bases en depósitos de porfidos cupriferos. Suez Medioambiente Chile, S.A. FBG-309423

- 2017-2017. Investigación sobre el origen del sulfato presente en los recursos hídricos del acuífero situado en Tranque Carén de la División Teniente de Codelco. Suez Medioambiente Chile, S.A. FBG-309263

2016

- 2016-2019 - FLOWERED: de-FLuoridation technologies for imprOving quality of WatEr and agRo-animal products along the East African Rift Valley in the context of aDaptation to climate change. HORIZON 2020. PILLAR 3-SOCIETAL CHALLENGES. SC5-CLIMATE ACTION. Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials. 690378

- 2016-2017. Investigació sobre l'aplicació de la geoquímica isotòpica CSIA del carboni de DNAPLs per calcular l'eficiència de la descontaminació d'emplaçaments contaminants mitjançant persulfat. Esolve Consultoria i Enginyeria Mediambiental S.L. FBG-309114

- 2016-2016. Investigación sobre la aplicación de la geoquímica isotópica del sulfato i del agua en la detección de los lixiviados de los tranques de relave mineros. Suez Medioambiente Chile, S.A. FBG-3309018

- 2016-2017. Estudio de las reacciones producidas en sedimentos y columna de agua por descargas mineras que afecten los recursos hidrobiológicos marinos. SUMIRCO Sustainable Mining Research  and Consult. EIRL. FBG-308680

2015

- 2015-2017 - MAiMA: Grup de Mineralogia Aplicada i Medi Ambiente. Agència de Suport a l'Empresa Catalana (ACCIÓ), Generalitat de Catalunya. TECDTP15-1-0020

- 2015-2017 - REMEDIATION: Estrategias de descontaminacion de recursos hidricos basadas en la optimizacion de procesos de atenuacion natural. MINECO - Ministerio de Economía y Competitividad. CICYT-CGL2014-57215-C4-1-R

- 2015-2017. Caractérisation minéralogie/chimie/isotopes de la pollution en soufre dans les aérosols urbains à Montréal et Barcelone. Appel à projets de coopération Québec-Catalogne, Gouvernement du Québec. RUI2015A

- 2015-2016. Investigació sobre l'aplicació de la geoquímica isotòpica del carboni de compostos orgànicsespecífics per esbrinar l'origen de la contaminació i l'eficiència de la descontaminació mitjançant ISCO a un emplaçament contaminat per DNAPLs. Tubkal Ingeniería, S.L. FBG-308421

- 2015-2015. Investigación sobre suelos contaminados por cenizas de pirita. Geoambient Consultoria Geològica, S.L.P. FBG-308394

2014

- 2014-2019. Contratación Investigadores Programa Ramon y Cajal. Ministerio de Economía y Competitividad. RYC-2012-11920

- 2014-2016 - MAG: Mineralogia aplicada i geoquímica de fluids. Ajuts de Suport als Grups de Recerca de Catalunya. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), Generalitat de Catalunya. 2014SGR1456

- 2014-2015. Assessment of linked metabolic pathways between chlorinated VOCs and BTEX in the complex Òdena field site. Deutscher Akademischer Austauch Dienst (DAAD) (Servicio Alemán de Intercambio Académico). 57050339

- 2014-2015. Investigación sobre origen y evolución de la contaminación por nitratos en diversas zonas vulnerables a la contaminación por nitratos mediante análisis multi-isotópicos de muestras de aguas subterráneas residuales urbanas durante el 2014. Tecnologias y Servicios Agrarios S.A. (TRAGSATEC). FBG-307920

- 2014-2015. Adaptación y avance en los métodos de determinación isotópica del nitrato y las variables hidroquímicas que influyen en sus resultados. Tecnologias y Servicios Agrarios S.A. (TRAGSATEC). FBG-308073

2013

    - 2013-2014. Aplicación de métodos multi-isotópicos en la determinación de la evolución de la contaminación por nitratos en aguas subterráneas. Zeta Amaltea S.L. FBG-307609

 

2012

- 2012-2014 - ATTENUATION: Natural and induced attenuation of groundwater pollution from agricultural and industrial sources. Ministerio de Ciencia e Innovación. CICYT-CGL2011-29975-C04-01

- 2012-2014. Aplicación del análisis isotópico de compuestos específicos (AICE) en emplazamientos afectados por hidrocarburos ligeros (gasolinas). Repsol YPF, S.A. FBG-307031

- 2012-2013. Estudio de procedencia del agua presente en tanques de gasóleo soterrados. Repsol YPF, S.A. FBG-307086

- 2012-2012. Estudi isotòpic sobre l'origen de l'amoni en els pous d'AGBAR. Comunitat d'Usuaris d'Aigües de la Vall Baixa i Delta del Llobregat. FBG-306970

2011

- 2011-2014 - IMOTEC-BOX: Isotopic and Molecular Techniques for determinig the efficiency of in-situ Bioremediation and chemical Oxidation for chlorinated compounds. Marie Curie International Career Integration Grant (FP7-PEOPLE-2011-CIG). PCIG9-GA-2011-293808

- 2011-2013 - WADIS-MAR: Water harvesting and Agricultural techniques in Dry lands: an Integrated and Sustainable model in MAghreb Regions. European Comission Sustainable Water Integrated Managenment (SWIM) Programme. ENPI/2011/280-008

- 2011-2013 - ANNA2:  Atenuación de la contaminación por nitrato en acuíferos regionales conectados a sistemas lagunares salinos. Consejeria de Ciencia y tecnología. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM). PEIC11-0135-8842

- 2011-2012. Estudio de la procedencia del agua presente en tanques de gasóleo soterrados. Repsol YPF, S.A.. FBG-306564

- 2011-2012. Aplicació de la composició isotòpica del C de DNAPLs en la valoració del rendiment de barreres reactives permeables BRP de Feº en actuacions d'atenuació induïda de la contaminació d'aigües subterrànies. Valles Business Park, S.L. FBG-306611

2010

- 2010-213. Contratación Investigadores Programa Juan de la Cierva. Ministerio de Economía y Competitividad. JCI-2010-06979

- 2010-2010. Assistència tècnica de l'aplicació de la geoquímica isotòpica de 15Ni 180 en la determinació del'orígen del nitrat en els pous de les rodalies de l'explotació ramadera S.A.T Maset del Bolet S.L de Castellví de la Marca. Agència Catalana de l'Aigua (ACA). FBG-305906

- 2010-2010. Aplicación del análisis isotópico de compuestos específicos en emplazamientos afectados por hidrocarburos ligeros - Fase II. Repsol YPF, S.A. FBG-306322

2009

- 2009-2012 - PAIS: Ground Water Pollution from Agricultural and Industrial Sources: Contaminant Fate, Natural and Induced Attenuation, and Vulnerability. Ministerio de Educación y Ciencia (MEC). CGL2008-06373-C03-01

- 2009-2013. MAiMA: Mineralogia Aplicada i Medi Ambient. Projectes de recerca per potenciar els grups de recerca consolidats. Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI), Generalitat de Catalunya. 2009SGR103

- 2009-2011. Estudi de tractament per oxidació química de les aigües captades a les rases de l'emplaçament de l'antiga Hightex (Òdena). Agència de Residus de Catalunya (ARC). FBG-30598

- 2009-2009. Análisis de muestras de aguas subterraneas, aguas residuales urbanas durante el año 2009. Tecnologias y Servicios Agrarios S.A.. FBG-305597

- 2009-2009. Aplicación del análisis isotópico de compuestos específicos en emplazamientos afectados por hidrocarburos ligeros. Repsol YPF, S.A. FBG-305750

2008

- 2008-2010 - ANNA: Atenuación natural del Nitrato en Aguas Subterráneas. Proyecto coordinado del Instituto de Desarrollo Regional, Universidad de Castilla-La Macha, IDAEA-CSIC, Universidad de Salamanca (USAL) y Universidad de Barcelona (UB).

- 2008-2011 - DESNITRI: Aplicación de técnicas isotópicas para el control y seguimiento de procesos de desnitrificación de acuíferos. D'Enginy Biorem, S.L. FBG 305385

- 2008-2010. Aplicación de técnicas isotópicas para la cuantificación y seguimiento de procesos de desnitrificación de acuíferos. Ministerio de Educación y Ciencia (MEC). PET2008-003

- 2008-2009. Investigació sobre la inertització de runams salins: aplicació de la geoquímica isotópica al control de les afeccions pre i post tractament dels runams. Fundación Privada Centro Internacional de Hidrología Subterránea (FCIHS). FBG-305314

- 2008-2009. Investigació sobre la hidrogeologia del terciari de la conca potásica catalana i la seva implicació en l’evolució de la salinització de la conca del Llobregat. Fundación Privada Centro Internacional de Hidrología Subterránea (FCIHS). FBG-305315

- 2008-2009. Investigación sobre la aplicación de los isótopos estables de azufre y oxígeno del sulfato disuelto para determinar el origen de la salinidad en las aguas del río Llobregat. Informes y Proyectos, S.A. (INYPSA). FBG-305334

- 2008-2009. Investigació sobre l'aplicació de la geoquímica isotòpica al coneixement de la hidrogeologia del sector de Sallent i Balsareny, a la conca potàssica catalana. Fundación Privada Centro Internacional de Hidrología Subterránea (FCIHS). FBG-305318

- 2008-2009. Investigació sobre la inertització de runams salins: Aplicació de la geoquímica isotòpica al control de les afeccions pre i post tractament dels runams. Fundación Privada Centro Internacional de Hidrología Subterránea (FCIHS). FBG-305319

2007

- 2007-2008. Aplicació de técniques isotòpiques en la quantificació i seguiment de processos de desnitrificació d’aqüífers. D'Enginy Biorem, S.L. FBG-304624

- 2007-2008. Estudi Hidrogeològic i multiisotòpic del Lluçanès. Definició de recursos i àrees de protecció. Consell Comarcal d'Osona. FBG-304336

- 2007-2008. Consultoría y asistencia para la diagnosis de la causalidad de la contaminación por nitratos de algunos abastecimientos públicos en las zonas vulnerables de Cataluña, análisis de alternativas, medidas de prevención y corrección. Áreas vulnerables de Osona, La Selva, La Garrotxa y el Vallès Occidental. Análisis isotópico de nitrato disuelto en aguas. Zeta Amaltea S.L.

2006

- 2006-2006. Seguimiento del impacto de las actuaciones 1 y 3 del proyecto Doñana 2005 sobre la relación acuífero-arroyos y acuífero-humedales. Fase II. CONSTRUCCIONES ALPI

- 2006-2007. Protocol d'actuació en emplaçaments contaminats per compostos organoclorats. Agència Catalana de l'Aigua. FBG-303892

- 2006-2006. Determinació de l'Origen de la Salinitat de les surgències salines de la Conca del Llobregat a partir de dades isotòpiques i de compostos orgànics. Agència Catalana de l'Aigua. FBG-304071

- 2006-2006. Estudi mitjançant isotops ambientals de l'aigua de la possible presència d'aigues continentals al dren pilot de la futura planta dessaladora del Llobregat. Agència Catalana de l'Aigua. FBG-303857

- 2006-2006. Determinació de l'entrada d'aigua dolça del sistema aqüifer de la Tordera als pous de la planta dessaladora de Blanes. Clau CT06001944. Agència Catalana de l'Aigua. FBG-304226

2005

- 2005-5008 - PAPAS: Procesos de Atenuación natural y remedio pasivo de contaminantes en aguas subterráneas. Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT). CGL-2005-08019-CO1-01

- 2005-2008 - Grup de recerca consolidat de Mineralogia Aplicada i Medi Ambient. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), Generalitat de Catalunya. 2005SGR-00933

- 2005-2006. Estudi sobre l’aplicació dels isotops de N i O del nitrat dissolt en la discriminació de diferents fonts ramaderes de contaminació a Cuenca. Instituto Geológico y Minero de España (IGME). FBG-302648

- 2005-2006. Seguimiento del impacto de las actuaciones 1 y 3 del proyecto Doñana 2005 sobre la relación acuífero-arroyos y acuífero-humedales. Fase I. Contrucciones COPASA

- 2005-2005. Origen de los sulfatos intersectados en el sondeo de Cameros a partir de su composición isotópica (34S y 18O). CSIC, SHELL. FBG-302648

- 2005-2005. Monitorització de l'emplaçament contaminat per etenoclorats “High-Tex”: Desenvolupament d’una nova metodologia de mostreig basada en micro-multipiezòmetres. Agència Catalana de l'Aigua (ACA). FBG-303528

- 2005-2005. Estudi mitjançant isòtops ambientals de l’aigua de la possible presència d’aigües continentals al dren pilot de la futura planta dessaladora del Llobregat. Aigües Ter-Llobregat & Agència Catalana de l'Aigua (ACA). FBG-303857

- 2005-2005. Avaluació de la contaminació per nitrat de les aigües subterrànies d’Osona. ASSAPORC-ACA-Consell Comarcal Osona. FBG-303297

- 2005-2005. Seguiment temporal de la dilució de les salmorres explotades per la planta desaladora de Blanes. ACA. FBG-303398

- 2005-2005. Avaluació de la contaminació per nitrat de les aigues subterrànies a la comarca d'Osona: Estudi de la dinàmica hidrogeològica i possibilitats de sanejament. Agència Catalana de l'Aigua. Consell Comarcal d'Osona. Agrupació Tècnico Sanitaria del porcí. FBG-303402

- 2005-2005. Determinació dels nivells d'entrada d'aigua dolça del sistema aqüifer de la tordera als pous 8, 9 i 10 de la planta dessaladora de Blanes. Agència Catalana de l'Aigua. FBG-303402

2004

- 2004-2005. Aplicación de la geoquímica isotópica de azufre en la determinación del origen de la salinidad de las aguas en la zona de Levante. IGME. FBG-302648

- 2004-2004. Aplicación de la geoquímica isotópica de azufre en la determinación del posible impacto de la mineria de potasas de Navarra sobre las aguas subterráneas. IGME. FBG-302648

- 2004-2004. El origen de las salmueras explotadas por la planta desalinizadora de la Tordera. Agència Catalana del'Aigua. FBG-302559

2003

- 2003-2004. Determinació de la posible influència de les aigües de l’aqüífer superficial i profund del delta de la Tordera sobre les salmorres explotades per la planta desalinizadora de la Tordera. ACA. FBG-302846

- 2003-2004. Determinació de l'origen de les salmorres explotades per la planta desalinizadora de la Tordera. ACA. FBG-302559

- 2003-2003. El ciclo del sulfato en el acuífero del Parque Nacional de Doñana: uso de los isótopos estables de azufre. IGME. FBG-302648

- 2003-2003. Investigación sobre Suelos contaminados en As y metales pesados: métodos de estudio para la toma de medidas de Salud y Seguridad en el Trabajo. Proyecto contratado por U.T.E. Suelos Marina (F.C.C. Construcción S.A.). FBG- 302344

2002

- 2002-2005. Aplicación Multisotópica (15NNH4, 15NNO3, 18ONO3, 13CDIC, 13CMO, 34SSO4, 87Sr/86Sr) en la vigilancia del Medio Ambiente. Programa Nacional de Recursos Naturales. Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT). REN2002-04288-CO2-02

- 2002-2002. La geoquímica isotópica del sulfato disuelto en las aguas del acuífero del río Guadimar como trazador de la contaminación del vertido de lodos de la mina de Aznalcóllar. IGME. FBG-302648

- 2002-2002. La subsidencia del terreno en el barrio de la Estación de Sallent: datos mineralógicos del subsuelo e hidroquímica de las aguas subterráneas, estudio preliminar. FBG-302049

2001

- 2001-2004. Grup consolidat de Mineralogia Aplicada i Medi Ambient. 2001SGR-00073

- 2001-2001. Estudio sobre el uso potencial de la Geoquímica isotópica del carbono de compuestos Organoclorados en la policía de aguas. FBG-301377

2000

- 2000-2002. Geoquímica isotópica de N, O, Sr y S en aguas: su aplicación en la vigilancia del medio ambiente. Programa Nacional de Recursos Naturales. Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT). HID99-0498

1999

- 1999-2001. Grup consolidat de Mineralogia Aplicada i Medi Ambient. SGR99-00062

- 1999-1999. Investigación sobre descontaminación de suelos y acuíferos. Técnicas de Protección Ambiental (TPA), S.A. FBG-3371

1997

- 1997-1999. Grup consolidat de Mineralogia Aplicada i Medi Ambient. Projectes de recerca per potenciar els grups de recerca consolidats. Comissionat per a Universitats i Recerca. Generalitat de Catalunya. SGR97-00277

1996

- 1996-1999. Los isótopos de azufre y de estroncio en las aguas fluviales de la cuenca del rio Llobregat (prov. de Barcelona), como trazadores de fuentes naturales y antropogénicas. Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT). AMB96-0818