En acabar l’estada

Quan ja s’hagi acabat l’estada, hauràs de lliurar una sèrie de documents segons el tipus de programa de mobilitat realitzat.

En tots els casos s’ha de lliurar el certificat acadèmic original ―amb les qualificacions― a l’ORI de la Facultat, per tal de convalidar les assignatures.

ERASMUS

Un cop acabada l’estada tens un termini de 20 dies per lliurar la documentació següent a l’OMPI o a l’ORI:

  • -Certificat de l’estada. El document es descarrega directament del SOP i n’has de lliurar l’original. Haurà de tenir la signatura i el segell de la universitat estrangera. Tingues en compte que no hi pot haver més de set dies de diferència entre el dia de finalització de l’estada i la data de signatura del document.
  • -Informe final de l’estudiant. Es descarrega directament del SOP; l’has d’emplenar i signar.
  • -Contracte d’estudis / Learning Agreement. N’has de lliurar l’original, amb la signatura i el segell de la UB i el de la universitat estrangera.

Un cop lliurats aquests papers, el SOP genera uns altres dos documents, que també s’han de lliurar a l’ORI o a l’OMPI en el fomat original.

  • -Esmena al contracte de subvenció de mobilitat d’estudiants en què quedarà reflectit el càlcul total de l’ajuda Erasmus. Hauràs d’imprimir-ne dos exemplars, signar-los, i lliurar-los a l’OMPI o a l’ORI.
  • -Rebut reflectint la liquidació final entre el contracte inicial i l’esmena. Hauràs d’imprimir el document, signar-lo, i lliurar-lo a l’ORI o a l’OMPI.

ALTRES PROGRAMES DE MOBILITAT

Els alumnes que duguin a terme estades de Conveni general, Conveni específic o CINDA, un cop acabada l’estada, a més de lliurar el certificat acadèmic a l’ORI, hauran d’aportar un certificat d’estada original on constin les dates d’inici i fi de l’intercanvi, amb la signatura i el segell de la universitat estrangera.