Conveni específic

La Facultat de Geografia i Història té convenis de mobilitat específics signats amb diverses universitats, que preveuen l’estada d’estudiants en països com Mèxic, Xile o el Canadà. Aquests convenis tenen condicions similars, en quant a matrícula i equivalència acadèmica, als convenis generals, però són exclusius per als estudiants de la Facultat.

El període d’estudis és generalment d’un o dos semestres consecutius i sempre dins del mateix curs acadèmic.

L’estudiant ha d’estar matriculat a la UB dins del curs acadèmic de la convocatòria de l’intercanvi, però estarà exempt de pagar les taxes acadèmiques a la universitat estrangera.

Més informació a CONVENI ESPECÍFIC

Per veure l’oferta de places disponibles, podeu fer servir el CERCADOR DE PLACES

 

REQUISITS GENERALS

 • -Estar matriculat en qualsevol ensenyament de grau o màster de la UB.
 • -Els estudiants de grau han de tenir 60 crèdits superats al moment de fer la sol·licitud.
 • -Els estudiants de màster s’han d’haver matriculat d’un mínim de 30 crèdits, que han d’haver superat abans d’iniciar l’estada.
 • -El curs acadèmic en què es dugui a terme l’intercanvi, els estudiants han de tenir pendents de cursar un mínim de 15 crèdits d’assignatures (no compten ni els corresponents als treballs de recerca ni les pràctiques).
 • -La matrícula a la UB s’ha de formalitzar el mateix curs acadèmic de l’intercanvi.
 • -S’ha d’acreditar, si escau, un nivell de capacitació lingüística suficient per poder seguir les activitats de la universitat de destinació.

 

DOCUMENTACIÓ

Els alumnes que vulguin fer una estada amb un Conveni específic han d’emplenar el formulari online que trobaran a  CONVENI ESPECÍFIC

Un cop emplenat el formulari, s’ha de lliurar a l’Oficina de Relacions Internacionals (ORI) de la Facultat de Geografia i Història la documentació següent:

 • -Formulari de sol·licitud en línia, imprès i signat.
 • -Fotografia de mida carnet.
 • -Currículum Vitae.
 • -Documentació de coneixement d’idiomes, si escau.
 • -Expedient acadèmic (aquest document s’ha de sol·licitar directament a la Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat i no té cap cost).

No s’admetrà cap sol·licitud que tingui la documentació incompleta.

 

AJUDES ECONÒMIQUES

El beneficiari d’una plaça de mobilitat del Conveni específic estarà exempt de pagar les taxes de matrícula a la universitat estrangera (haurà de pagar sempre les taxes de matrícula corresponents a la UB).


Ajudes UB: Els beneficiaris de les estades participaran automàticament en la convocatòria d’ajuts econòmics complementaris a la mobilitat internacional que eventualment convoca la Universitat, en les condicions econòmiques que s’especificaran en les bases de cada convocatòria. 

Ajudes AGAUR: Ajuts a la mobilitat internacional d’estudiants amb reconeixement acadèmic de les universitats catalanes. La convocatòria s’obre cada any pels volts de juny o juliol. La sol·licitud s’ha de fer directament a la pàgina de l’AGAUR. 

Beques Santander: Els estudiants que tinguin concedida una plaça de mobilitat del Conveni específic, poden sol·licitar una beca del Banco Santander. La sol·licitud s’ha de fer directament a través de la pàgina web del banc. 

Més informació a BEQUES SANTANDER