Erasmus+

El programa Erasmus + facilita als estudiants de la Universitat de Barcelona estades acadèmiques d’un semestre o un curs acadèmic de docència en un dels trenta-quatre estats de la Unió Europea i els països associats al programa (Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Turquia, Suïssa i l’Antiga República Iugoslava de Macedònia). Els beneficiaris del programa Erasmus+ estan exempts de pagar les taxes acadèmiques a la universitat de destinació, tot i que, eventualment, la universitat estrangera pot exigir el pagament de petites taxes corresponents a assegurances, sindicats d’estudiants, utilització de diversos materials, etc., sempre en les mateixes condicions que els estudiants locals. L’adjudicació d’una plaça de mobilitat, però, no allibera de pagar les taxes de matrícula de la UB. Durant l’intercanvi, el beneficiari s’ha de fer càrrec de totes les despeses que se’n derivin, així com la subscripció d’una assegurança mèdica per al període de durada de l’estada. El programa ofereix ajuts econòmics que varien en funció del nivell de vida del país de destí. Uns ajuts que són compatibles amb altres beques de mobilitat.

Que la Universitat de Barcelona adjudiqui una plaça de mobilitat Erasmus+ no comporta l’acceptació immediata per part de la universitat estrangera.  Un cop a l’estudiant se li ha adjudicat una plaça de mobilitat per la UB, haurà d’iniciar els tràmits per presentar la seva candidatura a la universitat de destí, la qual especificarà a cada estudiant els passos que cal seguir per poder ser admès oficialment en ella.

Per saber a quines universitats poden sol·licitar anar el estudiants de la Facultat de Geografia i Història i els requisits que aquestes demanen, consulta l’apartat  ON PUC ANAR .

Més informació d’aquest programa a ERASMUS +

Per conèixer l’oferta de places disponibles, consulta el CERCADOR DE PLACES DE MOBILITAT

REQUISITS GENERALS

  • Estar matriculat en qualsevol ensenyament de grau o màster de la UB.
  • Els estudiants de grau han de tenir 60 crèdits superats al moment de fer la sol·licitud.
  • Els estudiants de màster han d’estar matriculats d’un mínim de 30 crèdits, que s’han d’haver aprovat abans d’iniciar l’estada.
  • El curs acadèmic en què duguin a terme l’intercanvi, els estudiants han de tenir pendents de cursar un mínim de 15 crèdits d’assignatures (no compten ni els corresponents als treballs de recerca ni les pràctiques).
  • La matrícula a la UB s’ha de formalitzar el mateix curs acadèmic de l’intercanvi.
  • S’ha d’acreditar un nivell de capacitació lingüística suficient per poder seguir les activitats de la universitat de destinació.

DOCUMENTACIÓ

Els alumnes que vulguin fer una estada del programa de mobilitat Erasmus + han d’emplenar el formulari online que trobaran a ERASMUS +

Un cop emplenat el formulari, han de lliurar a l’Oficina de Relacions Internacionals (ORI) de la Facultat de Geografia i Història la documentació següent:

  • -Formulari de sol·licitud en línia, imprès, signat i passat per registre (secretaria).
  • -Certificat de llengua.
  • -Curriculum Vitae.
  • -Expedient acadèmic (aquest document s’ha de sol·licitar directament a la Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat i no té cap cost).

AJUDES ECONÒMIQUES

El programa Erasmus + ofereix ajuts econòmics per facilitar els intercanvis. A la taula següent es pot veure com es distribueixen.

Grup 1: Països del programa amb un nivell de vida superior Àustria, Dinamarca, Finlàndia, França, Irlanda, Itàlia, Liechtenstein, Noruega, Regne Unit, Suècia i Suïssa. 300€ /mes
Grup 2: Països del programa amb un nivell de vida mitjà Alemanya, Bèlgica, Xipre, Croàcia, Eslovènia, Espanya, Grècia, Islàndia, Luxemburg, Països Baixos, Portugal, República Txeca i Turquia. 250€ / mes
Grup 3: Països del programa amb un nivell de vida inferior Bulgària, Eslovàquia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Malta, Polònia, Romania i Antiga República Iugoslava de Macedònia. 200€ /mes

 

El finançament d’estades per estudis es fa per un màxim de cinc mesos. Les estades de durada superior no reben cap finançament per la diferència de mesos.

Els beneficiaris que es trobin en situació de desavantatge econòmic poden obtenir un ajut mensual addicional de 100 €, per un màxim de cinc mesos. Aquest ajut dependrà de les condicions que l’OAPEE (Organisme Autònom Programes Educatius Europeus) estableixi oportunament.

Ajuts UB: Els beneficiaris de les places de mobilitat participaran automàticament en la convocatòria d’ajuts econòmics complementaris a la mobilitat internacional que eventualment convoca la UB, en les condicions econòmiques que s’especificaran en les bases de cada convocatòria.

Els estudiants que tinguin necessitats especials per discapacitat poden participar en la convocatòria especial de l’OAPEE, que atorga ajuts per cobrir despeses extraordinàries de l’estudiant pel fet de canviar d’universitat, ciutat i país.

Ajuts AGAUR: Ajuts a la mobilitat internacional d’estudiants amb reconeixement acadèmic de les universitats catalanes. La convocatòria s’obre cada any pels volts de juny o juliol. La sol·licitud s’ha de fer directament a la pàgina de l’AGAUR.