Sol·licitud Individual

La sol·licitud individual és un tipus de mobilitat concebuda per a estudiants que vulguin fer una estada en una universitat amb la qual la Universitat de Barcelona no tingui cap conveni.

En aquest cas l’estudiant haurà de seguir les instruccions que estableixi la universitat estrangera per ser-hi admès com a estudiant d’intercanvi.

L’ORI de la Facultat de Geografia i Història posarà a la seva disposició les eines necessàries per fer-ho, però s’entén que les gestions són responsabilitat del sol·licitant.

Perquè la seva sol·licitud d’intercanvi individual sigui acceptada ha de presentar els documents següents:

  • -Carta d’acceptació de la universitat estrangera.
  • -Document d’equivalència acadèmica.

Els documents s’han de lliurar a l’Oficina de Relacions Internacionals del centre.

L’estudiant s’haurà de matricular com a estudiant d’intercanvi, prèvia aprovació del document d’equivalència acadèmica corresponent, i haurà de pagar les taxes de matrícula establertes per la Universitat de Barcelona.

Si la sol·licitud s’aprova, es garanteix el reconeixement dels crèdits cursats a la universitat estrangera.

Durant l’intercanvi, el beneficiari s’ha de fer càrrec de totes les despeses que se’n derivin.