Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Notícies UB Imatge de diagramació
    Imprimir Tancar Enviar aquesta notícia Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Notícies de la Facultat de Filosofia Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació

Informació sobre la organització de la docència per al curs 2020-2021 (aprovada per la Comissió Permanent de la Facultat de Filosofia)

(27/08/2020)

Organització de la docència per al curs 2020-2021 (aprovada per la Comissió Permanent de la Facultat de Filosofia)

Proposta per al primer semestre del curs 2020-2021 a la Facultat de Filosofia.

S'informarà puntualment dels canvis que es produeixin.


* El model docent de la UB i de la Facultat de Filosofia és presencial. Qualsevol variació del mateix es deu a circumstàncies excepcionals i es limitarà tan com es pugui en el temps i en l'afectació.

* Els recursos personals i materials dels que disposem són limitats i es prioritzaran per atendre en primer lloc les necessitats docents de la Facultat, procurant afectar al mínim les tasques de recerca i aquelles activitats de transferència a la societat que es considerin estratègiques.

* A tal efecte, s'acorden les següents directrius organitzatives per al primer semestre curs 2020-2021:

1/ La docència dels Màsters i de les assignatures de 3r i 4t curs de grau s'impartiran en la modalitat ordinària presencial amb les excepcions puntuals que després es recolliran.

2/ La docència de 1r i de 2n curs de Grau s'impartirà en modalitat "mixta" a partir del moment que les aules estiguin habilitades amb la tecnologia adient. Mentre no estiguin dotades tècnicament, es farà docència no presencial. El cap d'estudis i l'equip deganal indicaran al professorat afectat quina és la concreció per a cada curs d'aquesta modalitat "mixta" (= combinació entre activitats presencials i activitats no presencials mitjançant eines virtuals síncrones i/o asíncrones).

La modalitat "mixta" consistirà en dividir el grup classe de manera que cada setmana de manera alternativa una meitat del grup pugui seguir la docència presencialment i l'altra meitat telemàticament. La rotació es farà per ordre de cognoms de manera que l'estudiant podrà assistir presencialment a totes les assignatures les setmanes corresponents i seguirà telemàticament les assignatures les altres setmanes. (modificat: La rotació es farà segons la terminació de l'últim número del DNI, començant pels DNI senars, la setmana següent els parells i així succesivament).


3/ El professorat que no pugui fer docència presencial (per raons justificades) la farà per via telemàtica segons les indicacions que rebi del cap d'estudis de grau o de les coordinacions de màsters.

4/ Tota la informació sobre modalitats d'impartició de les assignatures, calendari i horaris ha d'estar a disposició dels alumnes.

5/ Totes les assignatures hauran de tenir previst el pas a modalitat no-presencial de la docència i de l'avaluació per si es torna a donar el cas de suspensió de l'activitat acadèmica presencial i el professorat haurà d’informar als alumnes a través del pla docent i en els primers dies de docència de com es faria la transició de presencialitat a no-presencialitat.

 
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Filosofia
Última actualització o validació: 27/08/2020