DATES IMPORTANTS:

  • Enviament de resum: abans del dia 30 de setembre del 2018. 
  • Notificació d’acceptació de comunicació: 15 de novembre del 2018.
  • Data de la pròxima circular: juliol 2018.

FECHAS IMPORTANTES:

  • Envío de resumen: antes del día 30 de septiembre de 2018.
  • Notificación de aceptación de comunicación: 15 de noviembre del 2018.
  • Fecha de la próxima circular: julio 2018.

IMPORTANT DATES:

  • Abstract submission: before September 30, 2018.
  • Notifications of acceptance: before November 15, 2018.
  • Next circular letter: July, 2018.

Latest News