PREUS I TAXES CURS ACADÈMIC 2015-2016

Decret 118/2016, de 23 de juny, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya.

Matrícula de graus, diplomatura, llicenciatura, màster

Exempció*

Crèdit dels graus d'Infermeria, Medicina, Ciències Mèdiques Bàsiques, Odontologia i Ciències Biomèdiques

39,53

Crèdit dels graus de Podologia

35,77

Crèdit de les llicenciatures de Medicina i Odontologia

28,58

Crèdit màster oficial

46,50

Recàrrec per a estudiants de segona titulació

40%

No

Recàrrec per repetició de crèdits

2a vegada: 20%

3a vegada i següents: 160%

4a vegada: 260%

Convalidació, adaptació o reconeixement de crèdits

15% del preu del crèdit

Gestió expedient acadèmic anual matrícula anual

69,80

Gestió expedient acadèmic matrícula semestral

54,54

Gestió expedient acadèmic per modificació o ampliació de matrícula anual

27,27

Assegurança obligatòria

1,12

No

Serveis específics i de suport a l'aprenentatge (campus virtual, wifi, etcètera)

70,00

No

Assegurança voluntària

6,00

No

Taxes diverses

Exempció*

Títol diplomat /llicenciat /màster /doctor / amb suplement europeu al títol / duplicat

218,15

Suplement europeu al títol

32,75

Certificacions acadèmiques personal i raigs X

27,27

Estudis d'expedient acadèmic per a la convalidació, adaptació, transferència i reconeixement de plans d'estudi

54,54

Estudi d'equivalència de títol d'estudis estrangers per a l'accés als estudis de màster o doctorat

218,15

Trasllat d'expedient acadèmic

54,54

Certificat diploma d'estudis avançats del programa de doctorat (suficiència investigadora) RD 185/1985 i RD 778/1998

78,55

Prova d'aptitud per a l'homologació de títols d'infermeria i odontologia

152,66

Preparació documentació per legalització de programes d'assignatures i plans d'estudis que han de sortir efectes al estranger

30,00

Matrícula de doctorat

Exempció*

Direcció, tutela i avaluació continuada de la tesi doctoral:

Doctorands que han accedit per la via de la suficiència investigadora

Doctorands de programes de doctorat no adaptats a l'EEES regularitzats

Resta de doctorands

 

122,13

122,13

401,12

 

Gestió d'expedient de programa de doctorat

69,80

Serveis específics i de suport a l'aprenentatge (campus virtual, wifi, etc)

70,00

No

Lectura i defensa de la tesi doctoral

156,87

*Exempcions:

•  Família nombrosa general: 50%.

•  Família nombrosa especial: tenen tots els preus públics gratuïts.

•  Col·lectius d'especial protecció: tenen tots els preus públics gratuïts:

a) Estudiants amb minusvalidesa: discapacitat igual o superior al 33%.

b) Víctimes d'actes terroristes (i cònjuge i fills).

c) Víctimes de violència de gènere (i fills dependents).

 

Per gaudir de les exempcions cal presentar la documentació original més fotocòpia.

 

© Universitat de Barcelona
Edició: Secretaria d'Estudiants i Docència Bellvitge
Última actualització o validació: 07.07.2015