Criteris de selecció

 

  • A la selecció es té en compte la nota mitja ponderada i que es compleixin els requeriments mínims d’idioma
     
  • Es faran els increments previstos a la convocatòria general als estudiants que acreditin un nivell de discapacitat igual o superior al 33% i als estudiants que tinguin concedida el curs anterior la Beca de Carácter general del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
     
  • El nivell d’idioma, que a partir del curs 18-19 passa a ser un requisit. Ha de ser com a mínim el requerit en l'acord Erasmus.

     

  • En cas d'empat, es tindrà en compte en primer lloc, qui tingui el nivell de l'idioma requerit més alt. En segon lloc, la mitjana de l’expedient acadèmic actualitzada en el moment de desfer l’empat. I en tercer lloc, la carta de motivació i el currículum.