Criteris de selecció

En la selecció dels estudiants i la priorització de les places Erasmus Pràctiques es valoren
- l’expedient acadèmic

- estudiants que acreditin un nivell de discapacitat igual o superior al 33% (10% de la màxima puntuació total a obtenir)

En cas d’empat es considerarà en el següent ordre :

-Haver acreditat un nivell d’idioma superior al requerit per la plaça

-Haver estat beneficiari de la Beca del MECD el curs 17-18

-Motius pels qual es vol fer una estada Erasmus Pràcitques

-Els crèdits assolits