Tràmits a realitzar

 

 Els passos són semblants als dels Erasmus Estudis, amb la diferència que prèviament a la sol·licitud hauràs de contactar amb un professor d’un grup d’una universitat o amb un investigador d’un centre de recerca que et vulgui acollir al seu grup. 

veure presentació Erasmus Pràctiques

 

ABANS DE LA MOBILITAT 

passos a realitzar per fer la sol·licitud

1. Complir els següents requisits

Estar matriculat a la Universitat de Barcelona en qualsevol dels ensenyaments homologats de grau o màster universitari

Els estudiants de Grau hauran de tenir superats, com a mínim 60 ECTS de la titulació relacionada amb l’intercanvi en el moment de fer la sol·licitud.

Els estudiants de Màster hauran d'haver superat 30 ECTS en el moment d'iniciar l'intercanvi. 

Acreditar un nivell de capacitació lingüística suficient per al seguiment de les activitats que es duran a terme a la institució/empresa de destinació.

En cas d’haver estat beneficiari d’una mobilitat Erasmus amb anterioritat, el còmput total de la durada de la mobilitat no pot ser superior a 12 mesos per cada cicle d’estudis (Grau, Màster).

• Els sol·licitants d’Erasmus pràctiques RECENT GRADUATS han de tenir tots els crèdits del Grau o Màster Matriculats en el moment de fer la sol·licitud.

Abans de fer l’estada hauran de presentar el resguard del títol de Grau o Màster.
 

2. Cercar un grup d'investigació o una empresa on fer les pràctiques i ser acceptat

Un dels documents més importants és l'Internship Confirmation, que ha d'estar signat i segellat per l'empresa o institució on es realitzen les pràctiques.

 

3. Fer la sol·licitud al SOP 

Seguint les instruccions de la convocatòria

 

4. Acceptar l'ajut d'intercanvi adjudicat en el periode establert

Has d'acceptar la plaça al SOP seguint les instruccions facilitades 

 

passos a realitzar un cop s'ha acceptat la plaça : 

5. Acord d’aprenentatge per a Pràctiques (Learning Agreement) i omplir el Research Project Form (en cas de voler convalidar les pràctiques pels Pràcticums i la part experimental del TFG)

Què és?  És el document que garanteix el reconeixement acadèmic de crèdits superats.

A on?   Aquest document ha d’estar signat per l’estudiant, el responsable Erasmus a la universitat de destí i el responsable de relacions internacionals de la Facultat d’origen. Un cop omplert i signat per les tres parts, s’ha d’enviar per correu electrònic a l’Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals, OMPI (erasmus@ub.edu).

És obligatori? És imprescindible enviar aquest document a l’OMPI abans d’iniciar la mobilitat. És un dels documents indispensable  per poder fer el primer pagament de la beca.

 

Si les pràctiques són curriculars i corresponen als pràcticums i la part experimental delTFG 

Research Project Form per a estudiants de Biologia, Bioquímica, Biotecnologia i Ciències Ambientals

Research Project Form per a estudiants de Ciències Biomèdiques

Enllaç per penjar el RPF

 

6. - Online Linguistic Suport (OLS)

Què és? És un test de coneixement de l’idioma de docència de la universitat on realitzaràs la mobilitat, en cas que sigui un d’aquests idiomes: anglès, francès, alemany, italià, neerlandès, portuguès, txec, danès, grec, polonès i suec.

A on? El test s’ha de fer a través de l’ aplicació de la Comissió Europea  abans de començar l'estada. Rebràs un correu electrònic recordatori. 

És obligatori? Sí, en cas de no fer-ho no es podrà descarregar el conveni de subvenció. .

 

 

7. - Signatura del Conveni de Subvenció (Grant Agreement)

Què és? És el contracte que es firma entre el beneficiari de la mobilitat i la UB i que recull els drets deures d’ambdues parts, incloent les qüestions econòmiques. 

A on? Des del SOP, has de descarregar dos exemplars del document, cal signar els dos i fer-los arribar per correu postal o personalment  a l’Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals, OMPI. També es pot signar digitalment amb el DNI o IdCAT

L'adreça és: Universitat de Barcelona. Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals. Adolf Florensa, 8. 1r pis  08028 Barcelona.
Només et podràs descarregar aquest document un cop hagis realitzat el test OLS de nivell d’idioma i formalitzat l’Acord d’aprenentatge per a Estudis o pràctiques (Learning Agreement).

És obligatori? És imprescindible fer-ho abans d’iniciar la mobilitat. És un dels documents indispensables  per poder fer el primer pagament de la beca.

 

8.- Assegurances

Què és? Els estudiants Erasmus+ estudis i pràctiques han de tenir les següents cobertures:

Assistència mèdica
una coberta d’assistència mèdica durant tot el període de la teva estada a la universitat estrangera.  En el cas de la Unió Europea i països associats, si gaudeixes d'assistència sanitària pública a Espanya, es cobreix mitjançant la Targeta Sanitària Europea, sempre sota les condicions del sistema públic sanitari d'aquell país (pagament anticipat, retorn d'un percentatge només, etc.) es recomana portar a terme el tràmit poc abans de marxar donat que es concedeix per un any, d'aquesta manera cobrirà tot el període de l'estada i no es necessitarà renovar en cas de cursar un curs acadèmic sencer.

Sinó, hauràs de contractar una assegurança privada que cobreixi la teva estada a l’estranger. En aquest cas, pots contactar amb l’asseguradora amb la que col·labora la UB habitualment > FERRER & OJEDA: http://www.ferrerojeda.com/ca-ES/ub.aspx.

Assegurança d’accidents i repatriació
Aquesta assegurança està garantida per la Universitat de Barcelona per a tots els estudiants Erasmus+. El nº de pòlissa constarà en el conveni de subvenció que signareu abans de marxar de mobilitat Erasmus.

Responsabilitat civil (només per estudiants Erasmus+ pràctiques)
Aquesta assegurança està garantida per la Universitat de Barcelona per a tots els estudiants Erasmus+ pràctiques. El nº de pòlissa constarà en el conveni de subvenció que signareu abans de marxar de mobilitat Erasmus.

Recorda: algunes universitats estrangeres podrien exigir el pagament de petites taxes obligatòries corresponents a assegurances obligatòries per a tots els seus estudiants que no venen cobertes a la UB (per exemple, responsabilitat civil a França). 

És obligatori? Sí, és imprescindible per garantir la seguretat de la mobilitat.

 

DURANT LA MOBILITAT

1.- Certificat d’arribada

Què és? És el document que dóna fe de la teva incorporació a la universitat de destí.

A on? El document l’has de baixar del SOP. Un cop omplert,  signat i segellat per la universitat de destí s’ha d’enviar per correu electrònic a l’Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals, OMPI (erasmus@ub.edu) o per fax: 93 403 53 87.

És obligatori? Sí. És un dels documents imprescindibles  per poder fer efectiu el primer pagament de la beca.
 

2.- Petició d’ampliació d’estada (si s'escau)

Què és? És un document de  petició d’ampliació de l’estada que ha de comptar amb l’aprovació acadèmica de les dues universitats. En cas d’haver estat beneficiari d’una mobilitat Erasmus+ (estudis i/o pràctiques) amb anterioritat, el còmput total, comptant també l’ampliació sol·licitada  de la durada, no pot ser superior a 12 mesos (24 mesos pels estudiants de Medicina, Odontologia i Farmàcia) per cada cicle d’estudis (grau, màster).

A on? El pots descarregar aquí: document d'ampliació d'estada. Aquest document ha d’estar signat per l’estudiant, el responsable Erasmus a la universitat de destí i el responsable de relacions internacionals de la Facultat d’origen. Un cop omplert i signat s’ha d’enviar per correu electrònic a l’0ficina de Mobilitat i Programes Internacionals, OMPI (erasmus@ub.edu).

És obligatori? Només en cas de sol·licitar una ampliació de l’estada de mobilitat.

 

3.-Modificació del Learning Agreement (si s'escau)

Què és? Les modificacions del contingut acadèmic de la teva estada (sigui per motiu d’ampliació de la mateixa) hauran de quedar reflectides en el Learning Agreement i a la matrícula.

A on? Aquest document ha d’estar signat per l’estudiant, el responsable Erasmus a la universitat de destí i el responsable de relacions internacionals de la Facultat d’origen. Has de descarregar-lo del SOP i, un cop omplert i signat s’ha d’enviar per correu electrònic a l’0ficina de Mobilitat i Programes Internacionals, OMPI (erasmus@ub.edu). Les modificacions en el Learning Agreement es podran fer en un període de  7 setmanes  des de la data del Certificat d’arribada. 

És obligatori? Només en cas de sol·licitar una ampliació de l’estada de mobilitat.
 

4.- Certificat d’Estada

Què és? És el document que acredita les dates reals d’inici i finalització de la teva estada.

A on? El document l’has de baixar del SOP. Un cop omplert,  signat i segellat per la universitat de destí l’has de fer  arribar, per correu postal o personalment,  a l’Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals, OMPI.

L'adreça és: Universitat de Barcelona. Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals. Pavelló Rosa (Recinte de la Maternitat). Trav. de les Corts, 131-159. 08028 Barcelona.

IMPORTANT: La data de signatura d’aquest document no pot ser superior a 5 dies abans de la data de finalització de la mobilitat que consta en el propi document. No pot estar rectificat amb tippex, etc.

És obligatori? Sí, en cas de no fer-ho s'haurà de retornar l'import de l'ajut Erasmus.