Com rebre estudiants estrangers

Rebuda d'estudiants estrangers per fer estades al vostre grup de recerca

Si un estudiant estranger contacta amb tú per a fer una estada de laboratori al teu grup i estàs d'acord en acceptar-lo:

Si l'estudiant ve amb el Programa Erasmus Pràctiques:

1) Li hauràs d'omplir primer un document anomenat 'Internship Confirmation' que el necessiten per sol·licitar la beca Erasmus Pràctiques a la seva Universitat

2) Li hauràs d'omplir el document Learning agreement for Trainneships

3) L'estudiant haurà de fer l' Online Application al web de la UB

4) Assegurances. Hauràn de portar assegurança mèdica:

  • Els estudiants de països de l'Espai Econòmic Europeu (països de la Unió Europea, Islàndia, Liechtenstein i Noruega) que tinguin dret a la Seguretat Social al seu país d'origen. Han de tramitar la targeta sanitària europea
  • Els estudiants procedents de països que no pertanyen a l'Espai Econòmic Europeu s'han d'informar r de si existeix un acord mèdic entre la Seguretat Social del seu país i l'espanyola (és el cas d'alguns països de l'Amèrica Llatina). Si aquest acord existeix, s'han d'adreçar a les autoritats de la sanitat pública delseu país per tramitar el document corresponent i, així, tenir dret a les prestacions d'assistència sanitària a Espanya. 
  • Els estudiants que no es trobin en cap dels supòsits anteriors han de contractar una assegurança mèdica privada que els cobreixi la seva estada a la Universitat de Barcelona. Haurien de demanar a la seva asseguradora un document acreditatiu - si és possible en espanyol o català - en el què hi consti la cobertura esmentada.

Si l'estudiant ve amb el Programa Erasmus Estudis:

1) Ho notifiques a l'ORI per mail (ori-bio@ub.edu) dient-nos el nom de l'estudiant, el teu nom i el teu departament. No has d'omplir cap document Erasmus.

2) L'estudiant haurà de fer l' Online Application al web de la UB. L'estudiant es pot patricular de 15 ECTS o 30 ECTS.

3) Assegurances. Hauràn de portar assegurança mèdica:

  • Els estudiants de països de l'Espai Econòmic Europeu (països de la Unió Europea, Islàndia, Liechtenstein i Noruega) que tinguin dret a la Seguretat Social al seu país d'origen. Han de tramitar la targeta sanitària europea
  • Els estudiants procedents de països que no pertanyen a l'Espai Econòmic Europeu s'han d'informar r de si existeix un acord mèdic entre la Seguretat Social del seu país i l'espanyola (és el cas d'alguns països de l'Amèrica Llatina). Si aquest acord existeix, s'han d'adreçar a les autoritats de la sanitat pública delseu país per tramitar el document corresponent i, així, tenir dret a les prestacions d'assistència sanitària a Espanya. 
  • Els estudiants que no es trobin en cap dels supòsits anteriors han de contractar una assegurança mèdica privada que els cobreixi la seva estada a la Universitat de Barcelona. Haurien de demanar a la seva asseguradora un document acreditatiu - si és possible en espanyol o català - en el què hi consti la cobertura esmentada.

Si l'estudiant no ve amb el programa Erasmus:

1) Ho notifiques a l'ORI per mail (ori-bio@ub.edu) dient-nos el nom de l'estudiant, el teu nom i el teu departament. Hauràs d'omplir (juntament amb la universitat d'origen de l'estudiant) el document Agreement Internships at the UB (convenio de Prácticas en la UB. versió castellà) que haurà d'estar signat pel cap del teu departament (al final del document). Envia 3 còpies d'aquest document signat per correu intern a l'Oficina de Relacions Internacionals de la Facultat de Biologia, per a que puguem tramitar la signatura de la Dra. Maria Soler Sala, VIce-rectora d'Estudiants i Política Lingüística.

Cobertura per accidents i repatriació:

Tots els estudiants han de tenir una assegurança amb cobertura d'accidents i repatriació. Aquesta assegurança pot ser contractada a nivell individual o per la institució d'origen.
En qualsevol cas, tenen l’opció de contractar aquesta assegurança amb una corredoria d’assegurances, amb qui la UB ha signat un acord: FERRER & OJEDA

Quan l'estudiant formalitzi la seva arribada a la UB haurà de presentar a l'ORI una còpia de l'assegurança mèdica, d'accidents i repatriació.