Normativa

Normativa

Protocol

Art. 1 Àrees de treball

1.1 Les Àrees de Treball del OSPDH, actualment existents i que desenvolupen les seves activitats són, sense perjudici de que altres puguin crear-se per l'Assemblea .

1.2 Les Àrees de Treball tindràn un coordinador. Aquest serà triat pel Consell de direcció a proposta dels membres de l' Àrea, escogit entre els membres d'aquesta.

1.3 Les Àrees de Treball, mitjançant el seu coordinador o en qui aquest delegui, han de presentar a l'Assemblea les línies d'actuació i l'estat dels projectes de recerca a l'inici de cada curs acadèmic.

1.4 Les Àrees de Treball, mitjançant el coordinador, han de respondre davant l'Assemblea i la Comissió de Seguiment del desenvolupament de les investigacions i de la gestió dels recursos econòmics dels projectes impulsats des d'ella.

1.5 Els responsables de les Àrees de Treball coordinen i/o dirigeixen les línias d'actuació de l'àrea, coordinan i/o dirigeixen els projectes de recerca i supervisen la gestió dels recursos econòmics de l'àrea i dels projectes.

Art. 2 Pronunciaments públics per l'OSPDH

2.1 Estàn legitimats per a pronunciar-se i manifestar-se sobre temes rellevants i vinculats amb el treball de l'OSPDH:

  • el director de l'Observatori o en qui delegui
  • el president del comité científic o en qui delegui
  • els responsables de les àrees de treball, o en qui delegui, en els temes que fan referència a aquestes àrees
  • els responsables de projectes de recerca que no estàn sota la responsabilitat d'una àrea de treball, o en qui delegui, en el que fa referència a aquesta recerca.

2.2 excepte en els casos anteriors, el membre de l'OSPDH que participi en un acte públic haurà de fer menció expressa i pública de que la seva intervenció és a títol personal.

Art. 3 Sobre els recursos generats

L'OSPDH destinarà els seus recursos econòmics per a sufragar les despeses:

  • ordinaries: secretaria, telefon, material inventariable, fotocòpies, manteniment de la pàgina web, etc.
  • dels projectes de recerca, les línies d'actuació i publicacions

Art. 4 Overheads Projectes

Els projectes de recerca que rebin una subvenció específica o que es celebrin intuitu personae amb algún/a investigador/a del OSPDH i que es rebin per a complir les finalitats d'aquell, hauràn de destinar una part d'aquesta per a sufragar les despeses ordinaries de l'OSPDH. En aquests casos, el Consell de Direcció acordarà, a proposta del o de la coordinador/a de cada Àrea de Treball però sempre amb la seva acceptació i de l'investigador/a responsable del projecte de recerca, el percentatge que es destinarà amb aquesta finalitat.

Aprovat per l'Assemblea en data de 3 de juliol de 2007

Dos campus d'Excel·lència Internacional