D’acord amb el que preveu el Reglament (CE) 1005/2009 sobre les substàncies que esgoten la capa d’ozó, declaro que:

  • Utilitzo alguna de les substàncies que esgoten la capa d’ozó de l’annex I del Reglament (CE) 1005/2009, exclusivament per a fins de laboratori i anàlisi.
  • L’ús d’aquestes substàncies es pot considerar essencial, i que no es disposa d’alternatives tècnica i econòmicament viables.
  • Conec les limitacions d’usos d’aquestes substàncies que figuren al Manual de llicències per a substàncies que esgoten la capa d’ozó (Part X – Usuaris de SAO per a laboratori i anàlisi).
  • Utilitzo les següents substàncies per als següents usos [tots els camps són obligatoris]:

Nom i cognoms (obligatori)

Departament (obligatori)

Correu-e (obligatori)

Telèfon

Prego em facilitiu número d'identificador de la UB per adquirir SAO a un proveïdor autoritzat*

*La UB no es responsabilitzarà de l'ús del codi per la compra d'aquests productes, malgrat siguin utilitzats en l'activitat docent o de recerca corresponent, si no s'ha complimentat la declaració d'usuari a través d'aquest formulari i s'han assumit els compromisos d'utilització per a usos no essencials a que fa referència el Reglament (CE) 1005/2009.

Substància (obligatori)

Tipus d'ús

Descripció de l'ús (màx. 255 caràcters - indiqueu si s'aplica norma EN, ISO o altres)

Demanda anual estimada (quantitat aproximada en kg)

Proveïdor (nom i adreça)