Descripció

Quantitat total de paper consumit a la Universitat de Barcelona, i relativa en funció d’algunes característiques d’interès ambiental. Es distingeixen tres fonts principals de consum del paper:

  • paper d’oficina adquirit per les diferents unitats administratives de la UB;
  • paper consumit a les màquines fotocopiadores autoservei instal·lades als centres, ja sigui a les Biblioteques del CRAI o als vestíbuls i passadissos dels edificis; i
  • consum de paper de les empreses adjudicatàries dels serveis de reprografia.
Indicador 2013 2014 2015 2016 2017 Evolució
Consum total de paper (kg) 149.054 162.516 155.561 149.824 144.476 Millor
% de paper reciclat 23,9 17,1 16,9 16,4 17,4 Pitjor
% de paper totalment lliure de clor 80,4 60,7 62,9 62,8 66,1 Pitjor
% de paper amb certificació d’explotacions forestals sostenibles 67 67,4 67,8 65,9 63.3 Millor

Resultats

Entre els anys 2011 i 2017 el consum de paper ha disminuït un 19,3%, passant de 179 a 144 tones anuals. Aquesta reducció és més elevada al paper adquirit per les unitats administratives de la UB (-27,5%) i al consumit a les fotocopiadores autoservei (-66%).

L’evolució positiva en el consum global de paper va acompanyada per un empitjorament —en termes ambientals—, del tipus de paper consumit, ja que la compra de reciclat assolia el 40,5% el 2011, i s’ha reduït fins al 17% el 2017. De les tres fonts de consum, les unitats de la UB aposten més pel paper reciclat i pel paper totalment lliure de clor que els concessionaris (a les copisteries i a les màquines autoservei el paper reciclat i el paper TCF pràcticament són inexistents).

En quant a les certificacions ambientals del paper consumit, ha anat creixent la proporció de paper procedent d’explotacions forestals sostenibles (especialment certificació PEFC). El paper amb certificacions Àngel Blau i Ecolabel, que havia disminuït progressivament a la UB, ha tornat a augmentar els anys 2016 i 2017.

Les certificacions ambientals estan molt presents en el paper consumit directament per les unitats administratives i serveis de la UB, i als serveis de reprografia. Per la seva banda, el paper de les fotocopiadores autoservei està certificat 100% amb l’etiqueta ecològica europea (ecolabel).

Evolució consum paper UB

D’acord amb aquests resultats, el paper adquirit per les unitats administratives de la UB és el que presenta en conjunt un menor cost energètic i ambiental, en consonància amb el que preveu l’acció LE4.33 del Pla de Sostenibilitat de la UB.

Per altra banda, els resultats també evidencien que el consum de paper a les fotocopiadores autoservei i als serveis de reprografia és millorable, amb valors insuficients de paper reciclat, paper amb certificació forestal sostenible i paper totalment lliure de clor (TCF).