Descripció

Nombre d’assignatures amb continguts relacionats amb el medi ambient i la sostenibilitat impartides en ensenyaments de grau (anteriorment 1r i 2n cicle) i postgrau (màsters i antics cursos formatius del doctorat), i proporció d’aquestes assignatures sobre el total de la docència.

Indicador grau 2000-2001 2012-2013 Evolució
Percentatge d’assignatures sostenibilitat 4,89 4,98 Sense canvis significatius
Nombre total d’assignatures sostenibilitat 222 279 Millor
Indicador doctorat 2000-2001 2012-2013 Evolució
Percentatge d’assignatures sostenibilitat 6,62 8,39 Millor
Nombre total d’assignatures sostenibilitat 253 240 Pitjor

Resultats

La presència de la sostenibilitat en la docència de la UB està consolidada en tots els nivells d’ensenyament, però no ha experimentat una variació rellevant durant la darrera dècada.

En comparació amb els graus (antics primer i segon cicle), els màsters tenen una presència més rellevant de continguts ambientals, i sí presenten una millora entre els dos cursos per als que es disposa de dades comparatives, passant d’un 6,6% d’assignatures en sostenibilitat el curs 2000-2001, al 8,4% en el curs 2012-2013. Els graus, en canvi, no han vist variar la proporció d’assignatures amb continguts en sostenibilitat en aquest mateix període (4,9%), malgrat que el nombre total sí ha augmentat més de mig centenar, passant de 222 a 279.

Aquests resultats es troben en consonància amb l’escassa atenció que ha rebut la sostenibilització curricular a la nostra universitat. Les iniciatives per incorporar recursos, metodologies, tècniques i continguts de sostenibilitat als diferents ensenyaments es produeixen per la iniciativa individual dels docents, sense un programa de planificació que impulsi i cohesioni aquest procés.

Malgrat que el Pla de Sostenibilitat de la UB compta amb una línia estratègica de sostenibilització curricular, aquesta encara no ha estat desenvolupada.

Tot i això, la UB compta amb un elevat nombre de titulacions en què la sostenibilitat té una presència molt rellevant, com ara Geografia (23,5% d’assignatures), Biologia (56%), Bioquímica (20%), Ciències Ambientals (96%), Enginyeria Química (18%), Geologia (18%) o Farmàcia (15%).

Si a més dels continguts tenim en compte si les assignatures compten la inclusió de competències en medi ambient, sostenibilitat o desenvolupament sostenible, la proporció és encara molt superior, arribant al 13,7% d’assignatures en els ensenyaments de grau durant el curs 2014-2015. En total, 24 dels 48 graus impartits aquell curs superaven el 10% d’assignatures amb competències en sostenibilitat, i en 12 graus la proporció era major del 20%.

Cal tenir en compte, però, que la inclusió de les competències en sostenibilitat no implica el desenvolupament de continguts, situació que es reflecteix en les diferències entre ambdues estadístiques.