Descripció

Evolució de diferents indicadors de mobilitat que resumeixen els modes de transport utilitzats per la comunitat universitària per accedir al centre de treball o estudi, i l’impacte associat al consum energètic d’aquests desplaçaments (emissions de CO2).

Indicador 2013 —- 2016 2017 2018 Evolució
Transport no motoritzat  (%) 26,1 31,5 Millor
Transport públic (%) 58,4 54,8 Igual
Transport privat motoritzat (%) 15,5 13,7 Millor
Emissions totals CO2 (tones) 24.481 28.283 Pitjor
Emissions CO2 per persona (kg) 371,2 433,0 Pitjor

Resultats

Aquest indicador es nodreix de les dades obtingudes a l’enquesta de mobilitat de la UB, que s’ha dut a terme els anys 2013 i 2018, i que es repeteix periòdicament.

La gran majoria de la comunitat universitària accedeix als edificis en transport públic (metro i autobús, principalment), un 30% en transport no motoritzat (a peu i en bicicleta, principalment), i el 14-15% en vehicle privat motoritzat (moto, cotxe sol o compartit).

Per Campus, els edificis ubicats al Centre de Barcelona (Campus d’Humanitats, Medicina-Clínic, etc.), tenen una major proporció de desplaçaments a peu i en bicicleta més del 35%) i molt poca presència del cotxe i la moto (menys del 10%), degut a la manca o escassetat d’aparcaments. En canvi, els Campus amb pitjor connexió en transport públic, com és el cas de Torribera, tenen un elevat percentatge d’accés en vehicle privat motoritzat (més del 30%).

El perfil de mobilitat es manté força estable els darrers anys a la UB. Si comparem els resultats de les dues enquestes de mobilitat que s’han realitzat fins ara, es detecta una millora global per l’augment dels desplaçaments en transport no motoritzat (+5,4), amb una disminució del transport públic (-3,6%) i del transport privat motoritzat (-1,8%). En canvi, les emissions de CO2 augmenten tant en valors globals (+3.800 tones) com relatius (+62 kg per persona). Aquestes diferències es poden explicar en part per canvis en la metodologia de realització de les enquestes.

En línies generals el perfil de mobilitat de la UB és més sostenible que el del seu entorn perquè el percentatge d’ús del transport privat motoritzat és menor. Entre els factors que ho expliquen trobem el predomini de població jove menor de 25 anys entre la comunitat universitària que té un accés al vehicle privat motoritzat comparativament inferior, la dificultat de trobar estacionament, o la diversitat d’oferta de transport públic per accedir a la majoria dels campus.

Respecte a les emissions de CO2, són gairebé el doble de les generades pel consum d’energia als edificis de la UB, posant de manifest que la mobilitat diària comporta un consum energètic i impactes associats molt rellevants.

Gràfica mobilitat per modes de transport