Descripció

Mitjana anual de la concentració de partícules en suspensió de diferent diàmetre a les estacions de mesura de qualitat de l’aire instal·lades a la UB: Plaça Universitat (recinte de l’Edifici Històric, a la cantonada de la Gran Via de les Corts Catalanes amb el carrer de Balmes) i Zona Universitària (camps experimentals de la Facultat de Biologia).

Aquí es mostren els paràmetres PM10 (partícules en suspensió de menys de 10 micròmetres) i PM2.5 (partícules en suspensió de menys de 2,5 micròmetres), tot i que a les dues estacions també es mesuren les concentracions de plom, metalls pesants (arsènic, cadmi i níquel) i benzo(a)pirè.

Per al paràmetre PM10 també s’indica el nombre de vegades per any que es supera el valor diari tolerat (50 μg/m3).

Plaça Universitat 2013 2014 2015 2016 2017 Evolució
PM10 Mitjana anual (μg/m3) 27,0 28,0 31,0 26,0 29,0 Sense canvis significatius
Superacions valor diari tolerat 6 16 22 9 17 Sense canvis significatius
PM2.5 Mitjana anual (μg/m3) 18,0 17,0 20,0 17,0 18,0 Sense canvis significatius
Zona Universitària 2013 2014 2015 2016 2017 Evolució
PM10 Mitjana anual (μg/m3) 20,0 22,0 24,0 20,0 22,0 Sense canvis significatius
Superacions valor diari tolerat 0 7 10 9 1 Millor
PM2.5 Mitjana anual (μg/m3) 13,0 15,0 12,0 13,0 Sense canvis significatius

Resultats

L’evolució dels indicadors de qualitat de l’aire a les dues estacions que l’Agència de Salut Pública de Barcelona té situades en edificis de la UB, concretament a l’Edifici Històric de la Plaça Universitat, i a la Facultat de Biologia de la Zona Universitària, va ser positiva entre 2010 i 2013, i es manté més estable a partir de llavors, amb variacions interanuals tant en sentit positiu com negatiu.

La mitjana anual de partícules en suspensió es troba per sota del valor límit que estableix la Unió Europea, però en canvi supera la que recomana l’Organització Mundial de la Salut, que és més restrictiva. Per exemple en les partícules amb diàmetre inferior a 10 micròmetres (PM10), la UE estableix el llindar de protecció de la salut en 40 μm/m3 de mitjana anual, i l’OMS en només 20 μm/m3. A les partícules PM2.5 (diàmetre inferior a 2,5 micròmetres), el valor límit de la UE és de 25 μm/m3 de mitjana anual, i l’OMS el redueix a 10 μm/m3.

Els resultats són pitjors a l’estació de Plaça Universitat, ja que està envoltada per carrers amb una elevada intensitat de trànsit, en tant que a Zona Universitària hi ha una menor densitat d’activitat i menys emissions de contaminants associades al trànsit.

Aquests resultats posen de manifest que són necessàries mesures més efectives per reduir les emissions tant a Barcelona com a l’àrea metropolitana.

A les estacions de Plaça Universitat i Zona Universitària es mesuren altres paràmetres de contaminació, com ara plom, metalls pesants (arsènic, cadmi i níquel) o benzo(a)pirè. Tots ells presenten valors mitjans anuals molt per sota del valor límit que estableix la normativa, i els darrers anys es mantenen estables o en disminució.

En el cas del plom, l’arsènic i el cadmi, els valors són pràcticament idèntics entre les dues estacions, mostrant que es tracta de contaminació de fons, independent de la ubicació i dels focus d’emissió existents en cada punt (bàsicament, el trànsit). En canvi, per al níquel i el benzo(a)pirè sí s’observa que els valors són superiors a Plaça Universitat que a Zona Universitària, degut a una major intensitat del trànsit.

Les dades utilitzades per a l’elaboració d’aquesta fitxa d’indicadors han estat facilitades per l’Agència de Salut Pública de Catalunya, i es poden consultar als seus informes d’avaluació de la qualitat de l’aire a la ciutat de Barcelona.

Evolució concentració partícules en suspensió a Plaça Unversitat

Evolució concentració partícules en suspensió a Zona Universitària

Evolució contaminació altres paràmetres a Plaça Universitat i Zona Universitària