Descripció

Nombre de projectes de recerca amb continguts relacionats amb el medi ambient i la sostenibilitat, tant de convocatòries competitives com convenis i contractes de recerca amb empreses i organismes públics, desenvolupats anualment per investigadors de la UB, i proporció d’aquests projectes sobre el total de la recerca.

Indicador 2013 2014 2015 2016 2017* Evolució
Percentatge de projectes de recerca ambientals 16,8 15,8 16,8 12,2 17,1 Sense canvis significatius
Nombre total de projectes de recerca ambientals 128 203 169 151 180 Sense canvis significatius

* Canvi de metodologia en la identificació dels projectes i contractes. Vegeu-ne la descripció a l’apartat de resultats.

Resultats

Des de que es fa el seguiment d’aquest indicador, la proporció de projectes ambientals sobre el total d’accions de recerca contemplades s’ha situat a l’entorn del 15-18%, en tant que el nombre absolut de projectes ambientals també experimenta variacions entre 110 i 200 projectes anuals. Com es pot veure, els valors en nombre de projectes presenten una gran variació d’any en any, degut a que les convocatòries de projectes de recerca no són anuals.

El valor absolut es va disparar el 2014 per sobre de 200 projectes, degut a la publicació de la convocatòria d’ajuts a grups consolidats (que no es convocava des del 2009), en la qual van rebre finançament 59 grups de recerca de la UB que treballen en l’àmbit de la sostenibilitat.

L’any 2016 és el cinquè de la sèrie amb major quantitat de projectes ambientals (151), però el pes relatiu va baixar fins al 12% perquè ha estat el segon any amb major quantitat de projectes i contractes de recerca iniciats (1.241).

Aquests indicadors inclouen tant els projectes de recerca de convocatòries competitives, que es poden consultar a la base de dades GREC (projectes de recerca estatals i europeus, ajuts a grups consolidats i accions especials), com els convenis i contractes de recerca amb empreses i organismes oficials (ajuntaments, diputacions, departaments de la Generalitat de Catalunya, i altres), que són gestionats per la Fundació Bosch i Gimpera.

Fins l’any 2016 s’ha dut a terme una identificació manual a través dels títols dels projectes. A partir de 2017, es passa a identificar-los de manera automàtica a través de paraules clau associades als Objectius per al Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides. Per a aquest indicador es consideren els següents objectius:

  • #6 – Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l’aigua i el sanejament per a totes les persones
  • #7 – Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a totes les persones
  • #11 – Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenible
  • #12 – Garantir modalitats de consum i producció sostenibles
  • #13 – Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus defectes
  • #14 – Conservar i utilitzar de manera sostenible els oceans, mars i recursos marins per al desenvolupament sostenible
  • #15 – Protegir, restaurar i promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar els boscos de manera sostenible, combatre la desertificació, aturar i revertir la degradació del sòl i aturar la pèrdua de la biodiversitat
  • Miscel·lània. S’ha afegit una categoria addicional amb un seguit de paraules clau que no estan associades a cap dels ODS, però que tenen una relació directa amb el pilar ambiental de la sostenibilitat.

Aquest canvi de metodologia produeix que les dades no siguin del tot comparables. Per al 2017 el nombre de projectes identificats augmenta a 180 (el 3r valor més alt de tota la sèrie), i la proporció sobre el total creix fins al 17,1% (el valor més als des de 2010).