Inici » Manipulació de productes químics

Manipulació de productes químics

Manipulació de químics

Manipulació de líquids corrosius i/o irritants

És especialment important en aquest cas l’acció sobre els teixits (cremades químiques), i, en determinades circumstàncies, a la producció i acció dels vapors.

Recipients i transvasaments

 • Cistell de productes corrosiusEls recipients dels líquids corrosius no haurien de ser més grans de 2 l, o bé disposar de protecció per al recipient, en el cas del vidre
 • El transport d’ampolles petites s’ha de realitzar amb un cubell, galleda o cistell especial, enlloc d’agafar-les pel coll o portar-les abraçades. Al mercat es troben també algunes ampolles de productes químics de vidre amb nansa; aquesta nansa serveix per a facilitar el trasvassament, no per a fer-la servir per al transport de l’ampolla. Quan les ampolles o envasos superin els 5 l de capacitat, han de transportar-se en carretons, mai a mà.
 • GuantsEls productes especialment perillosos han d’introduir-se en recipients metàl·lics farcits de materials absorbents inatacables i d’una mida tal que pugui retenir tot el líquid en cas de trencament del recipient.
 • Per als transvasaments heu de parar una especial atenció a la protecció de mans i rostre, donat que són suficients petites quantitats d’alguns productes corrosius per a produir cremades als dits i efectes molt dolorosos en cas d’entrar en contace amb petites ferides o talls. Així mateix, és suficient la més mínima projecció sobre els ulls per a produir efectes que poden ser irreversibles. D’altra banda, la reacció instintiva que provoca aquest tipus d’accidents, provocaran la caiguda de recipients multiplicant l’efecte agressiu sobre els teixits. Així doncs, encara que es tracti de transvasaments de mínimes quantitats, és imprescindible la utilització de guants i ulleres de seguretat. Si les quantitats són més grans, s’hauran de fer servir altres proteccions addicionals, com ara pantalles facials, davantals especials o botes.
 • Els recipients de 10 a 20 l de capacitat des dels que sigui necessari efectuar trasvassaments han d’acompanyar-se de sistemes que facilitin la basculació. En cas de necessitar bombes portàtils, s’ha de vetllar per tal que els seus materials constructius siguin inatacables.

Manipulació en les tècniques de laboratori

 • UlleresTècniques habituals de laboratori:
  • Protecció front possibles contactes i projeccions: Ús de guants i ulleres de seguretat antiesquitxades i antiprojeccions.
  • Manipulació sota campana de gasos sempre que sigui possible. Ineludible quan el reactiu emet vapors o quan puguin desprende’s vapors en reaccions, escalfaments, etc.
 • Neteja de material de vidre:
  • Aquestes tasques s’han de realitzar sota campana pel possible despreniment de vapors tòxics.
  • Els recipients que contenen mescla cròmica han d’estar permanentment en la vitrina d’extracció i convenientment tancats, no només pel possible despreniment de vapors, sino pel risc que representa mantenir-los contínuament sobre les superfícies de treball o propers a les piles de rentat.
 • Manipulació d’agents molt agressius, com per exemple àcid perclòric o clorur de tionil:
  Les manipulacions d’aquest tipus de productes s’han de portar a terme amb els equips de protecció individual adequats, que han d’incloure pantalla facial, cubetes de retenció i sempre sota vitrina de gasos. Heu de saber que exposicions instantànies a agents com el clorur de tionil són suficients com per a provocar irritacións severes del tracte respiratori superior.
 • Recollida de vessaments:
  Qualsevol vessament s’ha de recollir amb productes neutralitzants específics, per a àcids o per a bases.

A dalt

Altres productes líquids perillosos

Com l’àcid perclòric al 50%, la mescla sulfonítrica o el peròxid d’hidrogen.

En aquests casos, la inestabilitat, comburència i incompatibilitats exigeixen mesures preventives específiques per a prevenir els riscos durant la seva manipulació.

A dalt

Manipulació de líquids tòxics

Sempre que sigui possible, i, ineludiblement sempre que es puguin originar vapors, bé per la pressió de vapor de les sustàncies, bé pels processos a que són sotmeses, s’ha de treballar sota vitrina de gasos.

 • Alguns dels productes químics classificats com a tòxics poden penetrar a l’organisme per via dèrmica, de manera que la manipulació s’haurà d’efectuar sempre amb guants adequats (segons la resistència dels guants a cada tipus de producte químic).
 • L’ús d’ulleres de seguretat per a evitar possibles projeccions és també obligatori.
 • És imprescindible disposar de les fitxes de seguretat de tots els productes presents al laboratori, però és especialment important en aquest cas, per tal d’estar informats sobre els procediments d’actuació en cas d’ingestió o contacte accidental.

Cas concret del mercuri

kit mercuriSegons alguns estudis, els laboratoris on es manipula mercuri i on no es disposa d’un procediment de treball exigent, presenten uns nivells de contaminació que la majoria de vegades es troba per sobre dels nivells higiènics ambientals acceptables. Les operacions que es realitzen habitualment amb aquest metall són pesades, transvasaments, destil·lacions i processos de rentat, sense deixar de banda el trencament accidental de termòmetres i manòmetres. Aquestes manipulacions suposen, a més de l’emissió de vapors de mercuri a l’ambient, la pèrdua per vessament de quantitats de metall que, tot i sent discretes, tenen la capacitat de contaminar l’ambient per la formació de gotícules que queden a juntes, forats, etc.

 • El control dels vapors de mercuri es farà realitzant totes les manipulacions sempre sota vitrines d’extracció.
 • El control de vessament es portarà a terme manipulant el metall sempre sobre safates de material plàstic.
 • La recollida de vessaments s’ha de realitzar amb els productes adequats
 • És recomanable substituir els termòmetres clàssics de mercuri per termòmetres digitals. (Aquesta mesura preventiva és especialment important als laboratoris de pràctiques).

A dalt

Manipulació de líquids inflamables

 • La manipulació de productes químics inflamables s’ha de realitzar sempre sota cabina d’extracció, adequada especialment per al treball amb inflamables, o bé portar a terme els treballs en un laboratori especialment dissenyat per a aquest tipus de manipulacions.
 • És especialment important que el local de treball estigui ventilat, per tal d’evitar tant l’exposició a vapors com la possibilitat de generar accidentalment una atmosfera inflamable o explosiva.
 • Si les quantitats de productes que es manipulen són discretes, es treballarà sota vitrina, que, a més a més de les característiques generals, és convenient que compleixin les següents condicions:
  • Instal·lació elèctrica de seguretat augmentada
  • Conducció realitzada amb materials resistents al foc i amb estructura igualment resistent
  • Motor extractor acoblat antideflagrant i ubicat fora del conducte d’extracció
 • Dintre de la vitrina, com és lògic, no poden haver aparells que puguin constituir focus d’ignició.
 • És recomanable així mateix que la cabina disposi de roixadors automàtics, per tal de tallar eficaçment un possible incendi, o bé disposar d’un extintor adequat proper a la zona de manipulació.

Recipients i transvasaments

 • bidonsEls recipients de seguretat per a contenir líquids inflamables han de ser metàlics i dissenyats de manera que un possible foc generat a l’exterior no pugui transmetre’s a l’interior del recipient.
 • El transport d’ampolles petites s’ha de realitzar amb un cubell, galleda o cistell especial, enlloc d’agafar-les pel coll o portar-les abraçades. Al mercat es troben també algunes ampolles de productes químics de vidre amb nansa; aquesta nansa serveix per a facilitar el transvasament, no per a fer-la servir per al transport de l’ampolla. Quan les ampolles o envasos superin els 5 l de capacitat, han de transportar-se en carretons, mai a mà.
 • Les tasques de transvasament d’inflamables requereixen unes condicions especials per tal d’eludir el risc d’incendi. Si les quantitats a transvasar són discretes, la vitrina és el lloc idoni per a realitzar la tasca. Si les quantitats a trasvassar són importants, s’ha de comptar amb un lloc específic, que haurà de disposar d’una ventilació adequada i, preferentment, extracció localitzada a la zona operativa.
 • En cas de necessitar bombes, són preferibles les bombes neumàtiques manuals a les elèctriques. En tot cas, les bombes elèctriques haurien de ser antideflagrants.
 • Per tal d’evitar descàrregues electrostàtiques, s’exigeix una perfecta connexió equipotencial entre el recipient que es buida i el recipient receptor, i alhora, entre aquest i els elements metàlics de l’equip de bombeig si es fa servir.

Recollida de vessaments

Absorbent nflamables

 • Qualsevol vessament de líquid inflamable s’ha de recollir, bé amb materials inerts tipus sorra o vermiculita, bé amb absorbent universal, sempre tenint present que el residu sòlid serà altament inflamable.
 • En cas que el vessament sigui de consideració, el pla d’actuació ha d’incloure l’eliminació dels possibles focus d’ignició. La interrupció dels sistemes elèctrics és el procediment més ràpid, així com apagar les possibles flames d’encenedor del laboratori, i tallar el subministrament de gasos.
 • S’ha de tenir present que els vapors dels disolvents inflamables, a temperatura ambient són més densos que l’aire i poden desplaçar-se, relativament, a grans distàncies i, fins i tot, a plantes inferiors.

A dalt