Català - Castellano - English

Benvingut

El Pla d'Acollida de l'Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient (OSSMA) té com objectiu facilitar el compliment de la normativa vigent sobre prevenció de riscos laborals i medi ambient, a més de facilitar informació i assessorament a tots el treballadors i treballadores sobre les pautes d'actuació en aquesta matèria amb l'objectiu d'evitar els accidents en el treball i fer una gestió ambiental correcta.

Aquest pla d'acollida constarà d'una sèrie d'actuacions a realitzar per part de l'OSSMA i dels propis treballadors o treballadores, d'acord amb el compromís adquirit en la signatura del contracte, que s'indiquen a continuació.

Inicia el procés


Taula resum

Accions a realitzar per part de l'OSSMA Accions a realitzar per part del treballador o treballadora
Facilitar informació general en matèria de seguretat i salut Accedir a l'apartat "Informació" i llegir el document anomenat "Document informatiu en prevenció de riscos laborals i medi ambient"
Facilitar formació general sobre Accedir a l'apartat "Formació" i
- Riscos en oficines -> realitzar el curs "Mòdul 1: Entorn d'oficines" i respondre al qüestionari
- Normes d'actuació en cas d'emergència -> realitzar el curs de l'edifici on es devoluparà l'activitat i respondre al qüestionari
- Riscos específics de l'activitat que desenvolupa -> Es realitzarà un cop efectuada l'avaluació de riscos
Realitzar l'avaluació inicial de riscos del lloc de treball Accedir a l'apartat "Avaluació de riscos" i emplenar el full que correspongui. L'avaluació serà realitzada pels tècnics de l'OSSMA a partir del "Full d'activitats" que el treballador o treballadora ha d'emplenar i trametre a aquesta oficina
Realitzar l'examen de salut individual a fi i efecte de certificar l'aptitud laboral per a l'activitat que ha de realitzar Accedir a l'apartat "Examen de salut" i emplenar el formulari. L'examen de salut serà realitzat pel personal sanitari de la Unitat de medicina del treball de l'OSSMA, a partir de la sol·licitud de visita mèdica que cada treballador o treballadora ha de demanar a aquesta unitat.

Inicia el procés