Introducció

La Universitat de Barcelona, amb la finalitat de millorar el benestar integral de les persones que hi treballen, ha posat en funcionament la Unitat d’Atenció Social dins de l’OSSMA.

Funcions

 • Informar i atendre el personal de la UB que plantegi alguna problemàtica dins de l’entorn laboral.
 • Col·laborar en l’avaluació i la gestio dels conflictes individuals, interpersonals i grupals relacionats amb l’entorn laboral.
 • Elaborar propostes d’actuació en situacions de conflicte, tant amb la col·laboració de diferents organismes interns de la UB, com amb organismes externs.
 • Informar, orientar, assessorar i donar suport individualitzat al personal de la UB davant de possibles problemàtiques personals i sociofamiliars.
 • Planificar i programar les intervencions socials.
 • Invervenir davant de les casuístiques sociolaborals mitjançant l’aplicació, la mobilització, l’optimització o la coordinació dels recursos adequats.
 • Assessorar els treballadors de la UB sobre els ajuts provinents tant d’organismes oficials com d’institucions públiques i privades, i gestionar la documentació adient.
 • Intervenir en la investigació de les problemàtiques socials.
 • Elaborar informes dels diferents casos atesos des de la unitat en l’ambit sociolaboral.
 • Dur a terme altres funcions de contingut assimilable en l’ambit d’atenció social.

Contingut

Objectius

 • La Unitat d’Atenció Social ofereix un servei d’atenció, suport i seguiment de les problemàtiques personals, laborals i sociofamiliars dels treballadors de la Universitat.
 • Aquesta unitat promou i aplica els recursos personals i socials disponibles dins i forma de l’ambit de la Universitat, amb la finalitat de contribuir a millorar les condicions de treball i la qualitat de vida dels treballadors i els seus familiars.

Actuació profesional

 • Ajudar al desenvolupament integral de l’individu i a la seva adaptació social i laboral.
  • Planificar i programar les intervencions socials
 • Informar, assessorar i donar suport als treballadors que presentin problemàtiques personals, laborals i sociofamiliars.
  • Dur a terme una tasca de mediació en conflictes interpersonals
  • Col·laborar en la investigació de les problemàtiques socials
 • Informar sobre els recursos socials de la xarxa pública, privada i concertada, i fer les gestions necessàries per poder-los utilitzar.
  • Informar, derivar i gestionar els recursos de la UB i de la xarxa pública, privada o concertada
  • Avaluar necessitats, recursos i serveis

Àmbits d’actuació

Intervenció social

La Unitat d’Atenció Social prestarà ajuda i assessorament a qualsevol treballador de la Universitat que, en un moment determinat, pugui trobar-se davant de possibles problemàtiques personals o sociofamiliars, i demani una intervenció.

Aquestes demandes poden tenir incidència en àrees diverses com ara:

 • Família
 • Tercera edat
 • Discapacitat
 • Violència de gènere
 • Alcohol i drogues
 • Altres

Enllaços

Intervenció laboral

La Unitat d’Atenció Social col·laborarà de manera transversal amb les diferents unitats de l’OSSMA quan els treballadors plantegin una problemàtica dins de l’entorn laboral, per tal d’elaborar propostes d’actuacions.

Atenció als treballadors que presentin una problemàtica d’alcohol o drogues

Col·laboració amb els tècnics de l’OSSMA per abordar la problemàtica del treballador drogodependent mitjançant un pla d’actuació que inclou: prevenció, atenció, reinserció sociolaboral i seguiment.

L’actuació es durà a terme, si escau, mitjançant protocols d’actuació prèviament elaborats.

Atenció als treballadors amb discapacitat

Col·laboració amb els tècnics de l’OSSMA per a la integració i el seguiment dels treballadors amb discapacitat, per assolir una adaptació integral al seu lloc de feina.

Aquesta intervenció no inclou l’actuació en relació am les barreres arquitectòniques (servei d’obres).