Sol·licitud de reposició de material de farmaciola

D’acord amb l’Annex VI.A del Real Decret 486/1997, del 14 d’abril, pel qual s’extableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.

Sol·licitant (obligatori)

Correu electrònic (obligatori)

Unitat/Servei

Campus

Adreça

Telèfon (obligatori)

Nº farmacioles que s'han de reposar: (obligatori)

Ampolles d'aigua oxigenada

Ampolles d'alcohol

Povidona iodada

Bosses de cotó

Capses d'esparadrap

Capses de tiretes

Pinces

Tisores

Benes petites

Benes grans

Caixes de gases

Guants