Normativa específica establerta per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat “Ciències del Mar” per a la autorització del dipòsit de tesi, fent ús de les competències que li atribueix la Normativa Reguladora del doctorat a l’empara del RD 99/2011

1. Sobre la sol·licitud d’autorització de dipòsit de la tesi.

Caldrà entregar al coordinador de la Comissió Acadèmica del programa, amb tres setmanes d’antelació respecte a la data de la reunió de la Comissió de Doctorat de Centre en que s’haurà de decidir sobre l’admissió de la tesi a dipòsit, una còpia en pdf del volum de la tesi, la qual serà tramesa als membres de la comissió de seguiment per a que informin sobre la mateixa. Si els informes són favorables, hom autoritzarà el dipòsit de la tesi, sota reserva dels aclariments i modificacions formals que puguin escaure’s.

2. Sobre la documentació que el doctorand ha d’aportar en el moment del dipòsit de la tesi.

A més dels documents que s’indiquen a l’article 36 de la Normativa Reguladora, el doctorand ha d’acreditar que el seu curriculum vitae està introduït al GREC i actualitzat. Per aquest efecte serà suficient una impressió de pantalla de l’aplicatiu amb la darrera data d’actualització.

3. Sobre el format del volum de la tesi.

A més dels requeriments de la normativa, l’exemplar que es presentarà a dipòsit i que, si escau, passarà a ser l’exemplar autoritzat per a la defensa, i l'exemplar de la Biblioteca de Geologia o Biologia, haurà de reunir els següents requisits:

1. L’enquadernació serà en tapa dura.

2. Els fulls tindran mida DIN A4.

3. Al llom del volum s’hi farà constar el títol de la tesi, el nom del doctorand i l'any de lectura.

4. Les pàgines del volum de la tesi aniran numerades correlativament des de la primera pàgina de l’índex. Els annexos podran tenir numeració pròpia correlativa.

4. Sobre les tesis presentades en una llengua diferent a les del programa

Atès que les llengües del programa són el català, el castellà i l’anglès, quan la memòria es presenti en alguna llengua diferent, haurà d’incloure un resum de la tesi, d’entre 20 i 30 pàgines d’extensió, en alguna de les llengües del programa.

5. Sobre les tesis presentades com a compendi de publicacions

5.1. Estructura de la memòria.

La memòria de la tesi ha d'estar estructurada segons les indicacions de l'article 37 de la Normativa Reguladora de la Universitat de Barcelona. Hom recomana seguir el següent esquema: 

 • Índex.
 • Resum/Resumen/Abstract (en català, castellà i anglès).
 • Cap. 1. Introducció. En aquest capítol cal presentar la temàtica, els objectius i els articles. És important explicar com es relacionen els articles entre ells i justificar la coherència del conjunt. Cal tenir present que el tribunal de tesi valorarà sobretot els resultats, la discussió i les conclusions resultants del conjunt, més que no els articles per separat. Aquests ja hauran estat jutjats individualment durant el procés de revisió de les revistes on hagin estat publicats o acceptats.
 • Cap. 2. Resultats (reproducció fidel, en el format de la tesi i amb paginació correlativa, dels articles publicats, acceptats, enviats o en preparació, amb indicació explícita a la pàgina d’entrada de cadascun d’ells dels autors, any de publicació, títol, revista, volum, número, pàgines i doi). Cada article constituirà un subcapítol. També cal inclouré un subcapítol final de “Resum dels resultats”. Els justificants a que es refereix la Normativa Reguladora s’entregaran separadament, juntament amb la resta de documentació vinculada al procés de dipòsit de la tesi.
 • Cap. 3. Discussió (del conjunt d’articles).
 • Cap. 4. Conclusions (del conjunt d’articles).
 • Cap. 5. Bibliografia.
 • Annexos (segons s’escaigui).

La inclusió d’altres apartats o seccions (e.g. agraïments) queda a criteri del doctorand.

 

5.2. Nombre d'articles requerits.

Es contemplen les següents situacions, segons la durada dels estudis de doctorat (quatre o tres anys) establerta pels successius reials decrets (RD 778/1998, RD 1393/2007 i RD 99/2011), aprovades per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat Ciències del Mar el 9 d’octubre de 2012:

a) Els doctorands que tenen aprovat el seu projecte de tesi a l’empara del RD 778/1998 (sistema DEA) o en el marc del RD 1393/2007 (EEES abans del curs 2012-13) poden presentar una tesi com a compendi de publicacions amb els següents requisits, a més dels assenyalats a la normativa vigent de la UB: 

 1. El nombre d'articles publicats o acceptats per a la seva publicació siguin dos com a mínim.
 2. Que aquests dos articles corresponguin a una o dues revistes científiques indexada als Journal Citation Reports de la Web of Science.
 3. A més, es demana un tercer treball que ha d'estar acceptat per a la seva revisió en una publicació científica d'àmbit internacional, no necessàriament indexada.
 4. Que el doctorand sigui primer autor, com a mínim, dels dos articles indicats als punts 1 i 2 anteriors.

b) Els doctorands que tenen aprovat el seu projecte de tesi a l’empara del RD 99/2011 (EEES a partir del curs 2012-13) poden presentar una tesi com a compendi de publicacions amb els següents requisits, a més dels assenyalats a la normativa vigent de la UB: 

 1. El nombre d'articles publicats o acceptats per a la seva publicació sigui de dos com a mínim.
 2. Que aquests dos articles corresponguin a una o dues revistes científiques indexades als Journal Citation Reports de la Web of Science.
 3. Que el doctorand sigui primer autor, com a mínim, d’aquests dos articles.

c) En la seva reunió del dia 11 de març de 2015, i a més dels requisits indicats a la normativa vigent de la UB, la Comissió Acadèmica del Programa acordà modificar els requisits per a presentar una tesi com a compendi de publicacions, els quals queden de la següent manera: 

 1. El nombre d’articles publicats o acceptats per a la seva publicació sigui de dos com a mínim.
 2. Que aquests dos articles corresponguin a una o dues revistes científiques indexades als Journal Citation Reports de la Web of Science.
 3. Que el doctorand sigui primer autor, com a mínim, d’un d’aquests dos articles i que sigui un dels dos primers autors del segon article.
 4. Si el doctorand no és primer autor d’un dels dos articles anteriors, ha d’aportar un tercer article enviat o en fase de preparació avançada (en format article).

La finalitat d’aquesta modificació és preservar els interessos tant dels doctorands com dels directors de tesis en relació amb la primera autoria dels articles i amb l’assoliment dels requisits mínims per a la tesi mitjançant una fórmula més flexible que les anteriors.
Aquesta modificació s’aplicarà a tots els doctorands que formalitzin la seva primera matricula el curs 2015-16 i posteriors. Els doctorands que iniciaren la tesi abans del curs 2015-16 i que vulguin presentar-la en la modalitat de compendi de publicacions podran fer-ho d’acord amb els requisits previs a) o b), o d’acord amb els requisits fixats per la Comissió Acadèmica del Programa a la seva reunió del dia 11 de març de 2015.