Cabecera
SALIENS
Informació
Número: 
13366
Data: 
No consta. (Segons Índice Alfabético de Especialidades Farmacéuticas (1936: 557) fou registrat el 15-1-1931)
Registrat a: 
Instituto Técnico de Farmacobiología
Subregistre: 
no consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Laboratorio Químico-Biológico Dr. S. Pagés Maruny. (Barcelona, Madrid)
Forma farmacèutica text: 
Sòlida (Segons Índice Alfabético de Especialidades Farmacéuticas, 1936: 557)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Capsa de cartró. 6 ampul·les de vidre
Composició: 
Clorur magnèsic cristal·litzat, 0,95 gr.; clorur càlcic cristal·litzat, 0,96 gr.; fosfat sosa cristal·litzat, 1 gr.; lactosa, 1gr.; citrat sosa naixent, 2,7 gr.; anhídrid carbònic lliure i combinat, 1,2 gr.; radi element, 35 x 10 9
Dosificació: 
No descrita
Indicacions: 
Factor profilàctic de l'arterioesclerosi (vellesa prematura) i tumors malignes (Càncer)
Efectes secundaris: 
No descrits
Contraindicacions: 
No descrites
Preu: 
5,80 ptes
Timbre: 
No consta.
Dades d'interès: 
No conté prospecte. Conté sis petites separacions de cartró per a allotjar les ampul·les i al costat dret un orifici rodó. Probablement eran pólvores contingudes en ampul·les de vidre per a la preparació posterior d'aigua mineral sintètica. En el dors de la tapadora de la capsa s'indica amb dues figures i una petita explicació la preparació de l'aigua Saliens
Director tècnic del laboratori: 
Dr. S. Pagés Maruny
Continent: 
Bo
Contingut: 
Inexistent
Nombre d'exemplars: 
1
Lot: 
-