Cabecera
PASTA PECTORAL DEL DR. ANDREU
Informació
Número: 
No consta.(Segons l'Índice Alfabético de Especialidades Farmacéuticas (1936:487) és el 7.539).
Data: 
No consta.(Segons l'Índice Alfabético de Especialidades Farmacéuticas (1936:487) fou registrat el 25-11-1925).
Registrat a: 
No consta.
Subregistre: 
no consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Farmacia y Laboratorio del Dr. Andreu (Barcelona).
Forma farmacèutica text: 
Pasta (sic.)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Capsa metàl·lica rectangular. Pasta.
Composició: 
No descrita.(Segons el Diccionario Español de Especialidades Farmacéuticas (1946:678) la composició per comprimit és: ext. Lactuca sativa, 0'004; id. aquós de belladona, 0'002; id. d'acònit i id. d'estramoni, 0'002; acetat mòrfic, 0'001; Oxysulphurum antimonii hydratum, 0'001; substàncies balsàmiques i mucilaginoses c.s.p. 2'2).
Dosificació: 
1 comprimit cada 3 hores, i si es presentés un accés violent de tos, se'n poden prendre fins a 3 seguits. Nens: ½ comprimit cada 3 hores, sol o dissolt en aigua calenta.
Indicacions: 
Tota classe de tos, ja provingui de catarros o constipats rebels, irritacions de gola, bronquitis, asma, opressió de pit i altres malalties de l'aparell respiratori, facilitant en tots els casos l'expectoració.
Efectes secundaris: 
No descrits.
Contraindicacions: 
No descrites.
Preu: 
No consta.
Timbre: 
No consta.
Dades d'interès: 
No conté prospecte. A la capsa podem llegir: Tomadas al por mayor se hacen notables rebajas. Es muy importante la lectura del prospecto. Todas las cajas deben llevar la firma y rúbrica del autor. Depósitos en las principales Farms.de España y América. La tos por crónica que sea si no se cura se alivia. A la base de la capsa trobem la reproducció de la rúbrica del Dr. Andreu com a garantia d'autenticitat.
Director tècnic del laboratori: 
No consta.
Continent: 
Regular.
Contingut: 
Inexistent.
Nombre d'exemplars: 
1
Lot: 
-