Cabecera
CANFOLIC
Informació
Número: 
16852
Data: 
No consta.
Registrat a: 
Dirección General de Sanidad
Subregistre: 
no consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Laboratorios A.R.G.A.-S.A.(Barcelona)
Forma farmacèutica text: 
(Injectable)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Capsa de cartró. 6 ampul·les de vidre incolor de 2 c.c.
Composició: 
Solució aquosa de canfocarbonat amònic al 10 %, 2 c.c.
Dosificació: 
No descrita.
Indicacions: 
Estimulant difusible i excitant del cor, centres respiratoris i nerviosos
Efectes secundaris: 
No descrits.
Contraindicacions: 
No descrites.
Preu: 
16,60 ptes.
Timbre: 
'Consejo General de Colegios Farmacéuticos de España. Colegio de Huérfanos'. 5 cts. Figura de copa i serp blava. 'Especial móvil para medicamentos'. 40 cts. Figura de microscopi, retorta i tubs d'assaig blava. 'Especial móvil para medicamentos'. 20 cts. Figura de microscopi, retorta i tubs d'assaig verda.
Dades d'interès: 
Conté prospecte indicant els diversos productes del mateix laboratori. Conté 'focín' per a trencar les ampul·les. 'Se emplea en inyecciones hipodérmicas, como el aceite alcanforado, a las mismas dosis e indicaciones'. No consta a l'Índice Alfabético de Especialidades Farmacéuticas (1936), però sí al Diccionario Español de Especialidades Farmacéuticas (1946:166).
Director tècnic del laboratori: 
F. Mejan Carreras.
Continent: 
Bo.
Contingut: 
Regular.
Nombre d'exemplars: 
1
Lot: 
-