Cabecera
URASEPTINE ROGIER
Informació
Número: 
2207
Data: 
22-11-1922
Registrat a: 
Direccion General de Sanidad
Subregistre: 
-
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Uriach-Barcelona (Decano Bahi 59-65)
Forma farmacèutica text: 
(granul)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
capsa cartro cilindrica
Composició: 
hexametilenotetramida,anhidrometileno de citrat de hexametilenotetramida,tartrat de dietilenodiamida,quinat de dietilenodiamida,benzoat sodic,benzoat de litines,sacarosa
Dosificació: 
no considerada
Indicacions: 
diatesis urica,antiseptic urinari,artritisme,diuretic suau
Efectes secundaris: 
no considerats
Contraindicacions: 
no consideradas
Preu: 
18,20 ptas
Timbre: 
no considerat
Dades d'interès: 
capsa buida.Interesant
Director tècnic del laboratori: 
J. Mª Uriach
Continent: 
dolenta
Contingut: 
no considerat
Nombre d'exemplars: 
1
Col·lecció de : 
Lot: 
no considerat