Cabecera
VITEINA B1
Informació
Número: 
4877
Data: 
no consta
Registrat a: 
Direccion General de Sanidad - EN
Subregistre: 
no consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Llofar (Sociedad Española de Industrias Quimicas y Farmaceuticas-Madrid
Forma farmacèutica text: 
comprimit (sic.)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
tub de vidre amb tap de suro en capsa de cartro
Composició: 
aneurina
Dosificació: 
no considerada
Indicacions: 
beri-beri,polineuritis,herpes zoster,neuralgias,neuritis,astenia,anorexia
Efectes secundaris: 
no considerats
Contraindicacions: 
no consideradas
Preu: 
7,30 ptas
Timbre: 
no considerat
Dades d'interès: 
prospecte
Director tècnic del laboratori: 
R. Labiaga
Continent: 
bo
Contingut: 
no considerat
Nombre d'exemplars: 
2
Col·lecció de : 
Lot: 
no considerat