Cabecera
YODOSULFIN-B
Informació
Número: 
7922
Data: 
No consta a l'’Índice Alfabético de Especialidades Farmacéuticas (1936), ni al Diccionario Español de Especialidades Farmacéuticas (1946), però sí a Fármacos. Enciclopedia de Medicamentos y Especialidades (1954-55:1128).
Registrat a: 
Dirección General de Sanidad
Subregistre: 
E.N.
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Laboratorios Aglo, S.A. (Barcelona)
Forma farmacèutica text: 
Injectable (sic.)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Capsa de cartró amb separador interior d'ampul·les. 5 ampul·les de vidre color topazi i 5 ampul·les de vidre transparent.
Composició: 
Ampul·la de 1 c.c.: Vitamina B1 0,003 g; Aigua bi-destil·lada, q.s. per 1 c.c. Ampul·la de 10 c.c.: Iodur sòdic 0,400 g. Thiosulfat magnèsic 0,420 g. Aigua bi-destil·lada, q.s. per 10 c.c.
Dosificació: 
Dosi variable segons els casos i a criteri facultatiu. En casos aguts o crònics podran administrar-se una o dues injeccions diàries, a la resta, es practicarà, per regle general, una injecció diària o a dies alterns. Per via endovenosa administris lentament.
Indicacions: 
Indicat en totes les àlgies i especialment en neuritis i polineuritis inflamatories, traumàtiques, tòxiques o infeccioses, així com en les neuritis dels alcohòlics i de l'embaràs. Presta igualment excel·lent servei en les infeccions agudes o cròniques de l'eix neuronal, en alteracions neuromusculars, manifesta els seus efectes específics en els diferents tipus de reumatisme, així com en tots els fenòmens dolorosos de fons artrític.
Efectes secundaris: 
No descrits.
Contraindicacions: 
No descrites.
Preu: 
26,51 ptes.
Timbre: 
Timbre metálico. Consejo Gral. de Colegios Farmacéuticos de España. Colegio de Huérfanos 10 cts. Copa i serp blaves.
Dades d'interès: 
Conté prospecte.
Director tècnic del laboratori: 
Dr. F.T. Bailly
Continent: 
Bo.
Contingut: 
Bo.
Nombre d'exemplars: 
1
Lot: 
-