Eix de persones

Universitat que té el seu principal actiu en les persones que la composen, que estimula el desenvolupament del seu potencial humà i que promou la identificació amb els seus objectius i valors.

ESTAT DELS INDICADORS Millora Manteniment Empitjorament Superació objectiu 2012 © efecte conjuntura

 

  Indicadors
Dades inicials 
2008
Dades reals
 2009
Dades reals
2010
Dades reals
2011
Dada real
2012
Objectiu 2012
Responsable
Indicadors
d’execució
P1 Relació estudiant a temps complet / PDI a temps complet
9,7
(36.334/3.758)
9,8
(36.890/3.767)
10,1
(38.536/3.808)
10,18
(39.814/3.881)
10,22
(39.471/3.861,5)
10
VRP
P2A Cobertura de les baixes:
incorporacions noves / baixes per jubilació, jubilació parcial i defuncions
(indicador proposat per il·lustrar l’acció «Planificar el relleu generacional de les de jubilacions i prejubilacions»)
PDI: 2,6
PAS: 6,1
PDI: 2,8
PAS: 2,6
PDI: 2,83
PAS: 4,23
PDI: 1,56
PAS: -2,21
PDI: 1,08
PAS: 3,00
Mantenir
VRA/ VRP

©

P2B Mitjana d’edat del PDI i del PAS
PDI: 47,9
PAS: 43,9
PDI: 48,1
PAS: 44,0
PDI: 48,4
PAS: 44,5
PDI: 48,5
PAS: 44,5
PDI: 48,9
PAS: 45,5
Mantenir
VRA/ VRP
P3 PDI i PAS amb estada a l’estranger en el marc de programes de mobilitat
Total: 117
PDI: 95
PAS: 22
Total: 287
PDI: 277
PAS: 10
Total: 321
PDI: 314
PAS: 7
Total: 214
PDI: 200
PAS: 14
Total: 196
PDI: 170
PAS: 26
 
Millora 10%
VRA/ VRP
P4 Places en programes de captació de PDI
Total: 75
Agregats: 8
Lectors: 50
TU: 17
Total: 136
Agregats: 68
Lectors: 59
TU: 9
Total: 79
Agregats: 13
Lectors: 53
TU: 13
Total: 54
Agregats: 24
Lectors: 7
TU: 23
Total: 65
Agregats: 35
Lectors: 21
TU: 9
Millora 10%
VRP

©

P5 Execució de la Relació de llocs de treball
ND
Proposta en elaboració
Aprovació per Consell de Govern (13 d’abril) de la proposta inicial (acords del 5 de març). Pendent d’aprovació del Consell Social després de l’informe de la Comissió Econòmica de 27 d’abril
RLT 0
(PAS funcionari)
RLT 0
(PAS laboral)
Aplicació RLT
VRA
P6 Hores de formació per a PAS
25,77 (56.100/2.177)
30,23
(69.345/2.294)
25,87
(60.747/2.348)
35,45
(86.802/2.448)
15,64
(35.895/2.294)
Millora 20%
VRA

©

P7 Percentatge d’estudiants de doctorat amb nacionalitat estrangera
30,2 %
29,0 %
29,3 %
31,7%
35,6%
Millora 10%
VRPDC
VRRiAR
P8 Avaluacions de riscos psicosocials
2
(Farmàcia i Medicina)
4 (2 + 2)
(Farmàcia acabat, CRAI, Bellvitge iniciat)
4
(s'acaba Bellvitge)
5
(Economia i Empresa)
6
CSE
P9 Percentatge d’hores lectives de formació en llengua catalana i altres llengües / Total d’hores de formació
48,5  %
(27.210/56.100)
43,8 %
(28.240/64.544)
55,1 %
(33.500/60.747)
59,2%
(34.583/58.388*)
58,3%
(20.934/35.895*)
50%
VRA
RESUM ESTAT 2012 TOTAL © efecte conjuntura 
5 1 2 2 10  
    1 © 2 ©   3 ©

* Excloses 28.414 hores programades per implantació del SAP

 

Nomenclatura

EQUIP DE DIRECCIÓ

Inici del Pla Director
VRP
Vicerector de Professorat - Joan Elias
VRR
Vicerector de Recerca - Jordi Alberch Vié  
VRPC
Vicerectora de Política Científica - Mª Teresa Anguera Argilaga
VRDCE
Vicerectora de Docència i Convergència Europea - Amelia Diaz Alvarez
VRiT
Vicerector d'Innovació i Transferència del Coneixement - Àlex Aguilar Vila
EQR
Equip Vicerectors de Recerca, de Política Científica, i d'Innovació i Transferència del Coneixement
VRRI
Vicerector de Relacions Internacionals i Institucionals - Carles Carreras Verdaguer  
VRACP
Vicerectora d’Arts, Cultura i Patrimoni - Lourdes Cirlot Valenzuela  
VREPL
Vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística - Gemma Fonrodona Baldajos  
VRA
Vicerector d'Administració - Rafael Martínez Martínez
VRIC
Vicerector d’Informació i Comunicació - Pere Quetglas Nicolau  
CE
Comissionat de Recursos Econòmics - Gonzalo Bernardos Domínguez  
CSE
Comissionada per a Societat i Envelliment - Misericòrdia Garcia Hernández  
CCH
Comissionat per a Coordinació Hospitalària - César Picado Valles  
CFTIC
Comissionat per a Fundacions i TIC- Josep A. Plana Castellví  
CS
Comissionat per a Sostenibilitat - Manel Viladevall
SG
Secretari general - Jordi Garcia Viña  
Ge
Gerent - Jordi Damià
 
Avaluació 2012
VRP
Vicerector de Professorat - Manel Viladevall
VRR
Vicerector de Recerca - Jordi Alberch Vié  
VRPDC
Vicerectora de Política Docent i Científica - M. Teresa Anguera Argilaga
VRPAQ
Vicerector de Política Acadèmica i de Qualitat - Gaspar Rosselló Nicolau
VRIT
Vicerectora d'Innovació i Transferència del Coneixement - Sílvia Atrian Ventura
 
VRRIAR
Vicerector de Relacions Internacionals i Institucionals i Adjunt al Rector - Carles Carreras Verdaguer  
VRACP
 Vicerectora d’Arts, Cultura i Patrimoni - Lourdes Cirlot Valenzuela  
VREPL
Vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística - Gemma Fonrodona Baldajos  
VRA
Vicerectora d'Administració - Carme Panchón Iglesias 
VRIC
Vicerector d’Informació i Comunicació - Pere Quetglas Nicolau  
VRE
Vicerector d'Economia - Gonzalo Bernardos Domínguez  
CSE
 Comissionada per a Societat i Envelliment - Misericòrdia Garcia Hernández  
CCH
Comissionat per a Coordinació Hospitalària - César Picado Valles  
CFTIC
Comissionat per a Grup UB, Fundacions i TIC- Josep A. Plana Castellví  
 
SG
Secretari general - Jordi Garcia Viña  
Ge
Gerent - Victor Gómez
     
EQUIP DE GERÈNCIA I SERVEIS
GASAD
Àrea de Suport Acadèmicodocent
GASR
Àrea de de Suport a la Recerca
GARH
Àrea de Recursos Humans
GAOM
Àrea d'obres i manteniment
GASCCGUB
Àrea de Serveis comuns i coordinació grup UB
GATIC
Àrea de Tecnologies de la infomació i comunicació
GAEOCOFIN
Àrea Econòmicofinancera
OCIRRS
Oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social
CRAI
Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació
OSSMA 
Oficina de Salut, Seguretat i Medi Ambient
SAE
Servei d'Atenció a l'Estudiant
SL
Serveis Lingüístics
   
excel HUBc BKC