Objectius i accions

El Pla director defineix prop de 200 accions per aconseguir 44 objectius específics, agrupats en 5 eixos:

 

Eix de formació

Universitat amb una docència de qualitat, plenament integrada a Europa, innovadora pel que fa als sistemes d’ensenyament i avaluació, amb una oferta docent flexible i pensada per satisfer necessitats al llarg de la vida, capaç d’interaccionar i anticipar-se a les demandes socials per aconseguir formar ciutadans i professionals.

 

Objectius:

 1. Desplegar la implantació dels graus i màsters adaptats a l’espai europeu d’educació superior (EEES).
  Accions:
  1. Adaptar la totalitat dels estudis a l’EEES amb èxit.
  2. Crear l’Oficina de Convergència Europea (OCE) i centralitzar-hi totes les qüestions relacionades amb el procés de convergència europea; aportar des de l’OCE el suport tècnic i metodològic necessari als centres docents.
  3. Dissenyar i aplicar un pla de seguiment de l’aplicació dels nous graus i màsters adaptats a l’EEES, en què es garanteixi una participació oberta a tota la comunitat universitària.
  4. Estudiar i planificar les necessitats d’espais, professors i recursos necessaris per implantar cada grau nou.
  5. Millorar el procés d’avaluació de la docència i impulsar el reconeixement de la docència de qualitat.
  6. Promoure en l’estructura curricular dels graus i màsters la prevenció de riscos laborals (PRL) i les bases de la sostenibilitat.

 2. Potenciar l’oferta de formació de postgrau i de formació permanent al llarg de la vida.
  Accions:
  1. Potenciar el paper de coordinació de l’oferta i avaluació de la qualitat de l’Agència de Postgraus.
  2. Potenciar l’activitat desenvolupada per l’IL3 i elaborar-ne un pla de viabilitat.
  3. Afavorir la cooperació entre centres docents per impartir els màsters oficials de caràcter pluridisciplinari i transversal.
  4. Estudiar la conveniència de crear l’Escola de Postgrau de la UB, que integri l’activitat de l’IL3 i l’Agència de Postgraus, com a ens que coordini l’oferta de màsters oficials i com una de les alternatives d’actuació que potenciï i aporti viabilitat als estudis propis.
  5. Potenciar i donar suport tècnic a la constitució de programes Erasmus Mundus.

 3. Millorar i impulsar les metodologies i la tasca docent.
  Accions:
  1. Donar suport a la creació d’equips docents en les diferents titulacions i impulsar la participació conjunta de PDI, estudiants i PAS per projectar i dur a terme accions adequades d’innovació docent.
  2. Promoure la qualitat i la innovació educatives oferint formació i assessorament a la comunitat universitària.
  3. Promoure la difusió del coneixement a la societat per mitjà de la participació en l’Open Ware Course i el Campus Virtual de la UB.
  4. Establir programes d’acollida i de formació específica dels futurs professors de la nostra Universitat (becaris, estudiants de doctorat, etc.).

 4. Donar suport a la tasca acadèmica del professorat i millorar les condicions docents.
  Accions:
  1. Establir programes d’acollida i de formació específica dels professors novells de la nostra Universitat, que pugui ampliar-se a becaris amb càrrega docent.
  2. Impulsar plans de formació del PDI adaptats a les necessitats dels centres, potenciar l’oferta d’activitats formatives no presencials i impulsar activitats d’intercanvi d’experiències docents.
  3. Establir els mecanismes que permetin, incentivin i afavoreixin l’aplicació dels coneixements i l’experiència del PAS en les tasques docents, i alhora oferir més formació per al PAS en gestió acadèmica i metodologia docent per facilitar-ne la integració i l’aportació als equips docents. 
  4. Facilitar la tasca d’organització acadèmica i docent, i adaptar els recursos tecnològics (GR@D, Campus Virtual, etc.) a les necessitats dels usuaris.
  5. Desenvolupar un pla estratègic del CRAI que continuï la millora i diversificació dels seus serveis i recursos de suport a la docència i la recerca.
  6. Col·laborar en el desenvolupament de les polítiques de planificació de plantilles establertes en l’eix de les persones.

 5. Mantenir i millorar els contractes programa amb els centres en l’àmbit docent.
  Accions:
  1. Aprofundir en el mecanisme de contracte programa d’àmbit docent amb les escoles i facultats.
  2. Acordar els objectius d’adaptació i implantació dels nous estudis de grau i màster.
  3. Millorar els equipaments de les aules, els laboratoris, les biblioteques i les sales d’estudi.
  4. Establir els objectius de mobilitat, pràctiques en empreses i altres àmbits d’interès amb els centres docents.

 6. Millorar el rendiment acadèmic i l’ocupabilitat dels estudiants.
  Accions:
  1. Desenvolupar metodologies, sistemes d’organització, ús de materials docents, tasques d’acció tutorial i sistemes d’avaluació que ajudin a millorar l’aprenentatge.
  2. Impulsar mesures per captar futurs estudiants de la UB.
  3. Incrementar la proporció d’estudiants de primer i segon cicles i grau que han fet pràctiques professionalitzadores durant els estudis.
  4. Generar programes d’investigació i de formació en emprenedoria i innovació per promoure la capacitació dels estudiants i millorar-ne l’ocupabilitat.

 7. Millorar les competències lingüístiques, amb el coneixement d’una tercera llengua.
  Accions:
  1. Millorar la visibilitat i ús dels Serveis Lingüístics, dels Estudis Hispànics i de l’Escola d’Idiomes Moderns per afavorir la capacitat de formació i la incidència en l’educació lingüística dels membres de la comunitat universitària.
  2. Crear i impulsar l’aplicació d’un programa per aprendre una tercera llengua.
  3. Millorar les capacitats lingüístiques dels membres de la comunitat universitària, mitjançant la redacció i el desplegament del Pla de llengües de la UB.

 8. Millorar la informació i la comunicació amb els estudiants.
  Accions:
  1. Crear un espai virtual en què els estudiants puguin respondre a enquestes o fer arribar suggeriments sobre qüestions que els afecten.
  2. Fer un esforç informatiu institucional sobre la implantació de l’EEES a partir del curs 2009-2010 orientat als estudiants, actuals i futurs, i al professorat de secundària.
  3. Crear sistemes informatius (web, postals, etc.) de les convocatòries de beques a les quals els estudiants poden accedir.
  4. Impulsar l’organització d’activitats per centre o campus per donar a conèixer la recerca que es fa a les facultats, mitjançant l’exposició de cartells com els que s’utilitzen per als congressos.
  5. Establir mecanismes per garantir que els estudiants tinguin informació completa sobre les condicions en les quals es desenvolupa l’aprenentatge: pla docent, programa, tutories, criteris d’avaluació, llengua d’impartició de la docència, etc.

 9. Impulsar mesures noves per captar futurs estudiants.
  Accions:
  1. Promoure sessions informatives adreçades al professorat de secundària sobre les implicacions de l’EEES, metodològiques i curriculars (específiques per a les titulacions de cadascun dels centres).
  2. Col·laborar amb els centres en l’organització d’activitats específiques adreçades a estudiants de batxillerat, que puguin substituir, si escau, o complementar les jornades de portes obertes.

 10. Promoure i facilitar l’ús del català com a llengua pròpia.
  Accions:
  1. Facilitar que hi hagi disponibles més materials d’ensenyament en la llengua catalana, i potenciar l’edició digital.
  2. Facilitar que hi hagi disponibles més materials d’ensenyament de la llengua catalana, tant en format paper com en format electrònic (materials d’autoaprenentatge i guies de conversa en xarxa, amb la fonètica indicada).
  3. Millorar les accions d’acollida lingüística i els cursos de català als centres per a nouvinguts en horaris adients.
  4. En col·laboració amb l’Escola d’Idiomes Moderns, impulsar vocabularis temàtics castellà-català, anglès-català, donar suport a iniciatives que promoguin innovacions docents multilingües i crear un sistema de promoció d’intercanvis lingüístics català-anglès, o a altres idiomes, en cada centre.
  5. Donar suport a l’edició web de revistes en català fetes per i per a estudiants, amb temàtiques d’interès en cada centre o per branca de coneixement (creació d’equips de direcció i coordinació).

Eix de recerca i transferència de tecnologia i coneixements

Universitat reconeguda internacionalment per la qualitat i el caràcter innovador de la seva recerca; com una universitat impulsora de projectes emprenedors, i capaç de valoritzar i transferir cap a l’entorn la seva activitat.

 

Objectius:

 1. Augmentar el PDI dedicat a recerca i implicat en activitats de transferència, reconèixer la dedicació a la recerca i potenciar la captació de talent investigador.
  Accions:
  1. Establir el reconeixement a l’activitat científica revisant el Pacte de dedicació acadèmica, amb un reconeixement específic de PDI amb perfil de recerca.
  2. Planificar la participació en programes d’incorporació de personal investigador (Ramón y Cajal, ICREA, Juan de la Cierva, Beatriu de Pinós, etc. i programa propi postdoctoral, si escau) per potenciar la consolidació de grups emergents o garantir el relleu generacional.
  3. Planificar la capacitat d’atracció de talent dels instituts en què participa la Generalitat.
  4. Mantenir el programa de beques predoctorals i potenciar i difondre la participació en els programes FI i FPI.

 2. Dissenyar un suport específic als grups de recerca joves, en situació precompetitiva o en fase emergent.
  Accions:
  1. Millorar les funcions de suport en assessorament metodològic potenciant el Servei d’Assessorament en Accions de Recerca.
  2. Instrumentar el suport de PDI sènior en la direcció de grups emergents.
  3. Revisar la convocatòria de projectes precompetitius en el cas de grups que encara no tinguin accés al finançament competitiu de manera regular.

 3. Millorar el suport administratiu, tècnic i de gestió als grups de recerca.
  Accions:
  1. Crear un programa de formació específic adreçat a PAS i investigadors de gestió de projectes de recerca.
  2. Implantar un nou sistema d’informació de gestió integral de la recerca, que abasti totes les fases dels projectes de recerca i la seva gestió, seguiment i justificació econòmica.
  3. Reforçar la capacitat de servei de l’Oficina de Projectes Internacionals de Recerca i el treball d’incorporació en xarxes internacionals (vegeu l’acció 10.3).
  4. Racionalitzar i incrementar l’eficàcia de la prestació de serveis de transferència de la recerca (valorització, patents, comercialització, suport a empreses derivades, etc.), i integrar des de la perspectiva d’una finestra d’atenció única a l’investigador les diferents unitats que ara hi intervenen (AVCRI, FBG, PCB, etc.).
  5. Implantar la metodologia i els serveis des de l’Oficina de Projectes Internacionals i la Fundació Bosch Gimpera per poder concórrer en la modalitat de costos totals a les convocatòries de projectes europeus.

 4. Millorar els serveis i les infraestructures de suport a la recerca.
  Accions:
  1. Potenciar i optimitzar els Serveis Científics i Tecnològics; evitar duplicitats de serveis entre diferents unitats, i acordar amb l’administració la participació en el finançament de serveis singulars.
  2. Potenciar la biblioteca com a centre de recursos per a la investigació:
   — Prioritzar el desenvolupament del catàleg d’accés en línia a publicacions científiques de manera cooperativa amb el CBUC.
   — Potenciar la creació de repositoris digitals de la producció científica de la UB amb accés obert.
   — Implementar un portal de revistes científiques de la UB.
  3. Millorar la infraestructura TIC i atendre les necessitats específiques dels grups de recerca, i també ampliar la cobertura Wi-Fi i l’ample de banda de la xarxa.
  4. Agregar i articular coordinadament les infraestructures científiques i els serveis cientificotècnics de les entitats que participen del BKC; millorar l’equipament i modernitzar les instal·lacions existents.

 5. Planificar i governar estratègicament el desenvolupament de la recerca.
  Accions:
  1. Crear el Gabinet del Pla estratègic de la recerca (GAPER), com un instrument de suport per avaluar i planificar el conjunt de la política científica de la UB.
  2. Elaborar el mapa de la recerca i del coneixement de la UB.
  3. Definir el model d’avaluació intern de la recerca i el conjunt d’indicadors de mesura i ponderació de l’activitat científica adaptat als diferents àmbits de coneixement de la UB.
  4. Elaborar i aprovar el Pla estratègic de la recerca de la UB 2009-2013, identificar i potenciar els àmbits d’excel·lència científica.
  5. Revisar i potenciar el mecanisme de contracte programa de recerca amb les facultats i els instituts com a mecanisme d’acord en objectius i recursos per al desenvolupament de la política de recerca de la UB.
  6. Renegociar el pes de la recerca en els criteris de finançament de les universitats.

 6. Potenciar la producció científica de recerca i la transferència en el camp de les humanitats i les ciències socials.
  Accions:
  1. Articular el projecte de creació del Parc Sociohumanístic de la UB, identificar grups i possibles aportacions a l’entorn, i crear una marca i accions de promoció de la iniciativa.
  2. Millorar els espais i el suport institucional a les activitats de recerca en aquest àmbit.
  3. Avaluar la creació d’instituts de recerca pluridisciplinaris en el camp social i humanístic, com ara la creació d’un institut pluridisciplinari jurídic.
  4. Potenciar la transferència del coneixement en aquest àmbit.

 7. Millorar la visibilitat de l’activitat de la recerca de la UB.
  Accions:
  1. Dinamitzar el Gabinet de Comunicació fent-lo més proper als sectors més actius de la recerca.
  2. Formalitzar acords de filiació de les publicacions científiques amb els instituts i centres hospitalaris.
  3. Impulsar una política de línies editorials per transferir i difondre el coneixement.

 8. Desenvolupar un activitat de doctorat d’excel·lència.
  Accions:
  1. Revisar i adequar tota la normativa de doctorat al nou marc EEES. Crear l’Escola de Postgrau i Doctorat (vegeu l’indicador 2.4 de l’eix de formació).
  2. Facilitar i reconèixer en la nova normativa la realització de tesis a partir de la compilació d’articles de recerca.
  3. Donar suport als programes de doctorat per obtenir la menció de qualitat de l’ANECA, i participar en els processos de verificació i acreditació dels programes de doctorat.
  4. Recollir i sistematitzar un manual de bones pràctiques de programes de doctorat.
  5. Crear una borsa de treball específica dels doctorats per la UB, en què es posi en contacte els nostres doctorands amb les convocatòries obertes del món acadèmic nacional i internacional, i les ofertes de treball del món empresarial i institucional.
  6. Potenciar programes de doctorat a través d’acords internacionals.
  7. Crear una escola de postgrau i doctorat internacional, amb una estructura de gestió i coordinació per a tots els campus, amb especialització en ciències de la vida, ciències socials i tecnologia.

 9. Activar la transferència i la innovació.
  Accions:
  1. Racionalitzar i incrementar l’eficàcia de la prestació de serveis de transferència de la recerca (vegeu l’acció 3.4).
  2. Potenciar el portal de transferència i els mecanismes d’informació als investigadors sobre valorització, protecció i comercialització dels productes de la seva recerca.
  3. Fer un mapa de projectes de la UB amb resultats potencials per a la transferència i la comercialització.
  4. Crear un portal en què els grups de recerca de la UB comuniquin què poden aportar a les altres línies de recerca per facilitar la creació de projectes transversals.

 10. Incrementar l’activitat de recerca internacional.
  Accions:
  1. Potenciar l’Oficina de Projectes Internacionals (OPIR) (vegeu l’acció 3.3).
  2. Establir mecanismes per incentivar el lideratge i la participació dels investigadors en projectes internacionals.
  3. Potenciar la participació dels investigadors en projectes internacionals, amb particular èmfasi en els desenvolupats a l’Amèrica Llatina i a l’Àsia.
  4. Promoure l’atracció d’estudiants i investigadors, l’intercanvi de coneixement i de persones, i la transferència internacional, mitjançant acords estratègics amb universitats, parcs científics i estructures de transferència d’altres països amb la creació recíproca d’oficines d’informació i acollida o «antenes». Es dóna prioritat a l’eix orient-occident: Amèrica Llatina i Àsia. 

 11. Potenciar la recerca en l’àmbit no universitari mitjançant premis.
  Accions:
  1. Establir mecanismes en la secundària i la formació professional.

Eix d’internacionalització, cultura i relació amb l’entorn

Universitat plenament internacionalitzada, oberta i ben connectada amb el seu entorn, que té un impacte constant i positiu en el desenvolupament socioeconòmic, científic i cultural.

 

Objectius:

 1. Impulsar la internacionalització de la UB com a factor de modernització.
  Accions:
  1. Donar suport actiu a totes les iniciatives en el camp de la internacionalització que sorgeixin dins la UB.
  2. Elaborar un mapa intel·ligent de les relacions internacionals de la UB, passades i actuals, per elaborar una estratègia de desenvolupament futur, coordinada amb les polítiques de docència, recerca i estudiantils. Disposar així d’un coneixement integrat de les relacions existents a escala internacional a la UB, i proposar àrees estratègiques d’actuació en cadascun dels àmbits: docència de grau, postgrau i doctorat, recerca, cooperació i col·laboració institucional.
  3. Afavorir l’experiència internacional de tot el personal de la UB (PDI i PAS) com a millor estratègia per modernitzar i estendre la internacionalització en l’àmbit de la UB. Per això es difondran els ajuts a la mobilitat existents i es promourà la participació entre el personal de la UB dissenyant els incentius addicionals de reconeixement de la mobilitat internacional en el PDI i el PAS per a la seva carrera professional.
  4. Promoure que cada facultat o escola assumeixi la pròpia política de relacions internacionals, amb l’objectiu de disposar en cada deganat o direcció de responsables implicats en el projecte internacional del centre docent i dotar-los del suport tècnic adient.
  5. Afavorir la creació d’aliances internacionals amb centres de referència per disposar d’una oferta de mobilitat estable i acadèmicament reconeguda, i estudiar la via amb què cada centre docent estableixi acords de doble titulació amb els centres escollits.
  6. Potenciar la captació d’estudiants internacionals quant a màster i doctorat, amb la creació d’una oferta formativa en una tercera llengua, i el suport tècnic a la constitució de programes Erasmus Mundus (vegeu l’eix de formació 2.5).
  7. Potenciar la captació de PDI i investigadors estrangers, amb promoció de convocatòries obertes i programes postdoctorals (propis, Juan de la Cierva, Ramón y Cajal, Beatriu de Pinós, etc.). S’ha de tenir en compte també el nou programa Serra Húnter.
  8. Aprofitar i impulsar l’Escola d’Idiomes Moderns, l’Escola d’Estiu Internacional (UBISS) i els Estudis Hispànics com a factors clau de la internacionalització i atracció de la UB.
  9. Organitzar el Seminari Anual d’Internacionalització a la UB.
  10. Incrementar l’activitat de recerca i transferència internacionals mitjançant diverses accions (vegeu les accions dins l’objectiu 10 de l’eix de recerca i transferència de tecnologia i coneixements).
  11. Consolidar el BKC com un referent internacional de màxima qualitat i prestigi, especialment en màsters i doctorats.

 2. Definir una estratègia global de comunicació, i millorar així les relacions internes i externes.
  Accions:
  1. Dinamitzar el Gabinet de Comunicació fent-lo més proper als sectors més actius de la recerca.
  2. Racionalitzar i millorar els processos informàtics i les interfícies, per implantar el web 2.0 de la UB.
  3. Potenciar la intranet nova com a eina de comunicació interna.
  4. Elaborar un pla integral d’informació als estudiants en coordinació amb el Servei d’Atenció als Estudiants. Estudi en desenvolupament (VRIC).
  5. Elaborar una guia d’estil i de bones pràctiques pel que fa a les comunicacions internes, la presa de decisions, la programació d’activitats i el funcionament dels diferents òrgans.
  6. Crear un equip comercial i de màrqueting que coordini i potenciï les accions de valorització de la marca UB en tots els camps.
  7. Modernitzar i optimitzar les campanyes publicitàries i la presència mediàtica de la UB.
  8. Potenciar la política de fidelització dels exalumnes de la UB, estructurant el projecte d’Alumni i el servei de Feina UB.

 3. Potenciar i modernitzar els serveis editorials.
  Accions:
  1. Impulsar les coedicions amb altres universitats.
  2. Tendir a l’edició electrònica de les revistes institucionals.
  3. Impulsar el servei de llibre electrònic, les tesis doctorals en xarxa i l’elaboració de material i recursos docents digitals.

 4. Crear el Museu Virtual de la UB.
  Accions:
  1. Posar al dia el catàleg patrimonial de la UB promovent les imatges digitals que han d’il·lustrar les fitxes tècniques de les obres.
  2. Elaborar el web del Museu Virtual de la UB, a partir de la informació recollida, en què cada element es posa en valor des del punt de vista divulgatiu i científic.

 5. Valoritzar el patrimoni de la UB sota criteris científics i divulgatius.
  Accions:
  1. Organitzar exposicions parcials en què es mostri el patrimoni UB.
  2. Organitzar la gran exposició del patrimoni de la UB, amb la col·laboració de totes les facultats, i editar el catàleg de l’exposició, que ha de ser el catàleg actualitzat del nostre patrimoni, en format de llibre.

 6. Avançar en la vinculació de la UB amb els centres culturals de referència de Barcelona.
  Accions:
  1. Engegar un programa d’activitats culturals de la UB amb la resta d’entitats líders en el camp artístic i cultural de Barcelona (CCCB, MNAC, etc.) a partir del nostre potencial.
  2. Donar suport a les activitats musicals, així com a les activitats divulgatives amb artistes, intel·lectuals i científics.
  3. Potenciar activitats culturals noves a partir dels grups que ja hi ha a la UB.

 7. Potenciar un bon clima de relacions institucionals amb les administracions públiques i els agents econòmics i socials de l’entorn immediat de la UB.
  Accions:
  1. Treballar en la construcció d’un sistema universitari català cooperatiu.
  2. Millorar i mantenir les bones relacions amb totes les institucions públiques i privades del país, sense perdre el lideratge natural de la UB.

 8. Fer visibles a la societat els reptes associats a l’envelliment i apropar el coneixement universitari a la gent gran.
  Accions:
  1. Potenciar la recerca en les qüestions vinculades a l’envelliment, potenciar els equips actuals de recerca i crear programes nous de caràcter transversal.
  2. Obrir la UB a la gent gran amb el projecte Universitat de l’Experiència: fer-ne el disseny i desplegar-lo (cursos monogràfics, formació reglada, cursos d’estiu, aprenentatge continuat, etc.).
  3. Introduir les qüestions vinculades a la cura de la gent gran en la programació curricular dels professionals sanitaris de la UB, i estudiar la conveniència de fer-ne una titulació específica. Aquesta acció requereix, inicialment, la col·laboració conjunta de les facultats de Medicina, Psicologia i Infermeria i l’IL3. Es preveu programar un màster transversal d’Estudis de l’Envelliment.

 9. Millorar i potenciar la mobilitat sostenible en els campus de la UB.
  Accions:
  1. Portar el servei de Bicing de la ciutat a tots els campus de la UB.
  2. Potenciar l’ús del transport públic.

Eix de persones

Universitat que té l’actiu principal en les persones que la integren, que estimula el desenvolupament del potencial humà i que promou la identificació amb els seus objectius i valors.

 

Objectius:

 1. Avançar en l’ordenació, la planificació i la consolidació de la plantilla de PDI.
  Accions:
  1. Desenvolupar un pla d’estabilització coherent amb els recursos de finançament disponibles i amb el reequilibri docent i investigador necessari per a una adequació correcta dels ensenyaments i dels centres de recerca a l’EEES. Adaptar l’estructura de professorat i adequar la capacitat docent dels departaments a les necessitats docents de les diferents titulacions en què participen.
  2. Endegar un conjunt d’accions prèvies a l’elaboració de la plantilla del professorat: a) solucionar els problemes actuals d’avaluació de la docència, b) avaluar l’activitat científica, c) simular i planificar els graus i d) establir els criteris per elaborar la plantilla nova.
  3. Incloure els factors següents en el disseny de la plantilla nova: a) les àrees de recerca excel·lents i estratègiques, b) els canvis en la docència que plantegi l’EEES, c) el nombre de jubilacions que es produiran els anys vinents i d) els projectes de reforma de la LUC i de l’Estatut del PDI.
  4. Elaborar un nou pla d’activitats del professorat (PAP), compatible amb l’Estatut del personal docent i investigador, que en dissenya els processos de verificació i certificació.
  5. Millorar l’ordenació dels períodes sabàtics mitjançant l’elaboració d’una normativa nova que reguli el programa.
  6. Definir una carrera docent per mèrits que estableixi unes regles clares d’estabilització i de promoció.
  7. Aconseguir un reconeixement dels càrrecs docents i de gestió hospitalària en les seves tasques complementàries als hospitals i a la Universitat.

 2. Revisar el règim de jubilacions anticipades i integrar el programa de prejubilacions en la nova plantilla de professorat.
  Accions:
  1. Facilitar al professorat que ho desitgi la jubilació anticipada millorant les prestacions econòmiques actuals. S’han d’establir mecanismes que facin possible recuperar l’experiència i els coneixements del PDI que s’aculli a la jubilació anticipada.
  2. Dissenyar els mecanismes de relleu generacional que permetin planificar la provisió anticipada de les places que quedaran vacants, ja sigui per jubilació o prejubilació.

 3. Atreure i consolidar talent, amb atenció especial als professors estrangers i als investigadors joves.
  Accions:
  1. Donar a conèixer les convocatòries per a places de PDI en mitjans de comunicació internacionals: publicacions científiques, llistes de distribució electròniques, etc. 
  2. Potenciar el programa propi de becaris, becaris postdoctorals, i la participació en els programes Juan de la Cierva, Ramón y Cajal, ICREA i d’altres, d’acord amb un desenvolupament planificat de la plantilla del professorat.
  3. Signar, des de la perspectiva de la recerca i la docència, contractes programa amb els centres i els departaments que tinguin ensenyaments que es considerin estratègics.
  4. Plantejar figures laborals per atraure professorat i investigadors joves o consolidats a la UB.
  5. Millorar la internacionalització del personal de la UB (vegeu les accions 1.3 i 1.7 de l’eix de la internacionalització, cultura i relació amb l’entorn).

 4. Aprovar la nova Relació de llocs de treball del personal d’administració i serveis.
  Accions:
  1. Negociar i revisar el desplegament de la Relació de llocs de treball (RLT) i redactar un nou manual de recursos humans en què, entre altres mesures, es detallin els processos de selecció i promoció interna.
  2. Definir els mecanismes d’equiparació entre personal funcionari i laboral.
  3. Realitzar planificadament el Pla d’oferta pública de llocs de treball que estabilitzi i redueixi el col·lectiu d’interins i laborals temporals del PAS, d’acord amb la nova RLT aprovada.

 5. Racionalitzar el marc de relacions laborals intern de la UB i general de les universitats públiques catalanes.
  Accions:
  1. Definir l’estratègia i l’agenda de temes de cada àmbit de negociació per evitar duplicitats, tant en PAS com en PDI laboral.
  2. Centrar l’agenda de negociació interna en el desplegament i concreció dels acords establerts en la mesa d’universitats i l’aplicació de la nova RLT.

 6. Potenciar la formació permanent del PAS.
  Accions:
  1. Elaborar un pla de formació a partir de la detecció de les necessitats formatives.
  2. Donar una importància especial a l’aprenentatge de llengües per facilitar les tasques administratives i de suport tècnic.
  3. Vincular formació i promoció, amb una formació acreditada i avaluada.
  4. Estudiar la creació de l’Escola de Formació Permanent, com a marca de gestió del Pla de formació intern.
  5. Promoure la mobilitat internacional del PAS (vegeu l’acció 1.3 de l’eix d’internacionalització i la 3.5 de l’eix de persones).

Eix de gestió dels recursos i l’economia

Universitat extremament responsable i curosa amb la gestió dels recursos públics, amb una administració gestionada eficientment i que promou la captació de fonts de finançament noves per enfortir l’autonomia.

 

Objectius:

 1. Aconseguir l’equilibri pressupostari.
  Accions:
  1. Elaborar el Pla de viabilitat econòmica i pressupostària de la UB per presentar-lo, negociar-lo i acordar-lo amb la Generalitat de Catalunya.
  2. Racionalitzar la despesa dels serveis universitaris (menjadors, esports, publicacions institucionals) i incrementar l’eficiència en el servei i el grau d’autofinançament.
  3. Planificar el desenvolupament i el creixement de les plantilles en funció de la disponibilitat econòmica, incrementar-ne la polivalència i la mobilitat i substitució internes.
  4. Augmentar els ingressos via cursos de postgrau seguint el model d’escola de negocis. Establir el Pla de negoci de l’IL3.
  5. Establir i formalitzar l’aportació econòmica de l’activitat d’explotació de les residències universitàries. Generar un model propi de gestió de les residències universitàries.
  6. Revisar la política de preus de determinats serveis universitaris, les possibilitats de patrocini i l’explotació de serveis a usuaris externs.
  7. Establir la política d’ingressos per explotació comercial de la imatge de la UB i de la publicitat en les seves edicions.
  8. Activar polítiques de captació de fons nous per mitjà de relacions noves i millorades amb l’entorn. Dissenyar un pla de captació de fons per a projectes institucionals.
  9. Crear un equip comercial i de màrqueting de la UB que coordini i potenciï les accions de valorització de la marca UB en tots els camps (vegeu l’acció 2.6 de l’eix de l’entorn).
  10. Potenciar la política de fidelització dels exalumnes de la UB, estructurant el projecte d’Alumni i el servei de Feina UB (vegeu l’acció 2.8 de l’eix de l’entorn).

 2. Plantejar un model de finançament que tingui en compte les característiques diferencials de la UB.
  Accions:
  1. Plantejar i analitzar els trets diferencials de les necessitats econòmiques de la UB.
  2. Incrementar el pes de la recerca en els models de distribució de finançament (vegeu l’acció 5.6 de l’eix de la recerca).

 3. Millorar la qualitat i l’eficiència de l’organització i dels processos de gestió.
  Accions:
  1. Promoure el redisseny dels processos administratius amb l’objectiu d’eliminar duplicitats, simplificar processos i incrementar l’eficiència en la gestió, identificar els processos principals de gestió administrativa, constituir equips de revisió i millorar-los.
  2. Modernitzar els processos de gestió administrativa i impulsar la implantació progressiva de l’Administració electrònica.
  3. Implantar models de gestió per processos en l’administració de la Universitat.
  4. Disposar d’una major adaptació de l’estructura a les necessitats de l’organització: disseny d’una RLT amb nivells d’adscripció de la plantilla que faciliti la reassignació d’efectius, potenciar la mobilitat interna del personal, eliminar l’excessiva fragmentació de l’estructura organitzativa, amb la configuració d’unitats que integrin processos.
  5. Modernitzar la infraestructura TIC de la UB, elaborar un pla de sistemes i executar-lo, incidint especialment en l’aspecte següent: la implantació d’un programa de gestió integrada dels recursos de la UB (econòmics, patrimonials i de personal).

 4. Impulsar la cultura de la responsabilitat social corporativa en tots els àmbits de la Universitat.
  Accions:
  1. Plantejar diversos processos participatius per incentivar l’estalvi i la generació d’ingressos nous sense menyscabar la qualitat del treball quotidià de la docència ni de la recerca.
  2. Potenciar el seguiment econòmic del Consell Social.
  3. Supervisar l’eficiència en la despesa econòmica de les diferents unitats organitzatives de la Universitat, fent el seguiment d’una sèrie d’informacions i indicadors ajustats i comparatius de gestió.
  4. Aplicar la comptabilitat analítica i el quadre de comandament integral per disposar d’un major detall dels comptes de totes les unitats de la UB i una aproximació del coneixement de la gestió a la comunitat universitària.
  5. Estructurar el pressupost de la UB en programes, per fer transparent la relació entre assignació de recursos, objectius i resultats.

 5. Impulsar les sinergies i oportunitats de la gestió ordinària en les activitats de les fundacions del Grup UB i hospitals associats.
  Accions:
  1. Racionalitzar el nombre de fundacions per optimitzar la prestació de serveis a la comunitat universitària; en concret, estudiar la fusió de les fundacions de caràcter patrimonial.
  2. Revisar les relacions econòmiques i jurídiques amb els col·legis majors.
  3. Aplicar plans d’estabilització a les entitats del Grup UB amb pèrdues.
  4. Activar les sinergies de gestió i de coordinació de les fundacions del Grup UB.

 6. Elaborar un mapa de necessitats d’infraestructures i serveis per centres i campus, i aplicar-ne el desenvolupament en el Pla d’inversions de la UB i en el manteniment del patrimoni.
  Accions:
  1. Elaborar el protocol per a les decisions d’aprovació, control i seguiment d’obres noves, inversions o grans reparacions.
  2. Definir els estàndards de ràtios relacionades amb la gestió dels espais que permetin la priorització de les decisions d’inversió. 
  3. Posar en marxa el servei de manteniment i control dels edificis.
  4. Dimensionar els projectes i les fases segons els recursos i les necessitats.
  5. Planificar i rehabilitar el patrimoni i l’adequació d’espais per millorar l’eficàcia de la despesa en obres.
  6. Fer el seguiment de les necessitats dels centres recollides en el contracte programa 2007-2008.
  7. Seleccionar i incloure accions finançables segons les convocatòries.
  8. Cercar cofinançadors per millorar serveis universitaris, mantenir instal·lacions i rehabilitar centres.
  9. Garantir l’accessibilitat universal als campus de la UB.
  10. Adequar els espais a les noves necessitats metodològiques d’ensenyament i aprenentatge de l’EEES.

 7. Millorar en l’estalvi i l’eficiència en el consum d’aigua i energia, i racionalització dels espais de la UB i del Grup UB.
  Accions:
  1. Culminar el procés d’auditoria de l’ICAEN i aplicar les mesures que se’n derivin encaminades a l’increment de l’eficiència energètica.
  2. Canviar totes les bombetes dels campus de la UB per avançar en l’estalvi d’energia.
  3. Aprofitar totes les superfícies de teulada de la UB practicables per instal·lar-hi plaques solars i subministrar energia neta a la xarxa.
  4. Sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua l’auditoria del consum d’aigua a la UB, i aplicar les mesures que se’n derivin encaminades a la millora del cicle de l’aigua.
  5. Negociar i aconseguir contrapartides amb les grans empreses proveïdores d’energia elèctrica atès el gran volum de facturació de la UB. Se’n preveu la finalització l’any 2011.
excel HUBc BKC