A l’anterior ecoconsell vam tractar l’arquitectura bioclimàtica, i us vam parlar dels edificis amb zero emissions. En aquesta ocasió, ens centrarem en el significat de la certificació d’eficiència energètica dels edificis.

Des de l’any 2013, com a conseqüència de l’aprovació del Real Decret 235/2013, els edificis o habitatges que es vulguin llogar o vendre, o tots aquells en què una autoritat pública ocupi més de 250 m2, han de disposar obligatòriament d’un certificat energètic.

Certificació d'eficiència energètica aulari Bellvitge
Etiqueta d’eficiència energètica i imatge del nou Aulari del Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge.

La certificació energètica és un document oficial que dóna informació sobre les característiques d’un edifici o habitatge en relació a les seves necessitats energètiques, tenint en compte la zona climàtica, les característiques de l’envolupant (finestres, cobertes, façanes, ….) i els sistemes de climatització i de generació d’aigua calenta existents a l’edifici.

A partir d’aquestes dades s’obtenen els valors del consum d’energia i les emissions de CO2 anuals que s’estima que tindrà l’edifici, i es determina la qualificació energètica de l’edifici a partir d’una classificació que varia de la lletra A (la més eficient) a la G. L’etiqueta energètica visualitza aquestes dades utilitzant l’escala de colors del verd al vermell.

Aquestes dades permeten conèixer el consum energètic associat a l’ús de l’immoble i valorar quines accions de millora es podrien realitzar per reduir-ne el seu consum. Per exemple, un edifici que obtingui una qualificació energètica A aconseguirà un estalvi aproximat de gairebé el 90% respecte la lletra G.

Actualment ja s’han certificat energèticament més de 570.000 edificis a Catalunya, dels quals més de 3.100 són edificis de nova construcció. La majoria del edificis existents han estat qualificats amb les lletres E, F i G, mentre que els edificis nous obtenen millors resultats.

Gràfic qualificació edificis catalunya
Gràfics sobre la qualificació d’energia primària obtinguda per part dels edificis de nova construcció i existents certificats a Catalunya a data d’agost de 2016. (Font: Elaboració pròpia a partir del Registre d’immobles certificats a Catalunya. Open Data de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), Generalitat de Catalunya)

En el cas de la UB, fins ara tenim deu edificis certificats, tres d’ells amb qualificació energètica B, un amb qualificació C, cinc amb qualificació D i un altre edifici amb F.

Resultats de les certificacions energètiques realitzades als edificis de la UB.

Edifici Consum energia anual [kWh/m2] Emissions CO2 anuals [kg CO2/m2] Qualificació
Belles Arts (Annex) 175 43 B
Bellvitge (Nou Aulari) 257 64 B
Biologia (Aulari) 238 59 D
Biologia (Margalef) 273 65 F
Biologia (Prevosti) 837 199 D
Ciències de la Terra 114 28 D
Farmàcia (Annex) 199 46 D
Farmàcia (Principal) 482 120 C
Filosofia i Geografia i Història 615 153 D
Relacions Laborals 136 24 B

Quina informació ens aporta la certificació energètica?

  • La certificació energètica ens permet valorar el nivell d’eficiència energètica d’un edifici, gràcies a l’obtenció de dades del consum d’energia primària (kWh/m2·any) i les emissions de CO2 (kg CO2/m2·any) anuals estimades en condicions normals de funcionament i ocupació.
  • Informa sobre la qualificació d’energia primària, d’emissions, de la demanda de calefacció i de refrigeració de l’edifici segons una classificació en set lletres (la lletra A sent la més eficient).
  • L’etiqueta energètica mostra de forma visual a través d’una escala de colors la qualificació energètica obtinguda. Aquesta visualització de les dades permet comparar més fàcilment les dades entre diferents edificis.
  • Permet estimar el sobrecost econòmic que tindrà l’edifici durant el seu ús, en comparació amb el cost que tindria si tingués una qualificació energètica més eficient.
  • Detecta les principals deficiències de l’edifici en relació al consum energètic.
  • Informa sobre quines millores es poden realitzar per aconseguir que l’edifici obtingui una millor qualificació energètica, tot i que en cap cas obliga a què es realitzin.
    Per exemple, canviar les finestres per unes més aïllants, instal·lar tendals per evitar la incidència directa del sol, aïllar les cobertes i les façanes dels edificis, actualitzar les calderes i la il·luminació per altres més eficients, …

Més informació…

 

OSSMA