El compromís institucional de la Universitat de Barcelona amb el medi ambient es va concretar amb la constitució, per acord de la Junta de Govern de 15 de desembre de 1995, de la Comissió de Política Ambiental, que va encetar iniciatives com la introducció de criteris ambientals en els plecs de clàusules administratives de les concessions dels serveis de reprografia o restauració, o la realització d’un estudi per a la implantació d’un pla de gestió de residus a la UB.

El 15 d’abril de 1999 la Junta de Govern va acordar el canvi de nom d’aquesta Comissió, que passà a denominar-se Comissió de Medi Ambient de la UB, amb participació de professors experts en la matèria, responsables de gestió dels diferents campus de la UB, tècnics de l’OSSMA, personal d’administració i serveis, i estudiants. Entre les iniciatives impulsades per la Comissió de Medi Ambient es troben l’aprovació de la declaració política de medi ambient de la UB (aprovada per Junta de Govern el 16 de juliol de 2000), la realització d’una diagnosi de la docència i la recerca ambientals a la UB, i un estudi previ a la implantació d’un certificat ISO 14001 o EMAS al Campus Mundet.

L’any 2003 la UB reafirmà el seu compromís integrant el fet ambiental en el text de l’Estatut, que contempla la creació d’una nova comissió delegada de Claustre encarregada de “vetllar perquè la Universitat respecti els criteris de sostenibilitat ecològica i de defensa del medi ambient en totes les seves activitats” (article 58.2).

De forma coordinada amb les iniciatives preses per la Comissió de Medi Ambient, des de l’Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient (OSSMA), inaugurada el 5 de juny de 1998, es porten a terme accions de suport al desplegament de la recollida selectiva, a la gestió adequada dels residus generats per la UB, o a la implantació de plans ambientals als centres, a més d’establir criteris de sostenibilitat per a les empreses subcontractades, portar a termes cursos de formació en medi ambient, o encetar campanyes de sensibilització ambiental entre la comunitat universitària.

La UB també ha participat activament en les diferents xarxes d’acció per la sostenibilitat sectorials o territorials, com són el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat de Barcelona, la Xarxa Copernicus d’universitats europees per la sostenibilitat, l’Estratègia Catalana d’Educació Ambiental, l’Estratègia Catalana Residu Zero, o el Grupo de trabajo para la Calidad ambiental, el Desarrollo Sostenible y de Prevención de riesgos de les universitats espanyoles (CRUE Sostenibilidad).