FlorsEl Pla de Sostenibilitat va ser elaborat partint d’una diagnosi basada en els indicadors de comportament ambiental disponibles i d’una proposta inicial elaborada per l’OSSMA. La Comissió de Sostenibilitat va debatre en diverses sessions de treball aquesta proposta, fins a consensuar i aprovar una proposta inicial de pla d’acció.

El pla va entrar llavors en una fase de participació pública on la comunitat universitària va fer propostes i suggeriments que van ser estudiades per la Comissió de Sostenibilitat. Aquestes aportacions es podien fer, per exemple, a través del Blog del Pla de Sostenibilitat. Amb les esmenes rebudes, la Comissió aprovà la versió final del Pla, que es va presentar i aprovar al Claustre universitari en la sessió del 12 de juliol de 2012. Un cop aprovat, el pla es pot modificar sempre que sigui adient per tal de mantenir un procés de millora contínua.

Tot i que cadascuna de les accions del pla compta amb una definició de les fases de desenvolupament, els responsables de l’execució, els recursos econòmics i humans necessaris per dur-los a terme i els indicadors de valoració del seu compliment, es fa un control i seguiment del pla mitjançant: l’elaboració i publicació d’una memòria anual de resultats del pla, la presentació periòdica de resultats a la Comissió de Sostenibilitat, i la presentació al Claustre Universitari de l’informe anual sobre el compliment del pla, d’acord amb el que preveu l’article 58.2 de l’Estatut de la UB.

En funció dels resultats assolits en la implantació del pla, de noves regulacions que estableixi la normativa en l’àmbit de la sostenibilitat, de les mancances que es puguin detectar en el comportament ambiental de la institució, o de les noves oportunitats que ofereixi la innovació i el desenvolupament tecnològic, la Comissió incorpora modificacions al Pla de Sostenibilitat per tal de mantenir un procés de millora contínua.