El medi ambient ha quedat integrat en la redacció del seu darrer Estatut, aprovat pel Claustre de la UB el dia 21 de maig de 2003 (Decret 246/2003, de 8 d’octubre – DOGC núm. 3993, de 22 d’octubre de 2003), en els següents articles:

 • Article 4.1. […] són proclamats i garantits:
  […]
  e) l’orientació de la docència i la recerca cap a la cultura de la pau, el progrés social i humà fonamentat en els drets humans i el respecte del medi ambient i del desenvolupament sostenible.
 • Article 14. Són competències de les facultats i de les escoles universitàries:
  […]
  u) vetllar pel compliment de la normativa de seguretat, salut i medi ambient en el centre de manera coordinada amb els departaments per tal de garantir unes condicions segures per a l’exercici de l’activitat que li és pròpia
 • Article 28. Són competències dels departaments:
  […]
  v) vetllar pel compliment de la normativa de seguretat, salut i medi ambient en l’àmbit d’actuació del departament de manera coordinada amb el o la responsable del centre, per tal de garantir unes condicions segures per a l’exercici de l’activitat que li és pròpia
 • Article 41. Són funcions dels instituts universitaris de recerca:
  […]
  f) vetllar pel compliment de la normativa de seguretat, salut i medi ambient en l’àmbit d’actuació de l’institut de manera coordinada amb el o la responsable del centre, per tal de garantir unes condicions segures per a l’exercici de l’activitat que li és pròpia
 • Article 58.2. El Claustre universitari crearà una comissió delegada que haurà de vetllar perquè la Universitat respecti els criteris de sostenibilitat ecològica i de defensa del medi ambient en totes les seves activitats. A aquest efecte, la dita comissió establirà un programa d’acció de la Universitat en l’àmbit ecològic i presentarà al Claustre Universitari un informe anual sobre el compliment d’aquest programa. Estarà composta per una representació dels diferents sectors de la comunitat universitària en la mateixa proporció.
 • Article 84.3. La Universitat de Barcelona promou en els seus plans d’estudi l’oferta de matèries relacionades amb el medi ambient, el desenvolupament sostenible, la cultura de la pau i el progrés social i humà fonamentat en els drets humans.