Edifici històricLa UB, com a institució encarregada de prestar el servei públic d’ensenyament superior, té també la responsabilitat de dur a terme la seva tasca de forma sostenible, participant activament i potenciant el desenvolupament social i econòmic sense contribuir al deteriorament ambiental ni a l’esgotament dels recursos naturals.

Aquesta visió queda recollida a l’Estatut de la UB, i el pla de sostenibilitat és l’eina escollida per fer-ho realitat.

La UB té integrat el compromís institucional a l’Estatut aprovat l’any 2003. En concret, a l’article 4.1.e es proclama i garanteix «l’orientació de la docència i la recerca cap a la cultura de la pau, el progrés social i humà fonamentat en els drets humans i el respecte del medi ambient i del desenvolupament sostenible».

A més, en l’article 58.2 de l’Estatut preveu la creació d’«una comissió delegada que haurà de vetllar perquè la Universitat respecti els criteris de sostenibilitat ecològica i de defensa del medi ambient en totes les seves activitats. A aquest efecte, la dita comissió establirà un programa d’acció de la Universitat en l’àmbit ecològic i presentarà al Claustre Universitari un informe anual sobre el compliment d’aquest programa. Estarà composta per una representació dels diferents sectors de la comunitat universitària en la mateixa proporció».

Per donar compliment a aquest compromís la UB no parteix de zero, ja que al llarg de les darreres dècades, i especialment els últims anys, s’han dut a terme nombroses iniciatives en la línia de la sostenibilitat tant individualment per part dels membres de la comunitat universitària més compromesos amb el medi ambient, com des de la pròpia institució a través dels òrgans de govern i les unitats administratives amb competències en aquest àmbit.

El pla de sostenibilitat que es desenvolupa en aquest lloc web combina accions a curt termini, de fàcil implantació i resultats gairebé immediats, amb actuacions de llarg abast, que inicialment permetran només sembrar una llavor els resultats de la qual es veuran reflectits durant dècades. Són tan importants les primeres com les segones, ja que unes visualitzen en el dia a dia que l’esforç per millorar el nostre comportament ambiental dóna els seus fruits i altres fixen la sostenibilitat de forma perdurable en el temps.