[Substituïda per la Política de Sostenibilitat des del 13 de juliol de 2016]

Al llarg dels darrers anys, diferents centres, grups de professors i associacions d’estudiants d’aquesta Universitat han promogut accions de sensibilització i han endegat programes i accions orientades a la conservació i millora del medi ambient.

Considerant la problemàtica ambiental com un dels temes prioritaris en la política general de la UB, i amb la finalitat de coordinar els plans d’actuació existents i d’emprendre noves actuacions i adoptar les estratègies adients per a la seva implantació, la Junta de Govern aprovà la creació de la Comissió de Medi Ambient de la Universitat de Barcelona, formada per personal dels diferents col.lectius que configuren la Institució.

La Comissió de Medi Ambient de la Universitat de Barcelona haurà d’elaborar un pla mediambiental que serà elevat als corresponents organs executius per a la seva aplicació.

Aquest pla inclourà:

  • La incorporació de mesures adients per a la protecció del medi ambient en qualsevol actuació o activitat desenvolupada en el sí de la UB.
  • Establir les prioritats en les accions de protecció ambientals.
  • La sensibilització i conscienciació de la comunitat universitària per a la preservació del medi ambient i la millora de la qualitat ambiental.
  • El foment d’actuacions en docència i recerca que possibilitin un desenvolupament sostenible, d’acord amb l’Agenda 21 i el Programa COPERNICUS (Cooperation Programme in Europe for Research on Nature and Industry through Coordinated University Studies)

El rector de la Universitat de Barcelona

Aprovat per la junta de Govern, el 16 de juliol de 2000