Antecedents i justificació

Des de la celebració de la Cimera de la Terra de Rio de Janeiro l’any 1992, la Universitat de Barcelona ha concretat el seu compromís amb el medi ambient i el desenvolupament sostenible. Com a primer pas la Junta de Govern va constituir la Comissió de Política Ambiental l’any 1995, que va ser remodelada el 1999 com a Comissió de Medi Ambient. L’any 2000 es va aprovar la declaració política de medi ambient, on es donava el primer pas per definir un pla d’acció ambiental.

L’Estatut de la UB l’any 2003 va incorporar «l’orientació de la docència i la recerca cap a la cultura de la pau, el progrés social i humà fonamentat en els drets humans i el respecte del medi ambient i del desenvolupament sostenible» (article 4.1), i va establir que «El Claustre Universitari crearà una comissió delegada que haurà de vetllar perquè la Universitat respecti els criteris de sostenibilitat […] en totes les seves activitats. A aquest efecte, la dita comissió establirà un programa d’acció […] i presentarà al Claustre Universitari un informe anual sobre el compliment d’aquest programa.» (Article 58.2).

El Pla de Sostenibilitat de la UB va ser aprovat pel Claustre el 12 de juliol de 2012, i des de llavors es presenta la memòria de seguiment anual. Un cop assolits els objectius previstos a la primera declaració de medi ambient de l’any 2000, i tenint en compte l’evolució conceptual, tecnològica i legislativa en aquest àmbit, es fa necessari disposar d’una nova declaració institucional que posi a la UB en condicions de seguir avançant en el camí a la sostenibilitat.

 

Política de sostenibilitat

La Universitat de Barcelona, com a institució pública d’ensenyament superior, forma professionals en els àmbits de la ciència i la tecnologia, de l’empresa i de la política, de les arts i les humanitats, i també investiga i innova en múltiples disciplines, contribuint així al desenvolupament de la societat i al progrés econòmic tecnològic i cultural.

En aquest procés no només es generen i transmeten coneixements, sinó que per donar resposta als reptes que genera l’actual model de desenvolupament també es potencien competències professionals i es promou la vida universitària des d’una visió ètica, igualitària, inclusiva, saludable i sostenible.

Els valors del respecte pel medi ambient i la sostenibilitat, que la UB té integrats com a principis orientadors de la seva activitat a través de l’Estatut, són un dels pilars de la nostra institució.

Conscients que el camí de la sostenibilitat requereix una tasca constant de millora per assolir un equilibri entre els vessants ambiental, econòmic i social, que la universitat té una responsabilitat especial en la transformació de la societat mitjançant la innovació i transmissió dels valors ambientals, que cal fomentar en la comunitat universitària els valors per la conservació i millora del medi ambient, i que cal projectar a l’entorn solucions que permetin afrontar els reptes ambientals, la UB es compromet a:

  • Conèixer, analitzar i preveure els impactes ambientals derivats de les seves activitats, quantificant-los per tal de definir els objectius de sostenibilitat.
  • Anar més enllà de l’estricte compliment de la normativa vigent de medi ambient, per tal que la nostra Universitat es responsabilitzi en la minimització de l’impacte ambiental dels edificis i les activitats que s’hi desenvolupen, i contribueixi a la millora de la regulació i el control ambientals del futur.
  • Integrar la formació en sostenibilitat als ensenyaments, per tal que l’alumnat prengui consciència de la responsabilitat ambiental i social de la seva activitat, i assoleixi les competències necessàries per afrontar-la.
  • Incorporar les perspectives de sostenibilitat en les activitats de recerca i innovació, i posar en pràctica als Campus de la UB solucions exportables a l’entorn social i territorial.
  • Informar, formar i sensibilitzar ambientalment tant la comunitat universitària com el conjunt de la societat.
  • Promoure el consum responsable i l’ús eficient dels recursos naturals, així com afavorir la minimització de residus i l’aplicació de solucions que afavoreixin la seva reincorporació al sistema productiu, d’acord amb els principis de l’economia circular.
  • Impulsar l’aplicació dels principis de la sostenibilitat per part de les institucions i empreses amb qui la UB tingui relació, en especial aquelles que desenvolupin la seva activitat a les dependències de la pròpia Universitat.
  • Adequar aquesta política de sostenibilitat en el marc d’un procés de millora contínua.

Per assolir aquests compromisos, la Universitat de Barcelona mantindrà actiu un pla d’acció amb objectius ambientals realistes però exigents, que compti amb indicadors de seguiment per controlar els progressos de forma continua, sotmès a revisions periòdiques per adaptar-se a l’evolució dels resultats, que disposi d’eines que el facin transparent i accessible al públic, i que estigui dotat dels recursos econòmics i humans necessaris per al seu desenvolupament.

 

Aprovat per la Comissió Delegada de Claustre per a Sostenibilitat el 30/06/2016

Informat i acceptat pel Consell de Govern el 13/07/2016