BicicletaLa UB va iniciar el procés de sostenibilització els anys 90 del segle XX adherint-se a documents de compromís internacional com la Declaració de Talloires i la Carta Copernicus, i duent a terme accions que van permetre avançar en la gestió ambiental de la institució.

Tanmateix, l’elaboració d’un pla d’acció no es va abordar fins l’any 2010. És a partir d’aquest any quan s’engega una nova fase que facilita la integració de la sostenibilitat en la institució i la implantació d’actuacions més ambicioses. Amb el Pla de Sostenibilitat la UB pot donar un salt de qualitat en la reducció del seu impacte ambiental.

La UB ha confirmat el seu compromís per la sostenibilitat tant a nivell de les institucions d’educació superior signant als anys 90 la Declaració de Talloires i la Carta universitària per al desenvolupament sostenible (Copernicus), com a nivell territorial adherint-se l’any 2002 al Compromís Ciutadà per a la Sostenibilitat de l’Agenda 21 de Barcelona, instrument mitjançant el qual s’estructura l’acció municipal per a la construcció d’una Barcelona més sostenible.

Internament s’han donat diversos passos per assolir la inclusió dels principis de la sostenibilitat a la política institucional i crear una estructura organitzativa per donar suport al procés de sostenibilització. Destaquen les següents fites:

  • Constitució de la Comissió de Política Ambiental de la UB, que va celebrar la seva primera reunió el 7 de juny de 1996 i va encetar iniciatives com la introducció de criteris ambientals en els plecs de clàusules administratives de les concessions dels serveis de reprografia o restauració.
  • Creació de l’Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient (OSSMA), inaugurada el 5 de juny de 1998, que compta amb una Unitat de Medi Ambient i té entre les seves funcions assessorar en la gestió adequada dels residus generats per la UB.
  • Remodelació de la Comissió de Medi Ambient de la UB (acord de la Junta de la Junta de Govern de 15 d’abril de 1999), amb participació de professorat expert en la matèria, responsables de gestió dels diferents campus de la UB, tècnics de l’OSSMA, personal d’administració i serveis, i estudiants. Entre les iniciatives impulsades es troben la realització d’una diagnosi de la docència i la recerca ambientals a la UB, i un estudi previ a la implantació d’un certificat ISO 14.001 o EMAS al Campus Mundet.
  • Integració del medi ambient en l’Estatut de la UB, aprovat pel Claustre de la UB el 21 de maig de 2003 (Decret 246/2003, de 8 d’octubre – DOGC núm. 3993, de 22 d’octubre de 2003)
    • proclamant l’orientació de la docència i la recerca cap a la cultura de la pau, el progrés social i humà fonamentat en els drets humans i el respecte del medi ambient i del desenvolupament sostenible,
    • establint el compromís de promoure en els seus plans d’estudi l’oferta de matèries relacionades amb el medi ambient, el desenvolupament sostenible, i definint les responsabilitats dels departaments, les facultats, les escoles universitàries i els instituts de recerca en el compliment de la normativa ambiental.
  • Constitució de la Comissió Delegada del Claustre de Sostenibilitat, el 22 de febrer de 2005. Transcorregut un període inicial d’activitat irregular, aquesta Comissió ha encetat el procés de disseny i aprovació del Pla de Sostenibilitat previst a l’article 58.2 de l’Estatut de la UB, que ha de guiar el procés de sostenibilització de la nostra institució a mig i llarg termini.

Com es pot observar a la taula adjunta, la UB ja havia encetat el procés de sostenibilització els anys 90 del segle XX, duent a terme també nombroses accions que han permès avançar en la gestió ambiental de la institució. Tanmateix, l’elaboració d’un pla d’acció no es va abordar fins l’any 2010. És a partir d’aquest any quan s’engega una nova fase de planificació, coordinació i execució entorn al medi ambient, que facilita la integració de la sostenibilitat en l’estructura institucional i la implantació d’actuacions més ambicioses que permeten donar un salt de qualitat a la UB en la reducció del seu impacte ambiental.

Evolució de la sostenibilització a la Universitat de Barcelona

Fase del procés de sostenibilització Acció Estat Any
Inclusió dels principis de la sostenibilitat a la política institucional Normativa de referència Inclosos a l’Estatut 2003
Política de sostenibilitat Aprovada. Pendent de revisió 1999
Adhesió a compromisos institucionals Declaració de Talloires 1990
Carta Copernicus 1993
Compromís ciutadà Agenda 21 BCN 2002
Establiment d’una estructura organitzativa Creació d’un consell o comissió de sostenibilitat Comissió de Política Ambiental 1996
Comissió de Medi Ambient 1999
Comissió Delegada de Claustre de Sostenibilitat 2005
Designació d’un representant institucional Delegat del Rector per a Seguretat, Salut i Medi Ambient 2001
Comissionat de Sostenibilitat 2008
Delegat del Rector per a Sostenibilitat 2010
Oficina de suport tècnic Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient 1998
Definició i implantació d’un pla d’acció Diagnosi Elaboració 2000-2002
Revisió i publicació 2005
Definició d’objectius i accions Elaboració per la Comissió de Sostenibilitat 2011
Avaluació del procés Establiment d’indicadors Associats a la diagnosi inicial 2005
Associats al pla de sostenibilitat 2012
Publicació de resultats Memòria de seguiment (anual) 2013 i segs.
Revisió del pla d’acció Pendent