PedresTota la comunitat universitària formem part del pla de sostenibilitat, ja sigui perquè podem prendre part en l’elaboració, perquè hem de col·laborar en la implantació o perquè som responsables de l’execució d’alguna de les accions del pla. Tanmateix, en l’estructura organitzativa de la UB destaquen algunes figures clau que donen suport a tot el procés de sostenibilització, com ara la Comissió de Sostenibilitat, el Delegat del Rector que inclou la sostenibilitat entre les seves funcions, o l’OSSMA.

La Comissió de Sostenibilitat és una comissió delegada del Claustre universitari, creada d’acord amb el que preveu l’article 58.2 de l’Estatut de la UB. Està formada per representants dels diferents sectors de la comunitat universitària (personal docent i investigador, personal d’administració i serveis, i estudiants), i les seves funcions són elaborar el pla de sostenibilitat i fer-ne el seguiment.

El Rector delega en un càrrec unipersonal del seu equip les competències relacionades amb la sostenibilitat, així com el desenvolupament dels objectius fixats al Pla de Sostenibilitat. La denominació d’aquest càrrec pot variar en el temps, i actualment correspon a la Delegada del rector per a l’Acció Social, vinculada al Vicerectorat d’Organització i Personal d’Administració i Serveis.

L’Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient (OSSMA) és la unitat administrativa que dóna suport tècnic a la sostenibilització de la UB. Des de la seva unitat de medi ambient es dissenyen i implanten processos de gestió ambiental, es desenvolupen campanyes i programes de sensibilització, informació i formació en sostenibilitat adreçades a la comunitat universitària, es coordinen programes de millora ambiental en diversos àmbits (mobilitat, soroll, patrimoni natural, compra verda, etc.), es fomenta la cooperació amb altres institucions amb interessos comuns en sostenibilitat, i es presta assessorament sobre temes ambientals.

També són rellevants en la implantació del pla de sostenibilitat els departaments, les facultats, les escoles universitàries i els instituts de recerca, ja que l’Estatut de la UB defineix entre les seves competències el compliment de la normativa ambiental.