LE-10. RECERCA EN SOSTENIBILITAT

Diagnosi

Fitxa resum

El mapa de la recerca en sostenibilitat de la UB mostra la transversalitat del fet ambiental, amb presència de grups i línies que treballen aquest àmbit en gairebé totes les disciplines científiques. A més, s’han creat espais de cooperació entre investigadors d’especialitats diferents, amb grups de recerca consolidats en l’entorn de la sostenibilitat.

Com en el cas de l’àmbit docent, aquesta dinàmica no ha estat generada per cap programa de  recerca específic de sostenibilització, sinó que és el resultat de la col·laboració engegada per iniciativa dels investigadors de diferents disciplines científiques per tal d’assolir una millor comprensió dels diversos aspectes de la sostenibilitat.

La publicació entre els anys 1991 i 1993 d’una sèrie d’articles monogràfics a la revista Activitat Científica de la UB, dedicats a la presentació de línies i projectes de recerca desenvolupats als departaments de la nostra universitat, constitueix una primera aproximació a l’estat de la investigació a la UB, i permet establir un marc de referència sobre l’activitat de recerca en sostenibilitat. En aquell període ja es detectaven diverses línies de recerca ambiental on destacava la figura de l’investigador principal per sobre dels grups i els equips interdisciplinars.

La diagnosi de sostenibilitat de la UB duta a terme una dècada després va posar de manifest que una bona part d’aquestes línies de recerca ambientals s’havien transformat en grups de recerca consolidats, a més d’evidenciar un fort dinamisme amb el naixement de nous grups i línies d’investigació en les àrees de coneixement de menor tradició ambiental. Són reptes pendents donar un impuls i reconeixement institucional a aquesta recerca en sostenibilitat, i desenvolupar accions per afavorir-ne la consolidació en aquelles disciplines científiques amb menor tradició ambiental.

I tu, què en penses?