Publications

2013

Birello, M. (press). “Les récits de vie linguistique et professionnelle dans la formation initiale et continue des enseignants de angue: un dispositif multifonctionnel”. A CAUSA, M. (coord.), Formation et professionalisation des enseignants de langues. Paris: Riveneuve.Birello, M. Ferroni, R. (press). Giochi d’identità e uso delle lingue nella classe di italiano lingua straniera.  Rassegna Italiana di linguistica applicata, XLV, 1.

Birello, M., Sánchez-Quintana, N. (press) “Conceptualizaciones sobre las lenguas y creencias sobre el plurilingüismo de los docentes a través de sus relatos de vida lingüística” a RILA 2-3 (2013)

Birello, M., Sánchez-Quintana, N. (press) “Innovació i relats de vida lingüística: el cas d’un professor de llengua estrangera” A: FONS, M. Els relats de vida lingüística, en Articles, 61 Editorial Graó

Carrasco Perea E., Tresserras, E., (press), “Consciència plurilingüe i construcció de la identitat: l’experiència personal a través dels relats de vida”en Articles, Graó.

Martins I., Palou, J (press). “Una experiencia de formación professoral en alfabetitzación acadèmica. Transformaciones en el pensamiento de unos professores sobre la llengua escrita y su pedagogia”. A Serrano de Moreno, S. ( Comité editorial) La escritura acadèmica en Venezuela. Universidad de los Andes, Facultad de Humanidades y educación. Mérida, Venezuela

Sánchez Quintana, N., Birello, M. (press), “Innovació i relats de vida lingüística: el cas d’un professor de llengua estrangera”.  Articles: Revista de didàctica de la lengua i la literatura, número especial.

Cambra,M. (2013)“ Investigar la interacción en las clases de lenguas” A Cultura & Educación (Article accepted, revised and press)

Fons, M. (2013). “Análisis de interacciones verbales en la formación de los docentes de lenguas”. Cultura & Educación (Article accepted, revised and press)

Palou, J.; Fons, M. (2013) “Investigar en un escenario social denominado aula.” Cultura & Educación (Article accepted, revised and press)

Tresseras,E., Palou,J (2013) “Religió, llengua i cultura en el procés de construcció de la identitat”. A Diversitat religiosa, educació integral i cultura democràtica. Vuitè Simposi –Llengua, Educació i Immigració- Girona.

Carrasco Perea E. (2013) Los futuros docentes frente a la competencia plurilingüe, en Lenguaje y textos, nº 37, pp. 91-100.

Pérez-Peitx, M. (2013) Els perfils de pràctiques docents i el sistema de creences: un estudi de cas de dues mestres de parvulari Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language & Literature , volum 6 (1), 56-71.


2012

Birello, M. (2012). “Teacher cognition and Language Teacher Education: beliefs and practice”. A conversation with Simon Borg. Monograph on teaching & learning grammar. Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language & Literature, 5(2), 88-94.

Cambra, M. (2012) “Investigar la interacción en el aula”. Cultura & Educación.

Cambra, M. (2012)“Former les enseignants à l’éducation plurilingue et interculturelle”.  A : Beacco, J.C. i Coste, D. (eds.) Au delà du cadre: l’éducation plurilingue et interculturelle. Paris : Didier, coll. Langues et Didactique.

Carrasco Perea, E. “Per una valutazione di qualità, socialmente riconosciuta e instituzionalmente integrata, di e per gli apprendimenti in intercomprensione”. A Intercomprensione e educazione al plurilinguismo. Editorial: Wizarts Editore. Pàgines, inicial: 325 final: 323  Any: 2012 . Porto Sant’Elpidio (ITÀLIA)

Cavalli, D. (2012) “La escritura reflexiva para acceder a y potenciar la experiencia de lectura de un poema”. Bellaterra Journal of Teaching and Learning Language and Literature.

Fons Esteve, M.; Buisán Serradell, C. (2012). “Entrevistas y observaciones de aula: otra mirada a los perfiles de prácticas docentes.” Cultura & Educación 24 (4) 401-413.

Palou, J., Sánchez-Quintana, N. (2012). “Experiencia docente y de investigación sobre la realidad plurilingüe en el aula”. Actas V Seminario El aula como ámbito de investigación sobre la enseñanza y aprendizaje de la lengua. EU de Magisterio de Vitoria-Gasteiz, (pp 278-291)

Palou, J.; Fons, M. (en procés de publicació) “El yo y el nosotros en la configuración de las experiencias: espacio y personajes en los relatos de vida lingüística.” Procie-Universida de Málaga.

Palou, J. i Tresserras, E. (2012). Religió, llengua i cultura en el procés de construcció de la identitat. VIII Simposi Llengua, Cultura i Immigració. Girona: Universitat de Girona. ISBN: 978-84-8458-414-8

Rius-Escudé, A. ,Pérez-Peitx, M. (2012) El parlar del pallarès. Aproximació als trets melòdics bàsics, Phonica, 8

Sánchez-Quintana, N., Cambra, M. (2012). “La diversitat lingüística i cultural, una realitat i un valor d’educació en la convivencia”. En: Pallach, J. (Ed) Convivència intercultural i educación antirracista. Actas VII Simposi: llengua, educació i immigració. (pp. 263-274). Girona: Universitat de Girona.

Tresserras, E. (2012). La presa de consciència del plurilingüisme i la multiculturalitat. Els relats de vida lingüística de tres noies marroquines de tercer de secundària. Publicació digital disponible a: http://hdl.handle.net/2445/32763


2011

Birello M.; Pluvinet D.; Royer, C. (2011). “Reflective Journals: A Tool for the Professional Development of Language Teachers”. A: Breidbach, S.; Elsner, A.; Young D. (eds.), Language Awareness in teacher education, Berna: Peter Lang, 79-94

Cambra, M., Pròleg in Boix, E. i Torrens, R.M. (eds.) (2011),  Les llengües al sofà. El plurilingüisme familiar als països de llengua catalana, Lleida: Pagès Editors, 11-17. (Premi “Lupa d’or”, ara “Modest Reixach” de l’IEC: millor llibre de sociolingüística 2011)

Cambra, M. (2011). “Plurilingüisme i ensenyament de llengües”. Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura , nº 53, 77-84, Barcelona: Graó.

Cambra, M.; Cavalli, M. (2011). “Speech in and about classroom. Representations of teachers and practical work experiences”. A: Zarate, G., Kramsch, C. & Levy, D.,Handbook of Plurilingualism and pluriculturalism. Paris : Les Archives Contemporaines

Fons, M.; Palou, J. (2011). “Els relats de vida lingüística en els procesos de formació dels docents. A:  Hernández, F.; Sancho, J.M. y Ignacio, J. (coord.) Historias de vida en Educación. Esbrina-Recerca. Retrieved from Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona database. pp.108-115. Recuperat el 14 d’abril de 2011, de http://hdl.handle.net/2445/15323

Fons, M (2011): “La pressió de l’anglès en la formació lingüística dels infants” Revista Guix d’Infantil, 61 (31-36). Versió castellana, “La presión del inglés en la formación lingüística infantil”. Aula de Infantil, 61 (31-36).

Fons, M. (2011): “La persona alfabetitzada pot prendre la paraula de manera més lliure”. Guix. Elements d’Acció Educativa, 380 (59-61).

Fons, M.; Gil, R. (2011): “La lectura i l’escriptura al cicle inicial de primària. Propòsits i reptes” Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura, 55 (5-8).

Fons, M.; Correig, M. (2011): “Desfem tòpics per millorar l’ensenyament de la lectura i l’escriptura” Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura, 55 (16-25).

Palou, J.; Cambra, M. (2011). “Llengua oral, cognició i convivència”. A: Camps, A (ed.), Llengua catalana i literatura. Didàctica i pràctica docent. Barcelona: Graó, Col·lecció “Formació del professorat. Educació secundària”.

Pérez-Peitx, M. (2011). Els perfils de pràctiques docents i el sistema de creences: un estudi de cas de dues mestres de parvulari. Publicació digital disponible a: http://hdl.handle.net/2445/20363


2010

Carrasco, E., (2010a), direcció de Synergie Europe nº 5 « Intercompréhension(s) : repères, interrogations et perspectives »,  http://ressources-cla.univ-fcomte.fr/gerflint/Europe5/introduction.pdf

Carrasco, E., (2010b), “Los planteamientos intercomprensivos en la enseñanza reglada o la importancia de introducirlos desde la primaria: aportaciones, retos y requisitos”, in Lernerautonomie durch Interkomprehension: Projekte und Perspektiven, Peter Doyé & Franz-Joseph Meissner (éd.), Gissen (Alemania), pp. 117-127.

Carretero, A.; Birello, (2010). “¿Qué creen los estudiantes universitarios que es una tutoria?”. Barcelona:  Actes del VI CIDUI – Nous espais de Qualitat en l’Educació Superior. Una anàlisi comparada i de tendències.

Cavalli, D. (2010). La escritura reflexiva en el desarrollo de la competencia literaria. Una herramienta para acceder a y potenciar la experiencia de lectura de un poema.  Publicación digital. ISBN 978-84-693-7961-5.

Fons, M.; Sánchez-Quintana, N. (2010). “Las representaciones de maestros, alumnos y familias sobre el plurilingüismo en la construcción de la escuela intercultural inclusiva”. Actas del Congreso Reinventar la Formación Docente organizado por la Universidad de Málaga. (pp. 161-172). Disponible en línea:      http://www.doe.uma.es/repository/fileDownloader?rfname=43862855-35b3-40f2-84e6-ecdf27f9307b.pdf

Palou, J. (2010). “Metacognición y relatos de vida lingüística en los processos de formación del profesorado”. A: Herrera, J.; Abril, M. Y Perdomo, C. Estudios sobre didacticas de las lenguas y sus literatures. Publicaciones Universidad de La Laguna, p. 302-312.

Palou, J.; Fons, M. (2010). Metacognició i relats de vida lingüística en els processos de formació del professorat. Anàlisi del relat d’una alumna. En Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach (Ed.), Multilingüisme i pràctica educativa (pp. 255-260). Universitat de Girona.

Camarena Ortiz, E., Palou, J. (2010) “ Creencias y prácticas docentes de la gramàtica en portuguès:un estudio etnográfico” A Estudios de Lingüística Aplicada. Universidad Nacional Autónoma de México, Mèxic (pp 75-93)

Encarnación Carrasco Perea “Los planteamientos intercomprensivos en la enseñanza reglada o la importancia de introducirlos desde la primaria: aportaciones, retos y requisites”.  A:  Lernerautonomie durch Interkomprehension: Projekte und Perspektiven, Peter Doyé & Franz-Joseph Meissner (éd.), Gissen (Alemania), pp. 117-127. Editorial: narrVERLAG. Pàgines, inicial: 117 final: 127 Any: 2010 Lloc de publicació: Gissen


2009

Birello M; Pluvinet, C.; Royer, C. (2009). “Les journaux de réflexion de futurs enseignants de FLE dans l’enseignement public en Catalogne”. A: Goigoux, R.;  Ria, L.; Toczek-Capelle, M.C. (eds.), Les parcours des enseignants débutants. Clermont Ferrand: Presses universitaires Blaise Pascal, 239-254

Cambra, M. (2009). “Educar en els plurilinguismes a Europa: Com es pot plantejar la formació dels docents?”.  Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura, nº 49, 20-33.

Carrasco, E.; Piccardo, E., (2009), “ Plurilinguisme, cultures et identités : la construction du savoir-être chez l’enseignant”, in Lidil n° 39, pp. 19-41. http://lidil.revues.org/index2735.html

Palou, J.; Fons, M. (2009). “Actituds dels docents davant de les noves situacions escolars multiculturals i multilingües: qüestions recurrents.” A: Zeitschrift für Katalanistik, 22. (pp.151-169)


2008

Ballesteros, C.; Cambra, M.; Fons, M.; Palou, J. (2008) “Incidència de la història de vida lingüística dels docents en la seva representació dels plurilingüismes escolars. Estudi de dos casos.” A: Guasch, O. i Nussbaum, L. (eds.), Aproximacions a la competència multilingüe. Barcelona: Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials de la Universitat Autònoma de Barcelona. pp. 33-46.

Birello, M. (2008). “El code-switching en las clases de italiano lengua extranjera en el contexto bilingüe castellano-catalán”. BOCA, The South Florida Journal of Linguistics, vol. 1 nº 2, 80-105

Cambra, M. (2008). “Enseigner l’oral à l’école primaire. Les représentations des futurs enseignants catalans en stage dans des classes de Français langue étrangère”. A: Cortier, Cl. & Bouchard, R. (eds.), Quel oral enseigner, cinquante ans après Le Français Fondamental? Le Français dans le Monde. Recherches et Applications (Numéro Spécial). Paris: CLE International. pp.158-170.

Cambra, M.; Cavalli, M. (2008). “Discours de et sur la classe. Représentations des enseignants et pratiques professionnelles”. A: Kramsch, C.; Lévy, D. & Zarate, G. (eds.), Critical Handbook of Multilingualism amd Multiculturalism / Précis du plurilinguisme et du pluriculturalisme. Paris: Éditions des archives contemporaines /Contemporary Publishing International. pp.313-318.

Cambra, M.; Civera, I.; Fons, M.; Palou, J. (2008). “Els processos de reflexió dels docents i la innovació a les aules plurilingües”. A: A. i Milián, M. (eds.), Mirades i veus: Recerca sobre l’educació lingüística i literària en entorns plurilingües. Barcelona: Editorial Graó. pp.41-56.

Cambra, M.; Palou, J.; Vila, E. (2008). “’Dins o fora de l’aula?’ Un dilema clau en les representacions dels professors pel que fa a l’agrupament dels nouvinguts.” A: VVAA. Nouvinguts, fins quan? La incorporació de l’alumnat estranger nouvingut al currículum ordinari. Girona: Documenta Universitaria. pp.171-180.

Carrasco, E.; Degache, D., Pishva, Y., (2008), “Intégrer l’intercompréhension à l’université ”, L’Intercompréhension. Travaux en intercompréhension : conceptions, outils et démarches pour la formation en langue, Les Langues Modernes, pp. 62-74. www.aplv-languesmodernes.org ou http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1604

Fons, M.; Palou, J. (2008). “Los relatos de vida y la presencia del otro” pp A: Aula de Innovación Educativa Nº172. .16-19.

Palou, J. (2008). L’Ensenyament i l’aprenentatge del català com a primera llengua a l’escola. Creences i actuacions dels mestres amb relació a les activitats de llengua oral a l’etapa primària. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. (Premi Alexandre Galí de Pedagogia 2004).

Palou, J., Fons, M. (2008). “Evolución de las representaciones de los profesores sobre el plurilingüismo en procesos de formación en el centro educativo.” A: Lino, J. (Coord.) El proceso de enseñar lenguas. Investigaciones en didáctica de la lengua. Madrid: La Muralla. pp.295-328.