Criteris d’avaluació del postgrau

Classes presencials (12 crèdits)

  • Assistència al 80 % de les classes presencials. 
  • Examen teòric-pràctic sobre els coneixements adquirits.
  • Aprovar l’examen és un requisit indispensable per l’obtenció del títol de Postgrau

Seminaris presencials (8 crèdits)

  • Assistència al 80% dels seminaris.

Treball de Fi de Postgrau - Semipresencial- (10 crèdits)

  • Adequació del contingut del postgrau al projecte dissenyat. 
  • Capacitat de síntesi i integració dels coneixements i habilitats assolides durant el curs. 
  • Fer una aportació innovadora.
  • Actualització de les referències bibliogràfiques utilitzades. 
  • Adequació la redacció i estructura als requisits d’un treball acadèmic. 
  • Aprovar el projecte de postgrau és un requisit indispensable per l’obtenció del títol de Postgrau.