CONVOCATÒRIA PRÀCTIQUES SERVEI D’ARQUEOLOGIA I PALEONTOLOGIA DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT

Dijous, 27 Febrer 2020.

EI Departament de Cultura ofereix 5 beques d'estada en pràctiques per als estudiants de 3r i 4rt del Grau d’Arqueologia o Màster d’estudis Avançats
en Arqueologia o Màster de Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia (procedents del Grau d’Arqueologia), que puguin realitzar pràctiques al Serveis Territorials de Cultura i al Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya.

La durada de les pràctiques externes serà del 14 d’abril al 6 de setembre 2020 (400 hores en total). El calendari i horari previstos per a la realització
de les pràctiques és compatible amb l’activitat acadèmica, formativa i de representació i participació de l’estudiant a la Universitat i no podran excedir
del 50% del temps íntegre que constitueix el curs acadèmic, en el cas de les pràctiques de cooperació educativa.

Les pràctiques a realitzar seran extracurriculars i es desenvoluparan en el període comprès entre la signatura d'aquest conveni i el 31 de desembre de 2020.

L’estudiant ha de desenvolupar aquestes pràctiques de conformitat amb el projecte formatiu que es detalla a l’annex d’aquest conveni, en el qual
s’inclouen els objectius educatius i les activitats que cal desenvolupar.

Aquest conveni es desenvoluparà mitjançant la signatura d'un projecte formatiu individual amb cada estudiant, segons el model facilitat per la
Universitat de Barcelona en el qual s'ha de fer constar que l'alumne coneix les condicions d'aquest conveni i que accepta complir les obligacions que
per ell es deriven. Caldrà signar també un conveni específic amb la Facultat de Geografia i Història. Per garantir-ne la validesa, tots aquest convenis
específics han de ser signats pel cap del Servei d’Arqueologia i Paleontologia i pel Degà de la Facultat com a persona delegada del Rector en matèria de pràctiques.

La Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona farà una proposta de candidats entre els estudiants del Grau d’Arqueologia i del
Màster d’Arqueologia i afins que tinguin assolits el 50% dels crèdits i el Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General del Patrimoni
Cultural per la seva part farà la selecció definitiva en funció de l'adequació de cadascun dels candidats a les pràctiques.

Únicament podran realitzar les pràctiques professionals aquells estudiants que estiguin coberts per l’assegurança escolar obligatòria o n’hagin subscrit una de voluntària, que cobrirà les possibles contingències dels estudiants acollits a aquest conveni de col·laboració.

L’estudiant té dret al règim de permisos següent:
• Per exàmens, ja siguin parcials o finals. L’estudiant té permís tot el dia en què té lloc l’examen.
• Per tutoria. L’estudiant té permís les hores indispensables per a la tutoria.
• Per presentació de treballs acadèmics. L’estudiant té permís les hores indispensables per a la presentació dels treballs acadèmics.
• Per la representació i la participació en els òrgans de govern i representació de la Universitat. L’estudiant té permís les hores indispensables
per a la celebració de les sessions i per participar en els processos electorals que corresponguin.
• Per visita mèdica. L’estudiant té permís les hores indispensables per assistir a la visita mèdica.
• Per altres supòsits aprovats conjuntament pel Departament de Cultura i la Universitat de Barcelona.

Termini: Els tràmits administratius queden en suspens fins a nova ordre. Aviat s’informarà a l’alumnat del nou termini per a presentar les sol·licituds.
Lloc: Secretaria de la Secció de Prehistòria i Arqueologia, despatx 1034
Horari: de dilluns a divendres d’11 a 14h
Documentació: currículum vitae amb fotografia i còpia de l’expedient acadèmic
Tasques: donar suport als 3 arqueòlegs que gestionen les excavacions de les comarques de Barcelona i Catalunya Central,
 permisos d’excavacions,
 control d’excavacions,
 altres tasques administratives.
Horari: matins, també es pot acordar treballar alguna tarda, flexibilitat horària.