11 Setembre 2017

Beques de col·laboració en departaments per al curs 2017-2018

Per indicació de la vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística, us informem que ha estat publicada  la Resolució del Ministeri d’Educació Cultura i Esport, de 4 d’agost de 2017, BOE 192 de 12 d’agost de 2017, convocant les beques de col·laboració en departaments per al curs 2017-2018  i que podeu consultar a: http://www.ub.edu/beques/grausimasters/beca_collaboracio/beca_col_departament/01_convocatoria.html 

De la mateixa manera que en cursos anteriors, es tracta d’un ajut destinat a facilitar als estudiants de l’últim curs de segon cicle/Grau d’ensenyaments oficials i als estudiants de primer any de màster oficial l’inici de les tasques d’investigació directament vinculades amb els estudis que estan cursant.

Respecte al projecte de col·laboració, la convocatòria dóna especial importància als objectius de la col·laboració que versarà sobre alguna de les matèries directament vinculades amb l’ensenyament que es cursi. El projecte descriurà detalladament les funcions a realitzar, el règim de treball i l’horari. Per a la valoració que n’ha de fer el Consell de Departament (entre 0 i 4 punts) es tindrà en compte el contingut innovador i l’aplicabilitat del treball a desenvolupar, la possible continuïtat en futurs projectes d’investigació i l’aplicació de noves tecnologies en els mètodes de treball.

Us recomanen que en el cas de les beques per a Grups d'Innovació Docent Consolidats (GIDC)  les sol·licituds corresponents siguin valorades pel responsable del GIDC i es faci constar el número i nom del GIDC en el document que es valora el projecte.

Recordeu que ha de ser el responsable del GIDC qui ha de fer arribar a la Unitat de Beques i Ajuts a l’Estudiant còpia del projecte valorat adjuntat a la sol·licitud, cas de no fer-ho pot passar que no sigui adscrit cap becari al GIDC.

Pel que fa al nombre de beques assignades al departament us informem que de les 114 beques atorgades a la Universitat de Barcelona, d’acord amb les disposicions  de la Resolució de convocatòria, el Consell Social ha proposat la distribució de  77, en base als següents criteris:

 

1. Ajuts predoctorals 2015-2016 (FPU, FPI, FI, APIF i Programa propi UB)

2. Tesis doctorals llegides curs 2015-2016

3. Sol·licituds de beca de col·laboració curs 2016-2017

 

Les 37 beques restants han estat distribuïdes entre els Grups d’Innovació Docent Consolidats.

Atès que hi ha més de 37 GIDC, s’ha decidit concedir la beca als 37 GIDC primers per ordre de puntuació i en el cas que restin beques de GIDC vacants s’intentarà que reverteixin en els GIDC que queden en llista d’espera enlloc de passar a ser distribuïdes per Criteri General.

Feta la proposta de distribució pel Consell Social en base als criteris, podeu consultar en els següents enllaços si al vostre departament li correspon alguna beca per al proper curs acadèmic 2017/2018.

http://www.ub.edu/beques/grausimasters/beca_collaboracio/beca_col_departament/docs/DCS_%201718.pdf 

http://www.ub.edu/beques/grausimasters/beca_collaboracio/beca_col_departament/docs/1718_GIDC.pdf 

No obstant, en el cas de quedar vacants i per acord del Consell Social, es reassignaran les beques en funció dels criteris anteriors als departaments amb sol·licituds; fet que permet que es puguin presentar sol·licituds per a tots els Departaments independentment que tinguin beques assignades o no.

Termini i procediment de presentació pels estudiants de la UB: del 13 d’agost al 14 de setembre de 2017  mitjançant la seu electrònica del Ministeri.

És molt important que l’alumnat disposi del projecte degudament valorat pel Departament/ GIDC abans del 15 de setembre, atès que ha d’incorporar aquest document a la seu electrònica del Ministeri per que la sol·licitud es doni per presentada.

Us recordem que l’estudiant ha de triar un únic Departament on col·laborar. Si hi ha l’opció s’ha de demanar la beca per criteri general o bé per un grup d’innovació docent consolidat.