4rt Curs de Grau

Idioma

Segueix-nos!

FacebookTwitterInstagram

  Informació

 

Deganat

 

Secretaria

 

Incidències Web

Facultat de Psicologia

Campus Mundet

Pg.Vall d'Hebron 171

Edifici de Ponent

Treball Fi de Grau

Treball Fi de Grau

 

 

 

Descripció del Treball Final de Grau (TFG)

El Treball Final de Grau (TFG) és una activitat obligatòria per a l'estudiant i amb una càrrega de 6 crèdits. La seva finalitat és la de posar de manifest el conjunt de competències adquirides per l'estudiant al llarg de la seva formació, i pren la forma d'un treball escrit que serà valorat pel tutor i una exposició oral davant d’un tribunal nomenat a l’efecte. Per a poder matricular el TFG serà necessari tenir superats 180 crèdits obligatoris del Grau i matriculats els 60 restants.

Es plantegen dues possibles modalitats per al Treball:

  • Treball vinculat a les Pràctiques en Centres, amb la finalitat de demostrar la vinculació de les activitats realitzades amb els seus fonaments teòrics i metodològics, l'origen i fonamentació de les tècniques utilitzades, realitzar una valoració crítica de la feina realitzada i de les seves possibles millores, i altres aspectes que puguin ser d'interès.
  • Treball realitzat a partir d'un llistat de possibilitats temàtiques oferides pel professorat, sense vinculació amb les Pràctiques  en centres realitzades. Es poden fer plantejaments diversos (treballs de recerca, aprofundiment en determinades temàtiques, etc.) però sempre posant en joc el màxim nombre de competències associades a la titulació. L’alumne que vulgui acollir-se a aquesta opció haurà de presentar a la comissió de TFG acceptació per escrit del professor que fa l’oferta i renunciar per escrit al TFG associat a les pràctiques en centres matriculades.

El TFG inclourà una presentació oral davant d’un tribunal (comissió d’avaluació), seguida de defensa segons les preguntes dels membres.

 

Activitats a desenvolupar

Les activitats formatives corresponen fonamentalment al treball autònom de l’estudiant de forma individual. El tutor programarà al llarg del curs un mínim de 2 tutories individuals per fer l’orientació i seguiment del treball.

L’orientació dels estudiants, per part del tutor consistirà en:

a) Delimitació del tema

b) Plantejament d’objectius

c) Establiment del calendari de realització del TFG

d) Orientacions documentals i metodològiques

e) Seguiment del desenvolupament del treball

f) Obtenció de conclusions

g) Elaboració de l’informe individualitzat per a cada TFG

h) Pautes per a la defensa

 

Avaluació

L’avaluació consisteix en la valoració del treball escrit per part del tutor i l’exposició oral del TFG davant d’un tribunal nomenat per la comissió de TFG.

La nota final que constarà a l’expedient de l’alumne es composa de:

  1. 50%: Treball escrit. Informe del tutor (full normalitzat “Avaluació de la presentació escrita del TFG”) sobre el desenvolupament i treball escrit presentat com a mínim 1 mes abans de la convocatòria de defensa.
  2. 50%: Defensa del treball. Valoració del tribunal (comissió d’avaluació de TFG) sobre l’exposició oral del treball realitzat.

L’alumne convocat a la defensa del TFG haurà de portar la seva presentació en power-point en una unitat de memòria externa i la documentació especificada al pla docent.

En tots els casos, per accedir a la defensa, serà necessari:

  • Tenir autorització escrita del tutor per la defensa en les dates que s’especifiquin al campus virtual.

En cas de no ser autoritzat pel tutor  per realizar ladefensa, l’alumne haurà de matricular-se de TFG el curs següent.

Per poder sumar la nota del treball escrit i la nota de la defensa del treball caldrà que totes dues estiguin aprovades.

Les MH hauran de ser confirmades per la comissió de TFG un cop finalitzats tots els tribunals. En cas de que el tribunal proposi com MH un TFG, a més de l’acta, , haurà de fer arribar a la comissió de TFG una còpia del treball escrit de TFG de l’alumne.

Si l’alumne suspèn el TFG el tribunal realitzarà un informe que faci constar els errors i omissions que han d’ésser esmenats per la pròxima presentació. Aquest informe es farà arribar a la comissió de TFG que farà una còpia per l’alumne.

Tots els alumnes han de ser tutoritzats durant el desenvolupament del TFG i per tant no existeix la possibilitat d’avaluació única.

 

 

Tribunals de TFG

La comissió de TFG decidirà, en funció dels alumnes admesos a defensa del TFG el nombre de tribunals i els dies assignats a cadascú. Amb suficient antelació es faran públics els dies reservats per a la defensa de TFG de forma que tant alumnes com tutors/membres del tribunal facin reserva a les seves agendes. Un cop es tingui el llistat d’admesos a la defensa de TFG es farà públic dia i hora reservat per la presentació del treball de cada alumne, assignació i membres de cada tribunal, així com aula assignada. La comissió de TFG farà arribar al president de cada tribunal l’acta amb els alumnes assignats.

Només aquells alumnes que presentin l’autorització de lectura signada pel seu tutor en les dates publicades seran inclosos en la llista de convocats pel tribunal.

Tots els tutors de TFG podran ser convocats a un tribunal de defensa de TFG que no inclogui els alumnes tutoritzats per ell mateix. Els diferents tribunals podran tenir lloc de forma simultània de tal forma que el període màxim d’ avaluació per cada període de defensa sigui 5 dies lectius consecutius.

El tribunal estarà format per 3 membres: president i dos vocals.

 

Darrera actualització de dijous, 17 de gener de 2013 12:37