Unitat d’Anàlisi
quantitativa
de la conducta

En l’àmbit de les tècniques estadístiques per l’anàlisi dels dissenys de cas únic, propis de l’àmbit de la psicologia clínica, els objectius són els següents:

Objectiu General 1

Continuar amb el desenvolupament de noves tècniques estadístiques per
identicar patrons de canvi en el comportament que no detecten les proves estadístiques existents.

 

Objectiu General 2

En el cas de proves estadístiques ja existents, si és el cas, proposar
modicacions amb la nalitat de millorar la potència estadística i la robustesa enfront la vulneració dels supòsits. En general, és requereix de simulació estocàstica mitjançant el procediment Montecarlo.

Objectiu General 3

Ampliar l’àmbit d’aplicació de les tècniques estadístiques per l’anàlisi dels dissenys de cas únic, principalment orientades a la psicologia clínica, a altres disciplines on és rellevant la seva utilització, com ara la neurociència cognitiva.

Un exemple important d’aquestes línies que estem mantenint i que volem encara dimensionar més la podem trobar en els següents treballs:

TATE, R. L., PERDICES, M., ROSENKOETTER, U., SHADISH, W., VOHRA, S., BARLOW, D. H., MANOLOV, R., WILSON, B. (2016). The Single-Case Reporting Guideline In Behavioural Interventions (SCRIBE) 2016 statement. Journal of Clinical Epidemiology, 73, 142-152.
MANOLOV, R., & ONGHENA, P. (2017, March 16). Analyzing data from single-case alternating treatments designs.
Psychological Methods. Advance online publication. doi: 10.1037/met0000133.

Una de les aplicacions en les que estem més interessats són aquelles que presenten una dimensió social evident, com és l’àmbit de les relacions socials. Aquest àmbit de l’anàlisi de les relacions socials, està connectada amb les unitats de Neurociència quantitativa i Etologia quantitativa, els objectius són els següents:

Objectiu General 4

Desenvolupar noves tècniques estadístiques per analitzar les relacions socials, emfatitzant la possibilitat de prendre decisions estadístiques i, per tant, no fer-ne un ús únicament descriptiu. En aquest objectiu es farà servir la simulació estocàstica per tal d’estudiar les propietats estadístiques.

 

Objectiu General 5

Amb una nalitat més tecnològica, estendre l’aplicació de les tècniques per a l’anàlisi de les relacions socials als àmbits on la seva utilització és rellevant. Finalment, un tercer àmbit d’aquesta unitat per l’anàlisi quantitativa de la conducta que és vol iniciar és refereix a la quanticació de l’activitat cerebral i, així, disposar d’un altre vincle entre l’activitat de recerca de les diferents unitats del grup de recerca. Els objectius són el següents:

Objectiu General 6
Proposar un sistema mínim de magnituds per descriure l’activitat holística del cervell i, així, afegir informació sobre el seu funcionament a la que s’obté dels estudis actuals que es fonamenten en analitzar agregats de senyal associats a àrees cranials. Aquest objectiu implica el desenvolupament d’un conjunt de índexs normats per quanticar les magnituds.

 

Objectiu General 7

Desenvolupar tècniques estadístiques per prendre decisions amb la nalitat de detectar canvis en l’activitat holística del cervell, ja sigui al comparar poblacions clíniques amb controls o en la realització de tasques cognitives.

 

Objectiu General 8

Es requerirà realitzar estudis empírics per tal de vericar l’interès de les magnituds holístiques proposades, tant per el seu ús clínic com per la fonamentació teòrica en el camp de la neurociència.