Unitat d’Etologia
quantitativa

  • Hem desenvolupat tècniques estadístiques i programari per a l’anàlisi de seqüències de conducta interactiva.

  • Hem aplicat models d’autòmats cel·lulars a la conducta lingüística amb la nalitat de determinar en quines condicions es produirà la substitució lingüística.

  • Hem estudiat la dinàmica temporal dels processos d’autoorganització en el moviment de grups d’individus mitjançant un model de simulació basada en agents i registre de la conducta de bancs de peixos en un entorn d’aquari.

  • Hem investigat la jerarquia, la dominància i les xarxes socials en primats no humans, aplicant observació sistemàtica i hem desenvolupat programari per simular la formació de jerarquies.

  • Hem estudiat la conducta i la cognició dels primats (comunicació, auto-reconeixement, ús d’estris, etc.) i hem aplicat els resultats a la seva conservació.

Objectiu General 1

Estendre l’aplicació dels mètodes d’anàlisi de seqüències a l’estudi de la interacció grupal en equips de treball dins del camp de la psicologia social quantitativa. Un punt de partida és:

KLONEK, F., QUERA, V., & KAUFFELD, S. (2015). Coding interactions in Motivational Interviewing with computer-software: What are the advantages for process researchers? Computers in Human Behavior, 44, 284-292. doi:10.1016/j.chb.2014.10.034.

Objectiu General 2

Continuar la recerca del moviment col·lectiu coordinat (MCC) amb la nalitat d’esbrinar quines regles conductuals d’interacció local entre els individus d’un grup de peixos determinen el seu MCC. Amb aquesta nalitat desenvoluparem tècniques d’anàlisi quantitativa de les trajectòries individuals obtingudes mitjançant rastreig informatitzat. Un punt de partida és:

GIMENO, E., QUERA, V., BELTRAN, F.S., & DOLADO, R. (2016). Differences in shoaling behavior in two species of freshwater fish (Danio rerio and Hyphessobrycon herbertaxelrodi). Journal of Comparative Psychology, 130(4), 358-368. doi: 10.1037/com0000041.

Objectiu 3

Estudiar la conducta social i la conservació de grups dels cercopitècids en llibertat i en semi-llibertat, amb la nalitat de crear models computacionals de l’estructura social i les dinàmiques de fissió-fusió i, a llarg termini, aplicar-los a la conservació d’aquestes espècies. Un treball de referència és:

DOLADO, R., GIMENO, E., & BELTRAN, F.S. (2017). Modeling the emergence of seasonal fission-fussion dynamics in red-capped mangabeys (Cercocebus torquatus). Behavioral Ecology and Sociobiology, 71:100 Advance online publication. doi:10.1007/s00265-017-2331-3

Els objectius especícs són:

Objectiu Especíc 1: Desenvolupar mètodes i programari d’anàlisi de recurrencia per detectar patrons en seqüències d’interacció.

Objectiu Especíc 2: Efectuar sèries d’experiments del MCC en situación controlada d’aquari.

Objectiu Especíc 3: Realitzar estudis de simulació d’estructura social amb els models computacionals desenvolupats.